Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

524 - Zákonné sociální pojištění

8.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

524 – Zákonné sociální pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na daném účtu se zachycuje pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně společníků, jednatelů s. r. o., komanditistů komanditních společností, členů družstev, členů orgánů v akciové společnosti.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: D.2.1. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Sociální zabezpečení     
1.  VZ  Hrubé mzdy zaměstnanců z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny – nárok na hrubou mzdu zaměstnanců  521  331  Základ daně se pro výpočet daně z příjmů zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem o 34 % (do 30. 6. 2019) a o 33,8 % (od 1. 7. 2019).  
2.  VZ  Hrubé mzdy společníků a členů družstva z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny – nárok na hrubou mzdu  522  366  Základ daně se pro výpočet daně z příjmů zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem o 34 % (do 30. 6. 2019) a o 33,8 % (od 1. 7. 2019).  
3.  VZ  Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení – zaměstnanci:     
a) náklady společnosti 25 % (do 30. 6. 2019), 24,8 % (od 1. 7. 2019)  524  336  § 24 odst. 2 písm. f) ZDP 
b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance 6,5 %  331  336  § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 5)  
4.  VZ  Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení – společníci a členové družstva:     
a) náklady společnosti 25 % (do 30. 6. 2019), 24,8 % (od 1. 7. 2019)  524  336  § 24 odst. 2 písm. f) ZDP,
§ 25 odst. 1 písm. g) ZDP 
b) srážka ze mzdového základu u společníka 6,5 %  366  336   
5.  BÚ  Úhrada – odvod pojistného na sociální zabezpečení  336  221   
Veřejné zdravotní pojištění:     
6.  VZ  Předpis závazku na pojistné na veřejné zdravotní pojištění – zaměstnanci:     
a) náklady společnosti (2/3 z 13,5 %)  524  336   
b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance (1/3 z 13,5 %)  331  336  § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 5)  
7.  VZ  Předpis závazku na pojistné na veřejné zdravotní pojištění – společníci a členové družstva:     
a) náklady společnosti (2/3 z 13,5 %)  524  336   
b) srážka ze mzdového základu u společníka (1/3 z 13,5 %)  366  336   
8.  BÚ  Úhrada odvodu pojistného  336  221   

Poznámka


Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečeni – podrobněji u účtu 336.

Roční limit pro objem práce u dohod o provedení – podrobněji u účtu 521.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě – podrobněji u účtu 336.

Daňově uznatelným nákladem je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto zákona nebo

 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.