dnes je 27.5.2024

Input:

067 - Ostatní zápůjčky a úvěry

27.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

067 – Ostatní zápůjčky a úvěry

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují zápůjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok poskytnuté jiným subjektům než účetním jednotkám ve skupině. Patří sem také majetková účast na podnikání jiných obchodních korporací založená na smlouvě o tiché společnosti.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

§ 17, § 19, § 24 až § 28 ZoÚ, § 8, 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014


Rozvaha: Aktiva: B.III.6. – Zápůjčky a úvěry – ostatní

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky 067 221,
211

2. BÚ,
P,
VZ
Vklad, popř. zvýšení vkladu, do společnosti na základě smlouvy o tiché společnosti, kdy vkladem jsou:

*) Tichá společnost
a) peníze 067 211,
221

b) dlouhodobý majetek
- doúčtování oprávek + vyřazení nehmotného majetku z evidence

067,
07x

07x,
01x

- doúčtování oprávek + vyřazení hmotného majetku z evidence
067,
08x

08x,
02x

- vyřazení pozemku z evidence 067 031
c) podíly, dlouhodobý finanční majetek 067 06x
d) krátkodobé cenné papíry a podíly 067 25x
3. VZ Předpis podílu na zisku z tichého společenství 378 665
4. VZ Předpis výnosových úroků:
časově rozlišených na jednotlivé roky
a) hrazené dopředu
b) hrazené zpětně

378,
221,
385

665
384,
665
§ 23 odst. 7 ZDP
§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP
5. Příjem splátky, vrácení dlouhodobé zápůjčky a úroků 221 067
6. VZ Tvorba opravné položky v případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti 579 096

7. VZ Zúčtování opravné položky v případě pominutí důvodů její tvorby 096 579
8. VZ Odpis nedobytné pohledávky z dlouhodobé zápůjčky 546 067 ČÚS 019
Nahrávám...
Nahrávám...