dnes je 18.7.2024

Input:

519/2004 Sb., Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

č. 519/2004 Sb., Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2004
o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 109 odst. 5 a § 110 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon”):
§ 1
Formy rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců
(1)  Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců se uskutečňuje formou vzdělávání
a)  ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání,
b)  ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti,
c)  ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů,
d)  ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle § 33 zákona,
e)  ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy oboru vzdělání,
f)  v jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace.
(2)  Jednotlivé vzdělávací programy a aktivity podle odstavce 1 lze vzájemně kombinovat.
§ 2
Náklady rekvalifikace
(1)  Náklady rekvalifikace jsou náklady rekvalifikačního zařízení1) , za které se považují
a)  přímé náklady vynaložené na rekvalifikaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),
b)  režijní náklady vynaložené při provádění rekvalifikace,
c)  náklady na dílčí části rekvalifikace, které pro rekvalifikační zařízení zabezpečuje jiné rekvalifikační nebo vzdělávací zařízení,
d)  přiměřený zisk, maximálně do výše 15 % vynaložených nákladů,
e)  daň z přidané hodnoty, pokud součástí nákladů uvedených v písmenech a) až c) je i tato daň a rekvalifikační zařízení není plátcem daně z přidané hodnoty.
(2)  Za náklady rekvalifikačního zařízení se dále, pokud nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v odstavci 1, považují
a)  náklady na potřebnou výbavu účastníků rekvalifikace, například nutné školní potřeby a učebnice, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka,
b)  náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné
Nahrávám...
Nahrávám...