dnes je 6.5.2021

Input:

518 - Ostatní služby

28.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

518 – Ostatní služby

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek, úplata při finančním leasingu a nájmu (pachtu), náklady na reklamu, propagaci, inzerci, nehmotný majetek v ocenění stanoveném účetní jednotkou do limitu pro nehmotný majetek na účtech skupiny 01x a technické zhodnocení na nehmotném majetku pokud vynaložené náklady nedosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek” (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) a služby spojové, služby poradenské, právní, ekonomické, auditorské, náklady na překlady, expertizy, znalecké posudky, školení, kurzy, přepravné, úklid, odvoz odpadů, stočné, servis výpočetní techniky, parkovné, provize atd.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek

§ 25–27 ZoÚ, § 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 3.1. a 3.3. ČÚS 019

NÚR, KDP, JUD

Výkaz zisku a ztráty: A.3. – Služby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P
Zaúčtování dodavatelské faktury za služby, event. úhrada přímo v hotovosti 518 321,
211

2. PF,
Reklamace služby u dodavatele (po zaplacení faktury):

Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.
a) uznání reklamace 315 518 Účtování na základě přijatého dobropisu od dodavatele.
b) dodavatel provedl službu znovu 518 315
c) dodavatel vrátil peníze za reklamaci 221 315
3. PF Reklamace služby u dodavatele před zaplacením faktury – dodavatel reklamaci uznal 321 518 Účtování na základě přijatého dobropisu od dodavatele.
4. VZ,
PF
Zúčtování dodávek prací a služeb při účetní uzávěrce:


a) převzetí dodávky – služby, která nebyla dosud vyfakturována 518 389 Do účetního období musí být zaúčtovány všechny náklady a výnosy, které s daným obdobím časově a věcně souvisí.
b) zúčtování došlé faktury za dodávku – službu v následujícím účetním období 389 321
5. PF Refundace částek za výchovu vlastních učňů 518 325
6. PF,
VZ
Vyúčtování dluhu z převzetí záručního paušálu 518 325
7. VZ Převod výdajů na dokončené technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, které nedosáhly ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku 518 041 *)
8. VZ Zúčtování časového rozlišení nákladů na služby, například nákladů z nájemného (pachtovného) při finančním leasingu a pachtu 518 381 § 24 odst. 2 písm. b), c) a h) ZDP
§ 24 odst. 4, 5, 6 ZDP
§ 25 odst. 1 písm. ze) ZDP
Předchází účtování 381/221 (v předchozím roce).
9. PF Licenční poplatky 518 321 Podrobněji u účtu 014.

*) Od 1. 1. 2021 dochází ke zrušení ustanovení § 32a ZDP, což znamená „vypuštění” úpravy nehmotného majetku ze ZDP. Dle přechodných ustanovení ZDP k této změně, se na nehmotný majetek (i na jeho technické zhodnocení), pořízený před účinností této změny, nové pravidlo nevztahuje (nehmotný majetek a jeho technické zhodnocení bude odepisováno podle původních pravidel). Nová úprava může být poplatníkem použita i na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020. Nově tak budou uplatněny výdaje související s pořízením nehmotného majetku tak, jak jsou uvedeny v účetnictví, a to včetně odpisů podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Finanční leasing:

§ 21d ZDP – Obecná společná ustanovení o finančním leasingu.

Finančním leasingem se podle novely ZDP zákonem 170/2017 Sb. pro účely ZDP rozumí přenechání hmotného majetku (vymezeného v § 26

Nahrávám...
Nahrávám...