dnes je 24.5.2024

Input:

Daň z pozemků

5.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 23 minut

Daň z pozemků

Ing. Jan Koreček

Obecné informace obsahuje text Daň z nemovitých věcí. Daň z pozemků je první částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen "ZDN").

Vymezení pojmů

Předmět daně

Předmětem daně z pozemků jsou podle § 2 odst. 1 ZDN pozemky, které jsou na území České republiky a které jsou evidovány v katastru nemovitostí ("KN"), v něm jsou pozemky evidovány v podobě parcel.

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených v tomto zákoně zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitým věcem. Katastr nemovitostí eviduje pozemky v podobě parcel. Pozemky katastr nemovitostí člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Za zemědělské pozemky jsou považovány pozemky s druhem pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Vynětí z předmětu daně

Předmětem daně nejsou a v daňovém přiznání - k dani z nemovitých věcí se neuvádí:

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb;

Z výměry pozemku uvedené ve výpisu z katastru nemovitostí se odečítá plocha zastavěná zdanitelnou stavbou.

Z výpisu z katastru nemovitostí lze poznat, že jde o druh pozemku "zastavěná plocha a nádvoří" o výměře 1 200 m2. Zdanitelnou stavbou, která je předmětem daně ze staveb a jednotek - rodinným domem - je zastavěno 120 m2. Poplatník v daňovém přiznání uvede pouze plochu pozemku, která je předmětem daně z pozemků, tj. 1 200 – 120 = 1 080 m2.

b) pozemky evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku lesní pozemek, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení;

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) člení lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií: lesy ochranné, zvláštního určení a hospodářské. Předmětem zdanění lesních pozemků jsou pouze lesy hospodářské ve smyslu § 9 zákona o lesích. Pokud se na lesní pozemku nachází alespoň částečně les ochranný nebo les zvláštního určení, tak celý pozemek není předmětem daně.

c) pozemky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí s druhem pozemku vodní plocha;

d) pozemky určené pro obranu České republiky;

Jedná se o pozemky určené pro obranu České republiky převážně na území vojenských újezdů ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále o pozemky různých vlastníků, pokud jsou určené na základě rozhodnutí příslušného orgánu k zabezpečování obrany České republiky.

e) pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílu těchto spoluvlastníků na nich.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ZDN vyjímá z předmětu daně z pozemků pozemky, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na shodném listu vlastnictví jako budova bytového domu, a také pozemky, které byly dokupovány a jsou v katastru nemovitostí na dalším listu vlastnictví. Může se jednat o pozemky, které jsou pod budovou, okolo budovy, anebo tvoří funkční celek s jednotkou nacházející se v budově bytového domu. Podstata změny tohoto ustanovení spočívá v tom, že dokupované pozemky ("jiné pozemky") již nemusí být ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek nacházejících se v budově bytového domu. Tyto pozemky taktéž nejsou předmětem daně z pozemků. Skutečnost, že ke zdanitelné jednotce nacházející se v budově bytového domu patří spoluvlastnický podíl na pozemku, je zohledněna koeficientem, kterým se násobí upravená podlahová plocha zdanitelné jednotky, podle ust. § 10 odst. 3 ZDN. Ustanovení se nevztahuje na pozemky související se zdanitelnými jednotkami nacházejícími se v jiných než bytových domech, např. víceúčelový dům.

Poplatník

Poplatníkem daně z pozemků zůstává i nadále podle § 3 odst. 1 ZDN především vlastník pozemku.

Podle § 3 odst. 2 ZDN je poplatníkem daně z pozemků, jde-li o pozemek:

 1. ve vlastnictví České republiky – organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, dále právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
 2. ve svěřenském fondu – správce fondu, který vlastnická práva vykonává vlastním jménem na účet fondu,
 3. v podílovém fondu – obhospodařovatel fondu, který vlastnická práva vykonává vlastním jménem na účet fondu,
 4. ve fondu obhospodařovaném penzijní společností – obhospodařovatel fondu, který vlastnická práva vykonává vlastním jménem na účet fondu,
 5. zatížený právem stavby – stavebník.

Právo stavby je OZ považováno za nemovitou věc. Je to věcné právo zřídit stavbu na cizím pozemku.

Nájemce

Podle § 3 odst. 3 ZDN je poplatníkem daně z pozemků vždy nájemce u pronajatého pozemku nebo pachtýř u propachtovaného pozemku, je-li:

 1. evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
 2. s ním příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv,
 3. převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Podle § 3 odst. 4 ZDN je poplatníkem daně z pozemků uživatel pokud

 1. vlastník pozemku není znám, nebo
 2. s pozemkem je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Situace, kdy vlastník pozemku není znám a poplatníkem je tedy uživatel, jsou nejčastěji u zemědělských pozemků. Jedná se o situace, kdy vlastník není v katastru nemovitostí dostatečně identifikován (identifikace v katastru zcela chybí, je částečná nebo vlastník pozemku zemřel a pozemek nebyl zahrnut do dědického řízní), ale fakticky jsou zemědělsky užívány jinou osobou (např. zemědělcem, zemědělský družstvem). Uživatelé pozemků, které jsou zároveň příjemci dotací, jsou evidováni v registru půdy:

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ .

Uživatelem se rozumí i nájemce nebo pachtýř pozemku.

Osvobození od daně

Zákon v § 4 odst. 1 osvobozuje od daně z pozemků rozsáhlé množství pozemků. Není to však osvobození absolutní.

Např. pozemky ve vlastnictví státu jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání nebo pronájmu s výjimkou pronájmu rozpočtovým a příspěvkovým organizacím. Jsou osvobozeny pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí.

