dnes je 16.6.2021

Input:

521 - Mzdové náklady

30.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

521 – Mzdové náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují veškeré pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Mzdy se účtují zásadně v hrubých částkách, do kterých musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Současně sem patří i pracovněprávní nároky zaměstnanců podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Od 1. 1. 2021je zrušena superhrubá mzda, tzn., že základem daně pro výpočet daně z příjmů jsou příjmy ze závislé činnosti.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Stravování zaměstnanců, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům, Vzdělávání zaměstnanců

§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, části 3.1. a 3.4. ČÚS 019

JUD, KDP

Výkaz zisku a ztráty: D.1. – Mzdové náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Hrubé mzdy zaměstnanců z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny – nárok na hrubou mzdu zaměstnanců 521 331 § 6 odst. 1 písm. a) ZDP
2. VZ Zúčtování odměn z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 521 331 § 74 až § 77 ZP

Poznámka:

Součástí hrubé mzdy pro účely výpočtu daně ze závislé činnosti mohou být i některé výhody (benefity), které nejsou podle § 6 odst. 7, 9 ZDP osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Jde např.:

  • o úhradu jízdenek do zaměstnání za hromadnou dopravu,

  • o poskytnutí manažerského vozidla k soukromým účelům,

  • o náhrady cestovních výdajů nad limit,

  • o peněžní plnění na zvyšování kvalifikace,

  • o nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci nebo rodinnému příslušníkovi z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou daňové ve formě stanovené v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, od 1. 1. 2021 je v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP doplněn tzv. stravovací

Nahrávám...
Nahrávám...