dnes je 18.10.2019
Input:

235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.4.2019

č. 234/2004 Sb.
[zrušeno č. 350/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2004,
o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 21 odst. 9 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”):
§ 1
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může se souhlasem ministerstva v souladu s § 20 odst. 8 zákona použít při označování nebezpečného chemického přípravku (dále jen „přípravek”) název, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny nebo alternativní název1) (dále jen „alternativní název”), pro nebezpečnou chemickou látku (dále jen „látka”) v něm obsaženou a klasifikovanou podle § 2 odst. 5 zákona jako
a) dráždivá s výjimkou látek obsažených v přípravcích s přiřazenou standardní větou označující specifickou rizikovost (R-větou) „Nebezpečí vážného poškození očí” nebo dráždivá v kombinaci s jednou nebo několika následujícími nebezpečnými vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý nebo nebezpečný pro životní prostředí, nebo jako
b) zdraví škodlivá nebo zdraví škodlivá v kombinaci s jednou nebo několika následujícími nebezpečnými vlastnostmi: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý, dráždivý nebo nebezpečný pro životní prostředí.
(2) Pokud je látka podle odstavce 1 součástí několika přípravků, postačuje jediná žádost o použití alternativního názvu podle odstavce 3, pokud tyto přípravky mají stejné nebezpečné látky přítomné ve stejném koncentračním rozmezí a stejnou klasifikaci, označení a stejné očekávané použití. Pro tuto látku se potom ve všech dotčených přípravcích použije stejný alternativní název.
(3) Obsah žádosti o souhlas s použitím alternativního názvu v označení nebezpečného přípravku je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
§ 2
(1) Alternativní název vychází z názvu skupin látek, které jsou v souladu se Seznamem podle § 3 odst. 7 písm. a) zákona (dále jen „Seznam”) definovány jako
a) anorganické nebo organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejný chemický prvek; název skupiny je odvozen od názvu tohoto chemického prvku; tyto skupiny jsou stejně jako v Seznamu identifikovány atomovými čísly chemického prvku (001 až 103),
b) organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejné funkční skupiny; název skupiny je odvozen od názvu funkční skupiny; tyto skupiny jsou stejně jako v Seznamu identifikovány konvenčními čísly (601 až 650); v některých případech jsou přidány podskupiny, v nichž jsou seskupeny látky se společným specifickým charakterem.
(2) Zvolený alternativní název musí
a) poskytovat dostatek informací pro přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a pro zabezpečení minimalizace rizika při zacházení s přípravkem,
b) na obalu být shodně uveden s názvem uvedeným v bezpečnostním listu podle zvláštního právního