U pozemků nacházejících se mimo vlastní katastrální území obce vyžaduje zákon podání daňového přiznání a také zaplacení daně za tyto pozemky.

Podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDN bodu 2 může poplatník uplatnit nárok na osvobození pouze na pozemek v rozsahu, v jakém se na něm nachází krajinný prvek, kterým je skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků. Evidence ekologicky významných prvků je vedena v LPIS, což je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. Veřejný registr půdy je dostupný na této internetové adrese: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ .

Ekologicky významné prvky definuje Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů následovně:

Název ekologicky významného prvku Definice
Skupina dřevin Samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon").
Stromořadí Útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.
Travnatá údolnice Členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.
Mez Souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha. Jedná se o prvek s výrazným protierozním účinkem.
Příkop Útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím
Mokřad Samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Dále jsou podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDN bodu 3 osvobozeny pouze pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

ZDN nedefinuje jednotlivé prvky uvedené § 4 odst. 1 písm. k) bodu 3 ZDN, ale jejich definice je zveřejněna na stránkách Finanční správy České republiky v "Informaci k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona", která je dostupná na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace-novela-ZDNV-LPIS-par4-1k_1219.pdf . Prvky jsou definovány následovně:

Název prvku Definice
Příkop Útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.
Mokřad Samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů dle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Bažina Část terénu s povrchovou vrstvou půdy o tloušťce nad 30 cm trvale nasycenou stojatou vodou nebo po převážnou část roku zamokřenou; je částečně porostlá speciální bažinnou flórou.
Močál Bažina s větším množstvím vody, která pokrývá povrch terénu v menších nebo větších souvislých plochách.
Skalní útvar
1. Osamělá skála
2. Skalní suk

1. Izolovaný, málo rozlehlý skalní útvar, který výrazně vyčnívá nad okolní povrch, vzniklý procesy zvětrávání a odnosu horniny, ústupem protilehlých svahů nebo vypreparováním odolnějších hornin.
2. Vyvýšenina různého tvaru a velikosti vyčnívající izolovaně nad okolním níže položeným povrchem, tvořená odolnějšími skalními horninami než je okolní povrch.
Rokle Erozní rýha větších rozměrů nebo menší úzké údolí s profilem ve tvaru V s příkrými svahy a úzkým dnem (zpravidla ve skalních horninách).
Strž Přírodní terénní útvar, rýha nebo výmol, vytvořený nadměrnou soustředěnou erozní činností soustředěného povrchového odtoku vody. Výmolem se rozumí protáhlá prohlubenina vzniklá činností tekoucí povrchové vody s profilem ve tvaru U (zpravidla v nezpevněných horninách).

Aby mohl být pozemek, v rozsahu výměry výše uvedeného prvku, osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDN bodu 3:

 • musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha.

 • musí se nacházet mimo zastavěné území obce. Zastavěným územím obce se podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.

 • nesmí být užíván k podnikání. Z citovaného ustanovení lze dovodit, že při posuzování této podmínky by se mělo vycházet ze skutečného stavu daného pozemku, tj. zda fakticky na daném pozemku v rozsahu předmětného prvku probíhá podnikání.

Pokud daný prvek nezabírá celou výměru parcely, osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku

Od daně z pozemků může být osvobozena také pouze určitá část pozemku, např. pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím apod.

Podle § 4 odst. 2 ZDN se pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby podle stavebního zákona, zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.

Časový test

Časově omezené osvobození je např. u zemědělských pozemků na dobu 5 let a lesních pozemků na dobu 25 let počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě.

Právo obcí

Obec může v souladu s § 4 odst. 1 písm. v) ZDN všechny zemědělské pozemky na svém území. Obec osvobození stanoví vydáním obecně závazné vyhlášky. Dále obec může osvobodit pozemky druhu ostatní plocha se způsobem využití pozemku

 • neplodná půda,

 • zamokřená plocha,

 • mez, stráň,

 • zeleň,

 • jiná plocha,

pokud tak stanoví obecně závaznou vyhláškou.

Osvobozeny od daně z pozemků podle § 4 odst. 1 písm. v) ZDN mohou být pozemky, které jsou evidované v KN jako orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, zahrada a trvalé travní porosty, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce.

Tento nárok na osvobození, pokud je vyhláškou zaveden, nemusí poplatníci podle § 4 odst. 4 ZDN uplatňovat podáním daňového přiznání.

Nárok na osvobození od daně z pozemků nemusí všichni poplatníci uplatňovat podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Obec, která vlastní pozemky pouze na svém katastrálním území, daňové přiznání nepodává. Naopak poplatník daně z pozemku, který tvoří jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví spolků, je povinen nárok na osvobození od daně z pozemků uplatnit v podaném daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí.

Výpočet daně

U jednotlivých druhů pozemků si popíšeme stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti.

Orná půda, chmelnice, vinice...

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin je cena zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou pozemku stanovenou vyhláškou MZ ČR. Pro výpočet daně z pozemků je nezbytným právním předpisem vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.. Průměrnou cenu pozemku lze vyhledat na stránkách Finanční správy České republiky na tomto odkazu: http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces .

Druh pozemku

Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku a způsob využití pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu. Není-li o pozemku evidován v katastru nemovitostí jeho druh, je pro účely daně z pozemků rozhodující jeho skutečný stav odpovídající jednotlivým druhům pozemků podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Sazba daně

Sazba daně činí u:

 • orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů (skupin vybraných zemědělských pozemků) 1,35 % (do zdaňovacího období roku 2023 včetně 0,75 %),

 • trvalých travních porostů 0,45 % (do zdaňovacího období roku 2023 včetně 0,25 %).

U zemědělských pozemků, tj. u pozemků druhu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost je

Nahrávám...
Nahrávám...