dnes je 26.5.2024

Input:

Brexit a jeho důsledky na přímé daně

30.4.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2019.9.1
Brexit a jeho důsledky na přímé daně

Jaroslava Pfeilerová

VYŠLO V ČÍSLE 9/2019

Nová právní úprava

Ministerstvo vnitra jako koordinátor s ostatními rezorty připravilo zákon, který by měl předejít komplikacím spojených s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Tento zákon řeší celou řadu situací, které jsou spojeny s pobytem osob v obou státech, uzavíráním manželství, nabýváním občanství, trhem práce, veřejným zdravotním pojištěním, existujícím penzijním připojištěním a stavebním spořením a také s problematikou daně z příjmů. Jedná se o zákon č. 74/2019 Sb., ze dne 27. února 2019 o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen "zákon o úpravě některých vztahů"). Tento zákon je platný od 14. března 2019 a konec platnosti se předpokládá dne 31. 12. 2020. Problematika daně z příjmů ve vztahu k  fyzickým i k právnickým osobám – rezidentům Spojeného království je zákonem o úpravě některých vztahů řešena v části sedmé, v ust. § 12 následujícím způsobem:

(1) Poplatník daní z příjmů, který je daňovým rezidentem Spojeného království, se pro účely daňové povinnosti za zdaňovací období, ve kterém nabyl tento zákon účinnosti, považuje za daňového rezidenta členského státu Evropské unie; to neplatí pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně a pro zajištění daně.

(2) Spojené království se pro účely daňové povinnosti poplatníka daní z příjmů, který není daňovým rezidentem Spojeného království, považuje do konce zdaňovacího období, ve kterém tento zákon pozbyde platnosti, za členský stát Evropské unie.

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "ZDP") je pro státy, které jsou členy EU, stanovena celá řada výjimek a výhodnějších postupů zdaňování, než je stanoveno pro státy, které členy EU nejsou.

Ust. § 12 odst. 1 zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů upravuje režim pro posuzování rezidentů Spojeného království v roce, kdy Spojené království opustí EU. Podle tohoto ustanovení bude na poplatníka po celý rok pohlíženo jako na rezidenta členského státu EU.

Příklad

Pan Jonson (daňový rezident Spojeného království) pobíral v roce 2019 většinu zdanitelných příjmů ze zdrojů na území ČR. V průběhu roku 2019 Spojené království vystoupilo z EU. Po ukončení zdaňovacího období (31. 12. 2019) podal pan Jonson českému správci daně daňové přiznání, ve kterém si uplatnil položky snižující základ daně i slevy na dani (tuto možnost mají daňoví rezidenti členských států EU). Postup pana Jonsona je v souladu se zákonem, neboť minimálně 90 % jeho celosvětových příjmů bylo dosaženo ze zdrojů v ČR a v souladu s § 12 odst. 1 zákona o úpravě některých vztahů se na něj pro uvedené účely po celý rok 2019 pohlíží jako na rezidenta členského státu EU.

Z ust. § 12 odst. 1 zákona o úpravě některých vztahů však vyplývá, že toto posouzení daňového rezidenství se nevztahuje ve vazbě na daň, která je vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 38d ZDP a na povinnost zajišťovat daň podle § 38e ZDP. To znamená, že český plátce zdanitelného příjmů ve prospěch daňového rezidenta Spojeného království bude mít povinnost z tohoto příjmu srazit nebo zajistit daň již ode dne vystoupení Spojeného království z EU.

Příklad

Obchodní společnost ze Spojeného království zřídila na území ČR odštěpný závod, který se pro daňové účely stal stálou provozovnou (v souladu s článkem 5 smlouvy o zamezení dvojího zdanění č. 89/1992 Sb.). Podle ust. § 22 odst. 1 písm. a) ZDP podléhá příjem stálé provozovny v ČR zdanění. Stejný postup stanoví také smlouva o zamezení dvojího zdanění v článku 7.

Do vystoupení Spojeného království z EU nemusely tuzemské osoby, které prováděly úhrady ve prospěch této stálé provozovny, provádět zajištění daně. Od data vystoupení z EU musí být v souladu s ust. § 38e ZDP z příjmů stálé provozovny rezidenta Spojeného království zajištěna daň ve výši 10 %. Tato povinnost vznikla také tuzemské společnosti, která přijala fakturu na částku 1 000 000 Kč za služby, které v její prospěch provedla zmíněná společnost ze Spojeného království prostřednictvím stálé provozovny umístěné na území ČR. Vzhledem k tomu, že obchodní případ proběhl po vystoupení Spojeného království z EU, byla

Nahrávám...
Nahrávám...