dnes je 31.10.2020

Input:

Dodatečné daňové přiznání k DPH

15.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatečné daňové přiznání k DPH

Mgr. Radmila Kulková

Zjistí-li plátce, že jím přiznaná daňová povinnost za příslušné zdaňovací období nebyla vykázána ve správné výši, provede opravu zpravidla podáním dodatečného daňového přiznání.

Právní úprava

Právní úprava

Pravidla pro předkládání dodatečného daňového přiznání upravuje i pro oblast DPH obecný daňově-procesní předpis – zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (daňový řád nebo jen DŘ), a to zejména v ustanoveních §§ 141, 145 a 145a.

Pozor!
Naproti tomu podávání následného kontrolního hlášení nebo následného souhrnného hlášení je upraveno přímo v zákoně o DPH. Ve srovnání s obecným institutem daňového přiznání jde totiž o specifické případy, speciální v zásadě jen pro DPH.

Zvýšení daňové povinnosti

Z pravidel daňového řádu platných pro podávání dodatečného daňového přiznání vyplývá, že plátce DPH je povinen předložit dodatečné přiznání („DODAP”), pokud zjistil, že jeho daňová povinnost má být oproti poslední stanovené dani za dané zdaňovací období vyšší. Podat takové dodatečné daňové přiznání musí ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil.

Příklad
Společnost Prodej, s.r.o., zjistila v srpnu při zpracování svého daňového přiznání k DPH za zdaňovací období červenec nepřesnost v daňovém přiznání podaném za kalendářní měsíc květen. Znamená-li zjištěné pochybení vyšší daňovou povinnost (třeba nižší nadměrný odpočet), je povinností podat dodatečné daňové přiznání do konce září.

Snížení nebo oprava bez změny daňové povinnosti

Pokud je výsledkem zjištění snížení daňové povinnosti, je plátce oprávněn podat dodatečné přiznání, a to ve stejné lhůtě jako u zvýšení daňové povinnosti.

Pozor!
V dodatečném daňovém přiznání na nižší daň nelze namítat vady postupu správce daně. To znamená, že důvod podání tohoto dodatečného daňového přiznání nesmí spočívat pouze na skutečnosti, že tvrzená nižší daň je důsledkem vadného postupu správce daně. Tyto případné vady je namístě řešit formou příslušných opravných prostředků upravených v DŘ.

Rada
Oprávnění podat dodatečné daňové přiznání platí i pro případy, kdy se zjistí v daňovém přiznání nesprávné údaje, které však celkovou výši daňové povinnosti nemění.

Příklad
Nejčastějším důvodem pro podání dodatečného přiznání, při kterém se nemění daňová povinnost, je oprava údajů vykazovaných povinně v daňovém přiznání o dovozu či intrakomunitárním pořízení zboží, ať již je to z titulu chybného použití kurzu nebo nesprávného období, kdy byla přiznána. Pokud plátce nekrátí odpočet daně, nedojde provedenou opravou ke změně daňové povinnosti, protože budou vstupy i výstupy opraveny ve stejné výši.

DODAP versus Pomůcky a sjednání daně

Jedná se o překážky možnosti podání dodatečné daňového přiznání na nižší daň. Právo podat dodatečné přiznání na snížení daně skutečně nelze využít, pokud poslední známá daň byla vyměřena podle pomůcek nebo byla sjednána.

Dodržení lhůty

Výše uvedená lhůta stanovená pro předložení dodatečného přiznání je tzv. lhůtou subjektivní a platí, že pokud nebude dodržena v případě, že je zvyšována daňová povinnost, vystavuje se plátce pokutě za opožděné dodatečné přiznání podle ustanovení § 250 DŘ.

Pozor!
Pozor se musí dávat v případě dodatečného přiznání na daň nižší. V těchto situacích je výše uvedená lhůta současně lhůtou propadnou. Pokud bude podáváno dodatečné přiznání na snížení daňové povinnosti a nebude dodržena subjektivní lhůta, je toto přiznání, jak již vícekrát judikoval Nejvyšší správní soud, „neplatně” podáno a správce daně řízení o něm zastaví.

Pozor!
Subjektivní lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání neběží po dobu, kdy není přípustné toto přiznání podat. Jedná se o situace, kdy je na dotčené dani zahájena daňová kontrola, řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku anebo v průběhu vyměřovacího nebo doměřovacího řízení.

Tiskopisy

Pro dodatečné daňové přiznání na daň z přidané hodnoty nebyl vydán samostatný tiskopis. Využívá se tiskopis daňového přiznání k dani z přidané hodnoty s tím, že v záhlaví tiskopisu se vyznačí, že jde o přiznání dodatečné.

Aktuální tiskopis daňového přiznání - vzor č. 21 zahrnuje dosavadní novelizace zákona o DPH.

Poznámka redakce: aktuální formuláře daňových tiskopisů jsou k dispozici mezi Praktickými informacemi.

Postup při podání DODAP

V dodatečném přiznání na zvýšení daňové povinnosti uvede plátce:

  • pouze rozdíl oproti poslední známé daňové povinnosti a

  • den zjištění rozdílu.

V dodatečném přiznání na snížení daňové povinnosti nebo na opravu nesprávných údajů uvede plátce i důvody pro jeho podání.

Příklad
Reklamní agentura podala řádně vyplněné daňové přiznání na DPH za zdaňovací období duben dne 25. května. Dne 30. června zjistila, že do tohoto přiznání nezahrnula údaje o reklamě poskytnuté osobě registrované k dani se sídlem v Polsku. I když je místem plnění Polsko, jde o službu, u níž je nárok na odpočet a jejíž hodnota tak měla být uvedena na ř. 21 daňového přiznání.

Agentura se rozhodla podat dodatečné přiznání, v němž na ř. 21 uvedla cenu poskytnuté služby, neboť tato oprava představuje změnu údajů o uskutečněných plněních, i když se poslední známá daňová povinnost nezměnila.

Jako důvod uvedla chybu účetní, která nezahrnula uvedené plnění do záznamní evidence pro daňové účely a následně i do řádného přiznání.

Oprava výše daně v jiných případech

Připomínáme, že novela zákona o DPH již s účinností od 1. 4. 2011 přinesla v ustanovení § 43 ZDPH i změnu při opravě výše daně, pokud tato daň byla uplatněna a přiznána jinak, než uvádí zákon o dani z přidané hodnoty a došlo tak ke zvýšení daně na výstupu. Jde o typické příklady při použití nesprávné sazby daně.

Pozor!
V případě, že plátce nesprávným postupem:

  • zvýšil svoji daňovou povinnost,

  • využije pro provedení opravy dodatečné přiznání, kterým opraví zdaňovací období, za něž původně daň přiznal.

Tuto opravu však může provést, obdobně jako ji před účinností novely mohl provést u „dobropisů”, až když odběratel obdrží opravný daňový doklad. Tuto opravu výše daně formou dodatečného daňového přiznání může využití i identifikovaná osoba nebo osoba povinná k dani, která uvedla daň na dokladu.

Příklad
Po kontrole podaného daňového přiznání zjistila společnost Prodej, že u dodaného zboží uplatnila základní sazbu daně. Správně měla být aplikována první snížená sazba daně. Protože odběratel