dnes je 9.12.2022

Input:

Elektronické služby, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické služby, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání

Jana Kolářová

Právní úprava

Právní úprava

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění – § 6c ZDPH, § 9 ZDPH, § 10h ZDPH (znění platné do 31. 12. 2014), § 10i, § 42, § 43, § 108.

  • Čl. 58 a 59 Směrnice Rady č. 2006/112/ES (dále jen směrnice).

  • Směrnice Rady (EU) 2017/2455, směrnice Rady (EU) 2018/1910 a Směrnice Rady (EU) 2019/1995.

  • Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011/ES ve znění prováděcích nařízení (EU) (dále jen nařízení).

Kritéria pro určení místa plnění

Při určování místa plnění u vybraných služeb, kterými v tomto textu rozumíme telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby, je potřeba vzít v úvahu následující kritéria:

  • Je příjemcem služby osoba povinná k dani, nebo osoba nepovinná k dani?

  • Je příjemce služby usazen v EU, nebo v třetím státě mimo EU?

  • Je poskytovatel služby usazen v EU, nebo v třetím státě mimo EU?

Všechny tyto aspekty mohou mít vliv na vyhodnocení místa plnění.

Služby mezi osobami povinnými k dani

Pokud jsou telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytovány osobám povinným k dani, řídí se místo plnění základním pravidlem podle § 9 odst. 1 ZDPH. Místo plnění je tedy tam, kde má příjemce služby sídlo. To platí bez ohledu na to, zda jsou příjemce a odběratel osobami se sídlem v EU či mimo EU.

Výjimkou ze základního pravidla může být situace, kdy příjemce má sídlo nebo provozovnu v třetí zemi mimo EU, je plátcem DPH v ČR a ke skutečnému užití dochází v ČR. V takovém případě je místo plnění v ČR, a nikoliv v třetí zemi. Toto pravidlo je zakotveno v § 9a ZDPH, účinného od 1.1.2015.

Osoba nepovinná k dani

Osobou nepovinnou k dani je soukromá fyzická osoba, která neuskutečňuje ekonomickou činnost, nebo právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomickou činnost.

Služby osobám nepovinným k dani

U telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb poskytnutých osobě nepovinné k dani definovaných v 10i ZDPH (někdy označovaných též TBE služby) je místem plnění ve státě příjemce služby, tj. místě určeném podle nařízení.

Poskytuje-li tedy osoba se sídlem v ČR telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby občanům ČR, DPH se vybere v ČR. Pokud jsou místem příjemců služby různé členské státy EU, zdaňují se jednotlivá plnění vždy v konkrétním státě příjemce.

Příklad
Příklad 1.

Společnost se sídlem na Kypru poskytuje elektronické služby (poskytnutí her, filmů a hudby) občanům z různých států EU včetně ČR i mimo EU. Otázkou je, zda jí může vzniknout povinnost odvodu DPH v ČR.

Poskytovatel má sídlo ve státě EU. Při poskytnutí svých služeb občanům EU je místem plnění vždy stát příjemce, tedy poskytovatel může mít tolik míst plnění, kolik je států EU. Při poskytování služeb občanům ze zemí mimo EU je místem plnění stát příjemce, DPH na území EU se nevybere, ale poskytovatel se musí seznámit se svými případnými daňovými povinnostmi ve státě příjemců.

Příklad
Příklad 2.

Společnost se sídlem ve Švýcarsku poskytuje elektronické služby (poskytnutí her, filmů a hudby) občanům z různých států EU včetně ČR i mimo EU. Otázkou je, zda jí může vzniknout povinnost odvodu DPH v ČR.

Poskytovatel má sídlo ve státě mimo EU. Místem plnění je stát příjemce. V ČR vzniká povinnost odvodu DPH, pokud si hry, hudbu a filmy stahovali občané ČR. Při poskytování služeb občanům ze zemí mimo EU je místem plnění rovněž stát příjemce, DPH na území EU se nevybere, ale poskytovatel se musí seznámit se svými případnými daňovými povinnostmi ve státě příjemců.

Služby do limitu 10 000 EUR

Místem plnění může být místo sídla poskytovatele, pokud celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila částku 10 000 EUR a osoba povinná k dani má sídlo v EU a nemá provozovnu v žádném jiném členském státě EU nebo má sídlo mimo EU a v EU má jenom jednu provozovnu.

S účinností od 1. 10. 2021 bylo novelizací zákonem č. 355/2021 Sb. upřesněno, že do obratu 10 000 EUR se započítávají nejenom služby poskytnuté podle § 10i ZDPH, ale i případný prodej zboží na dálku.

Určit místo plnění ve státě sídla příjemce lze i v případě, že obrat za prodej zboží na dálku plus obrat za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani nepřekročil 10 000 EUR v příslušném i bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

Pokud se poskytovatel rozhodne zdaňovat rovnou ve státě určení bez ohledu na limit, tak je povinen takto postupovat do konce druhého kalendářního roku následujícího po roce rozhodnutí.

Místo příjemce služby

U poskytnutí vybraných služeb podle § 10i ZDPH je nutné se rovněž vypořádat s tím, kde je místo příjemce služby, které definuje nařízení Rady (EU) č. 282/2011 (čl. 23 až 24f).

Nahrávám...
Nahrávám...