dnes je 17.7.2024

Input:

Den uskutečnění zdanitelného plnění - prodej zboží

27.11.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

Den uskutečnění zdanitelného plnění - prodej zboží

Dagmar Masná

Základní charakteristika

Zdanitelným plněním, se kterým se setkáme nejčastěji, je prodej zboží. Proto je logické, že zákon o dani z přidané hodnoty definuje den uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) pro prodej zboží.

Obecné podmínky pro určení dne uskutečnění zdanitelného plnění naleznete ve stejnojmenném hesle. V zákoně o DPH je této problematice věnován Díl 4, a to §§ 21 až 25 s tím, že daňová povinnost nevzniká jen k DUZP, ale také k datu přijetí úplaty („platby“), případně k jinému datu při přenosu daňové povinnosti. Ve výkladu jsme se zaměřili na tuzemská plnění, neboť zahraničním jsou věnována samostatná hesla.

Zboží

Na první pohled by se mohlo zdát, že nemohou být problémy s určením DUZP, ale opak je pravdou. Pro správné určení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží je rozhodující, jakým způsobem se prodej uskutečňuje. Může jít o prodej podle kupní smlouvy podle obchodního zákoníku, prodej podle občanského zákoníku či vydražení.

DUZP

Den uskutečnění zdanitelného plnění je potom podle § 21 ZDPH:

 • dnem dodání podle § 13 odst. 1 ZDPH při prodeji podle kupní smlouvy (§ 409 a násl. obchodního zákoníku),

 • dnem převzetí v ostatních případech,

 • dnem příklepu při prodeji vydražením zboží ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách,

 • dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH.

2008/2009

Ke změně došlo v posledním bodě, jak dokumentuje následující příklad. Jde o novinku související se „zrušením“ finančního leasingu pro účely daně z přidané hodnoty. Pro vztahy, u nichž došlo k převzetí předmětu leasingu do konce roku 2008, budou aplikovány dříve platné předpisy.

Příklad
Společnost LEAS pronajala společnosti Auto dva osobní automobily. Nájemce má povinnost najatou věc odkoupit. První byl převzat ve středu 31. prosince 2008, druhý v pátek 2. ledna 2009.

Den uskutečnění zdanitelného plnění po dobu trvání prvního leasingu bude stanoven podle znění ZDPH platného do 31. 12. 2008. Zpravidla jím bývá podle smluv den určený ve smlouvě.

Druhý leasing je již dodáním zboží s vlastním výše uvedeným novým režimem určení dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude 2. leden 2009.

Dodání zboží

Podle § 13 je dodáním zboží pro účely zákona o DPH převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. To je velmi důležité ustanovení, které vychází z principu „ekonomického“ vlastníka.

Zdanitelné plnění

S problematikou obsahu pojmu dodání zboží úzce souvisí zařazení tohoto dodání do předmětu DPH, zdanitelného plnění. Nesmí se proto zapomínat, že jím je například:

 • převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,

 • dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou a samostatné dodání zboží komisionářem,

 • použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

 • použití hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy nemá plátce nárok na odpočet daně, aj.

Pozor!
Za dodání zboží (ale ani za převod nemovitosti) se však podle zákona nepovažuje:

 • prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části tvořící organizační složku podniku, pokud jde o hmotný majetek;

 • vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání;

 • poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, kdy došlo s účinností od 1. 1. 2009 ke změně; zůstává sice stále podmínka horního limitu pořizovací ceny bez daně ve výši 500 Kč, ale poskytnutí předmětu splňujícího podmínku ceny již není vázáno dalšími podmínkami - zejména nemusí být označeno obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele a může jít o předmět podléhající spotřební dani; nově se za dodání zboží nepovažuje ani poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti, u kterých není stanoven finanční limit;

 • ke stejnému datu 1. 1. 2009 bylo z této části zákona vypuštěno přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody za stanovených podmínek, neboť směrnice 2006/112/EU takovéto ustanovení neobsahuje; při přeúčtování lze tak v některých případech využít nové ustanovení § 36 odst. 11 ZDPH, v ostatních případech je nutné dodržovat obecný postup fungování DPH - uplatnění nároku na odpočet, uplatnění daně na výstupu;

 • dodání vratných obalů, jsou-li dodávány spolu se zbožím za úplatu a tato úplata je přímo vázána na vratný obal, přičemž je kupujícímu zaručeno, že po vrácení tohoto obalu mu bude vrácena úplata v plné výši; za dodání zboží se také nepovažuje vrácení vratného obalu, ať již bez úplaty nebo za úplatu.

„Zahraničí“

Daňové subjekty musí pečlivě sledovat, co se rozumí dodáním zboží při zahraničních vztazích. Například dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu, kterým rozumíme odeslání nebo přepravu majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském státě.

Ale za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu se nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro vyjmenované účely, například:

 • dodání zboží spojené s instalací nebo montáží plátcem, který zboží dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží,

 • zasílání zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží,

 • dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy cestujících podle § 7 odst. 4 ZDPH,

 • dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pokud je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně,

 • vývoz zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do režimu vývozu,

 • různé typy tzv. přechodného užití atd. (více viz § 13 ZDPH).

V dalším textu jsme se zaměřili jen na vybrané typické příklady.

Prodej podle ObchZ

V případě prodeje zboží na základě kupní smlouvy uzavřené podle §§ 409 až 475 ObchZ se plnění považuje za uskutečněné dnem dodání, který je uveden v kupní smlouvě. Není-li tento den v kupní smlouvě uveden, pak se zdanitelné plnění uskutečnilo dnem dodání ve smyslu §§ 412 a 413 ObchZ.

Podle těchto právních ustanovení je dnem dodání:

 • den předání zboží prvnímu přepravci k přepravě,

 • den, kdy je umožněno kupujícímu nakládat se zbožím v místě výroby,

 • den, kdy je umožněno kupujícímu nakládat se zbožím v místě, kde má prodávající své sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště,

 • den předání zboží přepravcem kupujícímu.

Příklad
Výrobce obalů uzavřel kupní smlouvu s výrobcem motorek na dodávku kartonů. V kupní smlouvě je uvedeno, že kartony budou dodány 31. března. Tento den je tedy dnem uskutečnění zdanitelného plnění a výrobce byl povinen daň z tohoto zboží uvést do daňového přiznání za březen.

Příklad
Firma Účto objednala u velkoobchodu Papír dodávku kancelářských potřeb. V potvrzení objednávky bylo uvedeno, že zboží bude dodáno do 3 týdnů s tím, že firma Papír zboží sama přiveze. Firma Papír přivezla a předala zboží desátý den po objednání. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Příklad
V uzavřené kupní smlouvě o dodávce pneumatik bylo v dodacích podmínkách uvedeno, že dodavatel nese odpovědnost za zboží do doby předání přepravci, který zboží přepraví, a že tímto dnem přechází vlastnictví na odběratele.

Zboží bylo předáno na rampě skladu dodavatele dne 15. dubna a tímto DUZP také vznikl nárok státu na daň.

Změna dne dodání

V předchozích letech vydávalo MF výklad k prodeji zboží podle kupní smlouvy formou pokynů řady D. Všechny tyto pokyny byly v průběhu roku 2008 zrušeny. Postup při dodání zboží je proto nutné odvozovat od platných předpisů, tj. od zákona o DPH a obecného obchodního zákoníku.

Pokud se tedy bude měnit dříve dohodnutý den dodání, lze jen doporučit, aby tato změna byla stvrzena

Nahrávám...
Nahrávám...