dnes je 18.7.2024

Input:

518/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném k 9.12.2021

č. 518/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném k 9.12.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2004,
kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
507/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 7 a 11 nahrazuje slova v § 9, mění písm. h) a i) a vkládá odst. 2, v § 10 vkládá slovo, v § 26 ruší odst. 1 včetně pozn. č. 11 a 12, vkládá pozn. č. 13
452/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 14, § 15, § 24, § 26, § 31; ruší § 13, § 27 a § 28
390/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
340/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 8 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 1 písm. a), § 14a odst. 1 písm. a), § 31a odst. 3 a § 31a
101/2016 Sb.
(k 21.4.2016)
mění § 27 a § 31; ruší část osmou a přílohu
444/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění ustanovení části druhé, třetí a čtvrté
441/2021 Sb.
(k 9.12.2021)
ruší § 27 a mění § 31
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 69 odst. 7, § 77 odst. 1, § 78 odst. 9, § 81 odst. 5, § 105 odst. 4, § 119 odst. 6 a § 130 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(K § 69 odst. 7 zákona)
§ 1
Individuální plán pracovní rehabilitace
Individuální plán pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením1) obsahuje
a)  předpokládaný cíl pracovní rehabilitace,
b)  formy pracovní rehabilitace2) , které byly stanoveny pro osobu se zdravotním postižením,
c)  předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace,
d)  termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.
Druhy nákladů hrazených Úřadem práce a způsob jejich úhrady
§ 2
(1)  Za náklady právnické nebo fyzické osoby pověřené podle § 69 odst. 1 zákona zabezpečením pracovní rehabilitace (dále jen „pověřená osoba”), spojené s prováděním pracovní rehabilitace, se považují
a)  přímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),
b)  režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace,
c)  náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabezpečuje jiné odborné nebo vzdělávací zařízení.
(2)  Za náklady pověřené osoby, které jsou spojené s prováděním pracovní rehabilitace se dále, pokud nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v odstavci 1, považují
a)  náklady na výbavu účastníků pracovní rehabilitace potřebnou k provádění pracovní rehabilitace, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka,
b)  náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje3) poskytnuté účastníkům pracovní rehabilitace,
c)  pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníka pracovní rehabilitace, sjednané na dobu pracovní rehabilitace.
(3)  V případě, že při provádění pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením je nezbytná spolupráce s odborníkem nebo účast jiné fyzické osoby, považují se za náklady pracovní rehabilitace i náklady spojené s jejich činností při pracovní rehabilitaci.
§ 3
(1)  Za náklady zaměstnavatele, který provádí přípravu k práci podle § 72 odst. 2 písm. a) zákona, se považují
a)  mzdové náklady na zaměstnance, který připravuje k práci osobu se zdravotním postižením, odpovídající počtu hodin odpracovaných tímto zaměstnancem při přípravě k práci osoby se zdravotním postižením,
b)  v případě, kdy je při provádění přípravy k práci nezbytná spolupráce s odborníkem nebo účast jiné fyzické osoby, náklady spojené s jejich činností při pracovní rehabilitaci.
(2)  Za náklady subjektu uvedeného v § 72 odst. 2 písm. b) a c) zákona, který provádí přípravu k práci, se považují
a)  mzdové náklady na zaměstnance, který připravuje k práci osobu se zdravotním postižením, odpovídající počtu hodin odpracovaných tímto zaměstnancem při přípravě k práci osoby se zdravotním postižením,
b)  náklady na
Nahrávám...
Nahrávám...