Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

648 - Jiné provozní výnosy

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

648 – Jiné provozní výnosy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na výše uvedeném účtu se zachycují výnosy neuvedené na předcházejících účtech, které mají vztah k provozní oblasti, rovněž se zde účtují nároky na náhradu škody z mank a škod.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Vystavená faktura za přefakturaci výkonů  31x
378  
648    
2.  VF  Předpis výnosů z nájmu a finančního leasingu  31x
 378  
648   
3.  VZ  Předpis výnosů z členských příspěvků  315  648   
4.  VZ  Předpis náhrad škod:     
a) od společníků  355  648   
b) od zaměstnanců  335  648   
c) od spojených osob, v rámci skupiny  351
352  
648   
d) ostatní  378  648   
e) pokud neznáme přesnou výši náhrady  388  648  Na základě akruálního principu přiřazení výnosů k nákladům ve stejném období.  
5.  VF  Faktura za provizi podle smlouvy  311  648   
6.  VZ  Přiznané náhrady soudních arbitrážních poplatků od jiných účetních jednotek  315  648   
7.  VZ  Nepeněžní příjem oceněný cenou obvyklou   aktivum  648  Zvýšení výsledku hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 16)  
8.  VZ  Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku provedené nájemcem (operace u účetní jednotky pronajímatele – vlastníka dlouhodobého hmotného majetku)  02x  648   
9.  VZ  Zúčtování přijaté provozní dotace:     
a) ze státního rozpočtu  346  648  Zpravidla předchází účetní zápis 221/346.  
b) z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu  347  648  Zpravidla předchází účetní zápis 221/347.  
10.  VZ  Odpis právně zaniklého dluhu  32x
379
47x
36x  
648  § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (body 11, 12, 15)  
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.