dnes je 18.7.2024

Input:

Daň dědická - výpočet

29.1.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Daň dědická - výpočet

Ing. Daniela Lampová

Úvod

Poplatník daně dědické nemá povinnost si daň sám vypočítat. Ta je mu vyměřena správcem daně na základě daňového přiznání, v němž poplatník uvede údaje rozhodné pro zjištění základu daně, zejména zděděný majetek, který je předmětem daně, a rozsah osvobození od daně. Vždy ho však zajímá výše daně, kterou může očekávat v platebním výměru, a je proto užitečné znát způsob výpočtu.

Základ daně

Základ daně se stanovuje pro každého jednotlivého dědice zvlášť. Je jím cena nabytého majetku, kterou se rozumí cena zjištěná znalcem dle ZOM platná ke dni smrti zůstavitele.

Cizí měna

V případě pohledávek, cenných papírů a peněžních prostředků v hotovosti znějících na cizí měnu je třeba provést přepočet cizí měny na tuzemskou měnu (Kč), a to směnným kurzem ČNB ke dni smrti zůstavitele.

U cenných papírů obchodovatelných na veřejně organizovaném trhu je pro účely stanovení základu daně dědické rozhodující cena cenného papíru veřejně vyhlášená v den smrti zůstavitele.

Pozor!
Jiné majetkové hodnoty jsou součástí základu daně dědické jen v určitých případech. Časté jsou zejména mzdové nároky z pracovního poměru, které smrtí zůstavitele nezanikají. Přecházejí na manželku (manžela), děti nebo rodiče, ale pouze za podmínky, že uvedené osoby žily v době smrti zůstavitele s ním ve společné domácnosti. Pouze pokud tyto osoby nejsou nebo tato podmínka splněna není, je tento druh majetkové hodnoty předmětem dědictví.

Pojistné plnění

Majetkovou hodnotou je rovněž pojistné plnění, u kterého je pojistnou událostí smrt pojištěného. Právo na plnění vzniká osobě, která je uvedena v pojistné smlouvě a má přímé právo na plnění z pojistné smlouvy.

V tomto případě nejde o dědický nárok. Jestliže tato osoba není, nárok na plnění nabývají manžel (manželka) nebo děti, a pokud není těchto osob, pak osoby, které žily s pojištěným po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti nebo byly na pojištěného odkázány výživou. Základem daně se stávají tyto majetkové hodnoty jen tehdy, pokud není výše citovaných osob.

Více dědiců

V případě dědictví určitého druhu majetku nebo dluhu dvěma dědici dědí každý z nich jednu polovinu.

Snížení základu daně

Poplatník má pro účely stanovení základu daně dědické tyto zákonné možnosti snížit cenu majetku:

 • o prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,

 • o cenu majetku osvobozeného od daně,

 • o přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,

 • o odměnu a hotové výdaje notáře a o cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví,

 • o dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek předmětem daně i v tuzemsku.

Výše odpočtu jednotlivého dědice se určí poměrem jím zděděného majetku, který není osvobozen, k celkové hodnotě majetku jednotlivého dědice, a to v celých korunách bez zaokrouhlení. Dále se odečte cena jiných povinností uložených v dědickém řízení, které se vztahují k poplatníkově části dědictví, a cena majetku osvobozeného u konkrétní části dědictví. U každého dědice se tedy stanovuje pouze poměrná část odpočtů.

Pozor!
Snižuje-li poplatník základ daně o dluhy zůstavitele, pak jde o všechny prokázané dluhy (závazky ze smlouvy o úvěru či z půjčky, dlužné daně a poplatky), které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí.

Osvobození od daně

Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině, což jsou příbuzní v řadě přímé a manžel, a ve II. skupině, což jsou příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety a dále manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti. Osvobození se vztahuje na veškerý zděděný majetek, tyto osoby nepodávají daňové přiznání.

Dále je osvobozeno:

 • nabytí movitých věcí osobní potřeby, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich,

 • nabytí vkladů na účtech bank (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku včetně podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich.

Limity pro osvobození

Uvedená osvobození jsou však limitována u osob III. skupiny částkou 20 000 Kč.

Daň se přitom vybere jen z té části movitého majetku nebo podílu na tomto majetku, která u nabyvatele převyšuje uvedené částky.

Pozor!
Osvobození se uplatní v případě movitých věcí osobní potřeby a finančních druhů majetku samostatně, tzn. že celkové osvobození může být u osob III. skupiny 40 000 Kč.

Další osvobození

Osvobozeny jsou též částky, které se staly předmětem dědictví na základě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem [§ 19 odst. 2 písm. c) ZDDN]. Některá další osvobození jsou uvedena v § 20 odst. 1, 4 a 5 ZDDN. Jde např. o bezúplatná nabytí majetku Českou republikou, územními samosprávnými celky a jimi zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi, dobrovolnými svazky obcí, státem registrovanými církvemi a veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zařízeními.

Pozor!
Nárok na osvobození není automatický, ale uplatní se jen za předpokladu, že poplatník tyto věci a hodnoty uvede v daňovém přiznání.

Rozdělení do skupin

Daň dědická je progresivní s rozdílnými sazbami podle stupně příbuzenského nebo jiného vztahu k zůstaviteli. Pro účely daně jsou poplatníci rozděleni do tří skupin, přičemž na vztahy vzniklé osvojením se pohlíží stejně jako na vztahy vniklé narozením.

Do I. skupiny patří:

 • příbuzní v řadě přímé, tj. děti, vnuci, pravnuci, rodiče, prarodiče atd.,

 • manžel.

Do II. skupiny patří:

 • příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,

 • manželé dětí (zeťové a snachy),

 • děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů,

 • osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti.

Do III. skupiny patří:

 • ostatní fyzické osoby (nezahrnuté do I. a II. skupiny),

 • právnické osoby.

Sazby daně

Sazby daně dědické u osob zařazených do I. a II. skupiny nejsou uvedeny, protože u dědictví v první a druhé příbuzenské skupině se uplatňuje naprosté osvobození veškerého zděděného majetku, a to bez jakéhokoliv limitu.

Sazby daně dědické u osob zařazených do III. skupiny:

Daňové pásmo [Kč]  Pevná část
daně [Kč]
 
Procento ze zákla-
du přesahujícího
spodní hranici
 
od  do 
0   1 000 000  0   3,50 % 
 1 000 000   2 000 000  35 000   4,50 % 
 2 000 000   5 000 000  80 000   6,00 % 
 5 000 000   7 000 000  260 000   7,50 % 
 7 000 000  10 000 000  410 000   9,00 % 
10 000 000  20 000 000  680 000  10,50 % 
Nahrávám...
Nahrávám...