dnes je 10.12.2023

Input:

132 - Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu A účtování zásob)

10.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

132 – Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet se užívá při účtování o zboží průběžným způsobem A, kdy se pořizované zboží zachycuje v průběhu účetního období na skladě a do nákladů se vyskladňuje až při spotřebě, prodeji. Jako zboží se účtují hmotné movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje, dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení (např. právo stavby). Dle sdělení Ministerstva financí z roku 2018 je doporučeno v kategorii zásob účtovat též o digitálních měnách jako o "zásobách svého druhu".

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 019

JUD

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.2. – Zboží

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. S Převzetí zboží na sklad, do prodejny:

Oceňování zásob je podrobněji rozvedeno u účtu 112 (způsob účtování A)
a) v ceně pořízení 132 AÚ 131
náklady s pořízením související 132 AÚ 131 Např. přepravné, pojištění, provize, clo atd.
§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.
Náklady na úpravy skladovaného zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.
b) předem stanovená cena pořízení (tzv. pevná cena) 132 AÚ 131
odchylka od skutečné ceny pořízení:


  • kladná

132 AÚ 131 Je-li pořizovací cena nižší než cena pořízení.
  • záporná

131 132 AÚ Je-li pořizovací cena vyšší než cena pořízení.
náklady s pořízením související 132 AÚ 131
2. PF,
S
Převzetí zboží na sklad, do prodejny při pořízení bez použití účtu 131 132 AÚ 321,
325,
479
Analytické účty rozlišují cenu pořízení a vedlejší náklady pořízení.
3. S Aktivace zboží vlastní výroby (v ocenění vlastními náklady), interních nákladů spojených s pořízením 132 585,
586
Zboží bylo vyrobeno ve vlastní režii, vedlejší náklady (doprava, ...) vznikají v případě dovezení materiálu pracovníky vlastního hospodářského střediska. Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností se použijí vlastní náklady [§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ].
4. S Převzetí výrobků vlastní výroby v účetní jednotce na sklad zboží 132 585 Předchází účetní zápis 583/123 – změna stavu hotových výrobků (vyskladnění)
5. S Pořízení zboží získaného darem 132 648 Ocenění reprodukční pořizovací cenou.
ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
6. S Pořízení zásob zboží při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 132 353,
378
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
7. S Pořízení zásob zboží při převedení z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 132 491
8. S Vyskladnění zboží při jeho prodeji 504 132 Následuje vystavení faktury (viz účet 604).
a) podíl oceňovacích odchylek (v případě použití pevné ceny) + (–) 504 + (–) 132 AÚ Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby.
b) podíl vedlejších nákladů souvisejících s pořízením 504 132 Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby.
9. S a) výdej zboží ze skladu pro reprezentaci 513,
513
132,
343
Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.
b) výdej pro reklamní účely 501 132 Mohlo by se také jednat o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad.
Nahrávám...
Nahrávám...