dnes je 24.5.2024

Input:

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10.2.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

§ 24–27 ZoÚ, § 7, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.ll.5.2. – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku koupí, nabytím práv k dlouhodobému hmotnému majetku:

ČÚS 013
a) na fakturu 042 321 Pořízení je možné účtovat i přímo na 02x, pokud nejsou náklady spojené s pořízením. *)1
b) za hotové 042 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
2. PF,
P,
VZ,
Náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, zejména:


a) na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby, správní poplatky, předprojektové přípravné práce, platby za poskytnuté záruky 042 321,
379,
211,
345
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ

Do doby zařazení DHM do užívání je možné zachycovat úroky jako součást pořizovací ceny (současně se může ÚJ rozhodnout, že bude úroky účtovat do nákladů). Po zařazení do užívání jsou úroky nákladem vždy.
b) na kapitalizované úroky z úvěrů 042 - 562
c) na clo 042 379
d) na variantní řešení projektů, přípravu a zabezpečení výstavby do doby uvedení do užívání 042 321,
379,
211

e) na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtů 042 321,
379,
211

f) na odvody za trvalé, event. dočasné odnětí zemědělské a lesní půdy (pro zařízení staveniště) 042 321,
379,
211

g) na umělecká díla tvořící součást stavebních objektů 042 321,
379,
211

h) na technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravné, montáž, terénní úpravy 042 321,
379,
211

i) na náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci 042 211
j) na zabezpečovací a konzervační práce, udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice 042 321,
325

k) na dopravu vlastními dopravními prostředky 042 586 ČÚS 019
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
l) na zůstatkovou cenu stavebního objektu likvidovaného v případě nové stavby 042 081
3. VZ Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii 042 588 Ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ.
ČÚS 019
4. VZ,
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 221
(378),
346,
02x
346,
042,
042
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.

Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DHM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.
ČÚS 019
Nahrávám...
Nahrávám...