dnes je 26.5.2024

Input:

647 - Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

25.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovací rozdíl k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Záporný goodwill se odpisuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje podle vyhlášky rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Pokud nejsou součástí nabytého majetku, ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let, účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování pasivního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

§ 28 ZoÚ, § 6, § 7, § 56 vyhlášky č. 500/2002

Nahrávám...
Nahrávám...