dnes je 26.5.2024

Input:

Balíček daňových změn od 1. 1. 2020

15.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

2020.2.2
Balíček daňových změn od 1. 1. 2020

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 2-3/2020

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů v částce 152 uveřejněn zákon č. 364/2019 Sb., ze dne 17. prosince 2019, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Jedná se o další z tzv. daňových balíčků, který obsahuje změny v sedmi zákonech.

Část první: změna zákona o dani z nemovitých věcí

  • Změna v § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb.

Původní znění   Nové znění  
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat.   Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání
.  

Podle přechodného ustanovení v čl. II zákona č. 364/2019 Sb. lze do zdaňovacího období roku 2021 včetně použít ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2020, pro pozemky, které byly v posledním zdaňovacím období započatém před 1. 1. 2020 osvobozeny od daně z pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném před 1. 1. 2020.

Část druhá: změny zákona o daních z příjmů

  • Změna v § 4 odst. 1 písm. f) ZDP, zákona č. 586/1192 Sb.

Původní znění   Nové znění  
Od daně se osvobozuje příjem v podobě ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb.   Od daně se osvobozuje příjem v podobě ceny z účtenkové loterie, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč.  

Obdobná změna je také pro poplatníky daně z příjmů právnických osob v § 19 odst. 1 písm. zn).

  • Změna v § 10 odst. 1 písm. h) a ch)

Původní znění   Nové znění  
Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
h) výhry z hazardních her,
ch) výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže,  
Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
h) výhry z hazardních her,
1. loterie a tomboly,
2. kursové sázky a totalizátorové hry,
3. technické hry,
4. živé hry s výjimkou turnaje živé hry,
5. turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu a
6. jiných hazardních her než hazardních her podle bodů 1 až 5
,
ch) výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z účtenkové loterie, z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže,  
  • Změna v § 10 odst. 3 písm. b) a doplnění v odst. 5

Původní znění   Nové znění  
3. Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny
b) výhry z
1. tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,
2. hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno,
3. hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
4. hazardní hry provozované na základě právních předpisů obdobných zákonu upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,  
3. Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny
b) výhry z
1. loterie a tomboly, pokud výše výhry nepřesahuje 1 000 000 Kč,
2. hazardních her, které jsou jednotlivým druhem příjmu podle odstavce 1 písm. h) bodů 2 až 6, pokud rozdíl mezi úhrnem výher spadajících do tohoto druhu příjmu a úhrnem vkladů do hazardních her v rámci tohoto druhu příjmu za zdaňovací období nepřesahuje 1 000 000 Kč
,

Na konci odstavce 5 se doplňuje věta "U příjmů podle odstavce 1 písm. h) bodů 2 až 6 je výdajem pouze vklad do hazardní hry."  
  • Doplnění nových bodů v § 23 odst. 3 písm. a) a c)

Původní znění   Nové znění  
-   Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2
a) se zvyšuje nově také o
19. úbytek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.
c) lze snížit nově také o
11. přírůstek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.  
  • Změna v § 24 odst. 2 písm. i)

Původní znění   Nové znění  
Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnou s výjimkou rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle § 10 a s výjimkou rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů,  
Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnou, s výjimkou rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle § 10 a s výjimkou rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů a s výjimkou rezervy v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů,  

Změny v § 23 odst. 3 písm. a) a c) a v § 24 odst. 2 písm. i) souvisí se změnou v části třetí, tj. s novým vymezením rezerv v pojišťovnictví podle § 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném od 1. 1. 2020.

Podle bodu 3. přechodných ustanovení v čl. IV zákona č. 364/2019 Sb. se v prvních 2 zdaňovacích obdobích započatých ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje vždy o jednu polovinu záporného rozdílu mezi výší upravených rezerv v pojišťovnictví podle zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2020, na začátku prvního zdaňovacího období započatého od 1. 1. 2020 a zůstatkem rezerv v pojišťovnictví podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném před 1. 1. 2020, s výjimkou rezerv k vyrovnání závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti provozované ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna a podle které se dvojí zdanění příjmů vylučuje metodou vynětí, k začátku prvního zdaňovacího období započatého od 1. 1. 2020, nebo se v prvním zdaňovacím období započatém od 1. 1. 2020 snižuje o kladný rozdíl mezi těmito veličinami.

  • Změna v § 36 odst. 2 písm. i)

Původní znění   Nové znění  
Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to
i) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 odst. 1 písm. ch)],  
Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to
i) z příjmu v podobě ceny z účtenkové loterie, z příjmů plynoucích fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 odst. 1 písm. ch)] a z příjmu v podobě výhry z loterie a tomboly,  

Tato změna souvisí se změnami v § 10 odst. 1 písm. h) a ch).

Podle bodu 5. přechodných ustanovení v čl. IV zákona č. 364/2019 Sb. se na příjem v podobě ceny z účtenkové loterie nebo v podobě výhry z loterie a tomboly plynoucí od 1. 1. 2020, který je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP, použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2020.

  • Změna zdaňování úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013

Podle bodu 4. přechodných ustanovení v čl. IV zákona č. 364/2019 Sb. se na úrokový příjem plynoucí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z dluhopisu emitovaného před 1. lednem 2013 použije § 36 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v těchto případech se nepoužije čl. IV bod 2 zákona č. 192/2012 Sb.

Tím se napravuje nekoncepční zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013, na které se dosud vztahovalo obecné pravidlo zaokrouhlování základu daně u úrokových příjmů z dluhopisů na celé koruny směrem dolů. S účinností od 1. 1. 2020 se i na uvedené úrokové příjmy z dluhopisů použije současný postup podle § 36 odst. 3 ZDP, podle kterého se úrokový příjem z dluhopisů nezaokrouhluje a zaokrouhlí se až celková daň z úrokových příjmů ze všech dluhopisů od jednoho emitenta držených poplatníkem.

Část třetí: změna zákona o rezervách

  • Nové vymezení rezerv v pojišťovnictví v § 6 zákona č. 593/1992 Sb.

Původní znění   Nové znění  
Nahrávám...
Nahrávám...