dnes je 24.5.2024

Input:

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

28.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu je zachycován DNM, který není vykazován na jiných účtech v účtové skupině 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a překračuje výši ocenění stanovenou účetní jednotkou. Jde například o povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí projektových činností, jednotky přiděleného množství. Dále zřizovací výdaje vzniklé do 31. 12. 2015 a dále výsledky výzkumu aktivované do dlouhodobého nehmotného majetku do 31. 12. 2017 (pokud je na účet 019 účetní jednotka přeúčtovala z účtu 012).

§ 24–28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.I.4. – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:

Povolenkami na emise se bez ohledu na výši ocenění rozumí:
1. povolenky na emise skleníkových plynů, povolenky na emise způsobené letectvím,
2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností,
3. jednotky přiděleného množství (§ 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění p. p.).
Preferenčními limity jsou zejména, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění.
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů 041 321,
389
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 041 321,
211,
586,
587
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., např. náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku apod.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. VZ Zařazení – převod jiného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové pořizovací ceně do užívání 019 041 § 6 odst. 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
3. VZ,
Na pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku byla poskytnuta dotace 221
(378),
346,
019
346,
041,
041

4. VZ Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu jiného dlouhodobého nehmotného majetku ve vlastní režii:


a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 041 587 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
b) zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit 019 041 Vlastní náklady – § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – podrobněji u účtu 013.
5. PF,
P
Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku bez vedlejších pořizovacích nákladů:


a) dodavatelsky 019 321
b) za hotové 019 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
6. VZ Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku darem 019 648 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžitý dar)
7. VZ Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  019 491
8. VZ Pořízení jiného dlouhodobého nehmotného majetku při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 019 379,
353
§ 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK
Ocenění nepeněžitého vkladu – podrobněji účet 013.
9. VZ Účtování o nově zjištěném (v účetnictví dosud nezachyceném) jiném dlouhodobém nehmotném majetku 019 079 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
Nahrávám...
Nahrávám...