dnes je 25.7.2021

Input:

Daň z nemovitých věcí

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nemovitých věcí

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

Právní úprava

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDN”). V průběhu roku 2020 byl ZDN novelizován zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 30. 6. 2020 a následně zákonem č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, které nabyly účinnosti k 1. 1. 2021. Zákon o dani z nemovitých věcí tvoří:

  • daň z pozemků a

  • daň ze staveb a jednotek.

Vyhláška MZ

Pro výpočet daně z pozemků je nezbytný právní předpis, který každoročně přináší určité změny. Tímto předpisem je vyhláška MZ č. 294/2014 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. K 1. lednu 2021 byla tato vyhláška novelizována vyhláškou č. 318/2019 Sb.

Pozor!
Průměrná cena zemědělských pozemků se pro zdaňovací období roku 2021 změnila v několika katastrálních územích, a tak se změnil i základ daně z pozemků.

Rada
Pokud dojde pouze ke změně podle § 13a odst. 2 písm. b) ZDN, není třeba podávat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, stačí si daň správně přepočítat a novou daňovou povinnost zaplatit.

Oceňovací vyhláška

Dalším právním předpisem, který je nezbytný pro výpočet daně z pozemků u některých druhů pozemků, je vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška), k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K 1. 1. 2021 byla novelizována vyhláškou č. 488/2020 Sb.

Katastrální zákon

Jelikož ZDN zdaňuje nemovité věci, s výjimkou podzemních staveb se samostatným účelovým určením, je úzce spojen se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Rada
Ustanovení § 10 odst. 2 ZDN přímo odkazuje na definici zastavěné plochy stavby uvedené v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Společná ustanovení

Podle ust. § 12c ZDN je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Podle ustanovení § 13a odst. 1 ZDN je poplatník povinen podat daňové přiznání příslušnému správci do 31. ledna zdaňovacího období. V dalších zdaňovacích obdobích je povinností poplatníka podat nové daňové přiznání pouze v případě, že v průběhu roku dojde ke změnám vlastnických nebo jiných práv k nemovitým věcem, případně ke změnám dalších skutečností rozhodných pro stanovení daně. Takovými změnami jsou např. vznik nároku na osvobození od daně, změna druhu pozemku v katastru nemovitostí, nástavba dalšího nadzemního podlaží, zahájení stavby rodinného domu, změna výměry pozemku atd.

POZNÁMKA REDAKCE:
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 je z důvodu pandemie odložena bez rizika sankcí do 1. dubna 2021 (místo 1. února 2021).  

Místní příslušnost

Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Daň z nemovitých věcí je spravována 14 finančními úřady, které mají určitý počet územních pracovišť. Daňový subjekt má pro všechny nemovité věci, které se nacházejí na území jednoho kraje, pouze jeden daňový spis a spravuje ho jedno územní pracoviště příslušného finančního úřadu.

Spoluvlastnictví

Nemovitou věc ve spoluvlastnictví více osob lze přiznat jako celek prostřednictvím společného zástupce, nebo společného zmocněnce. Podle ust. § 13a odst. 4 ZDN ten ze spoluvlastníků, který podá daňové přiznání jako první, se považuje za společného zástupce. Na nemovitou věc ve spoluvlastnictví více osob podle ust. § 13a odst. 5 ZDN lze podat daňové přiznání také pouze za svůj spoluvlastnický podíl. Pokud do 31. ledna zdaňovacího období bylo podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci, potom správce daně bez předchozí výzvy ostatním spoluvlastníkům stanoví daň z moci úřední. Na spoluvlastníky, kteří měli v předchozím zdaňovacím období společného zmocněnce nebo zástupce, se podle ust. § 13a odst. 6 ZDN nevztahuje pokuta za opožděné tvrzení daně ani penále z doměřené daně.

Opožděné daňové přiznání

Právní úprava pokuty je obecně upravena v ust. § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle výše uvedeného ustanovení poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Pro daň z nemovitých věcí je od 1. 1. 2021 speciální právní úprava pokuty, která je uvedená v § 15a ZDN, dle kterého má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně tedy poplatníkům daně z nemovitých věcí vzniká pouze v případech, kdy poplatník daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání vůbec nepodá (je mu stanovena daň z moci úřední), nebo jej podá až na základě výzvy k podání daňového přiznání zaslané správcem daně.

Rada
Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde k tomu, že poplatník již není vlastníkem, je poplatník povinen oznámit tuto změnu finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Dojde-li ke změně např. adresy nebo bankovního účtu, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů.

Příklad
Změny stavu nemovitých věcí, které vyvolají změnu daňové povinnosti, uvede poplatník v daňovém přiznání, jež podá do 31. ledna následujícího zdaňovací období. Daň z nemovitých věcí se stanovuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je stanovována. Tato skutečnost může být významná pro poplatníka, který se rozhodl pro výstavbu stavby např. na základě stavebního povolení.

Rada
Pokud mu stavební povolení (započetí výstavby) a kolaudační rozhodnutí (ukončení stavby) bylo vydáno v průběhu jednoho kalendářního roku, nestane se z tohoto pozemku poměrně drahý

Nahrávám...
Nahrávám...