dnes je 24.2.2024

Input:

Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění

20.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

7.7 Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění

JUDr. Jan Přib

Doplňkové penzijní spoření bylo v České republice zavedeno od roku 2013; doplňkovým penzijním spořením se rozumí shromažďování a umisťování příspěvků účastníků doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen "penzijní připojištění") bylo v České republice zavedeno v roce 1994 a jako systém je pro nové účastníky uzavřeno k 1. prosinci 2012; penzijním připojištěním se rozumí shromažďování peněžitých prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění nemají v České republice charakter zaměstnaneckého důchodového připojištění, avšak zaměstnavatelé se mohou podílet na doplňkovém penzijním spoření a na penzijním připojištění svých zaměstnanců tím, že za ně platí penzijní společnosti plně nebo zčásti příspěvky.

Doplňkové penzijní spoření je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále je tento zákon citován jako "zákon o penzijním připojištění").

Daňové úlevy v doplňkovém penzijním spoření a penzijním připojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní principy

Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění spočívají na obdobných principech. Základním principem doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění je dobrovolnost, neboť penzijní spoření vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi účastníkem a příslušnou institucí, tj. penzijní společností, resp. v případě penzijního připojištění (před 1. prosincem 2012) s penzijním fondem; doplňkové penzijní spoření i penzijní připojištění může též účastník kdykoliv ukončit. U doplňkového penzijního spoření i penzijního připojištění je významná též úloha státu, která se projevuje jednak v poskytování státních příspěvků ve prospěch účastníků, jednak v dozoru státních institucí nad činností penzijních společností. Stát podporuje doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění též prostřednictvím daňových úlev, a to jak u účastníků, tak i u jejich zaměstnavatelů. Dalším principem je vymezení pevných pravidel pro činnost penzijních společností. Jedná se zejména o vymezení okruhu dávek a stanovení základních podmínek nároku na ně přímo v zákonech a dále o přesná pravidla pro investování prostředků doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění a pro hospodaření penzijních společností, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost vložených prostředků.

Účastníci

Účastníkem doplňkového penzijního spoření se může stát fyzická osoba, která je starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností písemnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Podmínkou přitom není, aby tato osoba byla účastna důchodového pojištění. Výběr penzijní společnosti závisí plně na rozhodnutí účastníka; to platí i v případě zaměstnanců. Zaměstnavatel nesmí nijak ovlivňovat své zaměstnance při výběru penzijní společnosti. Zaměstnavatel nemůže například poskytovat příspěvky na doplňkové penzijní spoření svých zaměstnanců jen za podmínky, že zaměstnanci sjednali nebo sjednají své penzijní spoření u určité penzijní společnosti (tuto podmínku tedy zaměstnavatel nemůže stanovit do svého vnitřního předpisu, do kolektivní smlouvy nebo do jiné, například manažerské smlouvy). Zaměstnavatel dále nesmí přijímat úplatu, odměnu či nepeněžitou výhodu v souvislosti s poskytováním příspěvků zaměstnavatele. Za porušení těchto povinností lze uložit zaměstnavateli pokutu za správní delikt až do výše 5 mil. Kč.

Účastníkem penzijního připojištění je osoba, která před 1. prosincem 2012 uzavřela písemnou smlouvu o penzijním připojištění s penzijním fondem (od 1. ledna 2013 se penzijní fondy přeměnily na penzijní společnosti); po 30. listopadu 2012 již smlouvu o penzijním připojištění uzavřít nelze.

Výhody zapojení zaměstnavatelů

Zaměstnavatel účastníka může příspěvky, které platí za své zaměstnance, zahrnout do určité výše do svých výdajů pro účely daně z příjmů. Účast zaměstnavatelů na doplňkovém penzijním spoření a penzijním připojištění sjednaném jeho zaměstnanci je motivována především stabilizací zaměstnanců a snahou ocenit věrnost

Nahrávám...
Nahrávám...