dnes je 23.2.2024

Input:

315 - Ostatní pohledávky

9.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

315 – Ostatní pohledávky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde dlouhodobé i krátkodobé ostatní pohledávky z obchodních vztahů, například reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy.

Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn a v rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 10, § 11, § 50, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.1. – Pohledávky z obchodních vztahů, C.II.2.1. – Pohledávky z obchodních vztahů *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF Zaúčtování pohledávky u plátce DPH:


a) celková částka faktury 315
b) základ daně 6xx
c) předpis DPH 343
2. VF Předpis nároku na záruční paušál při převzetí dluhů za záruční opravy 315 602 Práva z vadného plnění: § 2099 až § 2112 NOZ.

Záruka za jakost: § 2113 až § 2117 NOZ.
3. VF Předpis nároku na záruční paušál při převzetí dluhů za záruční opravy, které se provedou v budoucnu 315 384 ČÚS 017

Práva z vadného plnění: § 2099 až § 2112 NOZ.

Záruka za jakost: § 2113 až § 2117 NOZ.
4. VF Vyúčtování náhrad za náklady vynaložené účetní jednotkou za jiné účetní jednotky:


a) refundace částek za výchovu cizích učňů 315 602
b) přiznané náhrady soudních arbitrážních poplatků od jiných účetních jednotek 315 648
c) nárok na příspěvek na úhradu nákladů vlastního stravovacího zařízení od jiných účetních jednotek za jejich strávníky 315 602
5. VF Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení 315 644 ČÚS 019
Daňově uznatelné jsou jen, pokud byly zaplaceny.
Prodlení: § 1968 až § 1979 NOZ.
6. P,
BÚ,
VZ
Úhrada pohledávky:


a) v hotovosti 211 315
b) na peněžní prostředky na účtech 221 315
c) směnkou:

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.
  • pohledávka

315
  • směnečná hodnota (jmenovitá hodnota)

256,
065

  • úrok

662
7. VZ Zúčtování zálohy (závdavku) a fakturované částky:


a) krátkodobé 324 315 Podrobněji o účtování záloh u účtu 324.
b) dlouhodobé 471,
475
315 Podrobněji o účtování záloh u účtu 475.
8. PF Reklamace u dodavatele (po zaplacení faktury):

Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ
a) uznání reklamace dodavatelem 315 5xx,
1xx,
0xx

b) náhradní dodávka 5xx,
1xx,
0xx
315
9. VZ Postoupení pohledávky:


a) odpis pohledávky (jmenovitá hodnota) 546 315 ČÚS 019
b) výnos z postoupené pohledávky 315 646 ČÚS 019
Nahrávám...
Nahrávám...