dnes je 27.5.2024

Input:

Evidování tržeb ve zvláštním režimu

19.3.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

2020.6.1
Evidování tržeb ve zvláštním režimu

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 6/2020

Pro skupinu podnikatelů, kteří dosahují nízkých tržeb, se novelou zákona o EET zavádí možnost evidence tržeb ve zvláštním režimu.

Jedná se fakticky o papírovou evidenci tržeb, která nahrazuje elektronickou evidenci tržeb v běžném nebo ve zjednodušeném režimu.

Tři režimy EET

Většina poplatníků již nyní eviduje tržby v běžném režimu, ve kterém zasílá údaje o evidované tržbě na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup bezprostředně v okamžiku prodeje.

Ve zjednodušeném režimu mohou evidovat tržby poplatníci na základě povolení finančního úřadu. Údaje o evidované tržbě jsou tito poplatníci povinni zaslat datovou zprávou do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Evidování tržeb ve zvláštním režimu bude určitým poplatníkům umožněno od 1. 5. 2020.

Pozor!
O možnost evidování tržeb ve zvláštním režimu může poplatník požádat správce daně již od 1. února 2020.

Kdo může evidovat ve zvláštním režimu?

Žádost může podat poplatník daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny. Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní služby definované § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je, že tyto zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a poskytovatel za jejich poskytování přijímá úhrady od zdravotní pojišťovny, tedy prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

O povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu nemůžou požádat poskytovatelé zdravotní služby, která není hrazena ze zdravotního pojištění, například při výkonech estetické chirurgie, pokud není zdravotní službou, dále právnické osoby, které poskytují zdravotní služby spadající do kategorie zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, ale v konkrétních případech hrazené nejsou a poskytovatelé za ně žádné úhrady nedostávají. Jedná se například o kliniky zaměřené výhradně na cizince, kteří za poskytnutí zdravotních služeb platí sami.

Podmínkou povolení zvláštního režimu však není, aby byly z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všechny poskytované zdravotní služby. Pokud tedy poskytovatel poskytuje jak hrazené služby pojištěncům veřejného zdravotního pojištění, tak i nehrazené zdravotní služby nebo zdravotní služby cizincům bez veřejného zdravotního pojištění, má při splnění ostatních podmínek na povolení zvláštního režimu nárok.

Stejně tak může žádost pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podat poplatník daně z příjmů fyzických osob.

Pokud poplatník splní podmínky pro povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, správce daně žádosti vyhoví.

Podmínky pro možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu

Pro možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu musí být pro tyto poplatníky splněny současně tyto tři podmínky:

A) Poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Jedná se tedy o poplatníka, který nedosahuje zákonného obratu 1 000 000 Kč za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nebo není plátcem ze zákona z jiného důvodu nebo dobrovolným plátcem.

B) Poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem.

Více zaměstnanců může mít v případě, kdy další základní pracovněprávní vztah vznikne pouze z důvodu a po dobu náhrady za zaměstnance, kterému ve výkonu přidělené práce brání překážka na jeho straně nebo který čerpá dovolenou. Jedná se například o náhradu za zaměstnance, který čerpá mateřskou a rodičovskou dovolenou, je dlouhodobě nemocný nebo se může jednat o jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, například o vyšetření nebo ošetření, pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, svatbu, narození dítěte, úmrtí, doprovod, pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování a vyhledání nového zaměstnání a také se může jednat o překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu jako je výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, pracovní volno související s brannou povinností, školení, jiné formy přípravy nebo studia nebo výkon funkce člena orgánu odborové organizace, činnost dárce krve, činnost zprostředkovatele a rozhodce a další.

Je také připuštěno řetězení těchto případů. Podmínka bude tedy splněna i tehdy, pokud se překážka v práci nebo dovolená vyskytne i u dalšího zaměstnance, který byl přijat na dobu překážky v práci nebo dovolené původního zaměstnance, a na jeho místo zaměstnavatel přijme na dočasnou dobu již v pořadí čtvrtého zaměstnance.

C) Výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb, která nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

U poplatníků, kteří začínají podnikat, se pro účely rozhodnutí o vydání povolení zkoumají pouze předpokládané příjmy v následujících 12 kalendářních měsících, splnění limitu v minulosti je z povahy věci splněno.

Pro prokázání předpokládané výše příjmů musí poplatník v žádosti předložit kvalifikovaný odhad těchto údajů na stanovené budoucí období, ze kterého může správce daně relevantně usuzovat na splnění podmínek pro povolení zvláštního režimu.

Jak předcházející dvanáctiměsíční období, tak také budoucí dvanáctiměsíční období jsou uvedena jako klouzavá.

To znamená, že uvedené limity příjmů se zkoumají nejen v okamžiku rozhodování o žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, ale též po dobu, kdy poplatník toto povolení drží, a to vždy za 12 kalendářních měsíců předcházejících daný měsíc a po tomto měsíci následujících. Splnění těchto podmínek si musí poplatník sledovat sám, protože je mu stanovena oznamovací povinnost vůči správci daně v případě, že podmínky přestanou být splňovány.

Poplatník má povinnost oznámit správci daně nejen porušení podmínky spočívající v překročení daného limitu za uplynulých 12 kalendářních měsících, ale také porušení podmínky předpokládaných příjmů v následujících 12 kalendářních měsících. Pokud má tedy důvod předpokládat, že v následujícím období se zvýší objem jeho činnosti, musí toto správci daně také oznámit.

Aby bylo žádosti o evidování tržby ve zvláštním režimu vyhověno, je poplatník povinen výši příjmů za uplynulé období doložit a také náležitě odůvodnit. V případě předpokládané výše je poplatník povinen prokázat předpoklad jejího splnění v budoucím období.

Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu se vydává bez časového omezení, zaniká tedy buď zrušením správcem daně, nebo zasláním údajů o evidované tržbě datovou zprávou.

Co uvede poplatník v žádosti?

Poplatník v žádosti uvede skutečnost, že není plátcem DPH. Tuto skutečnost prokazovat nemusí, protože si ji může správce daně zjistit sám.

Dále v žádosti uvede a prokáže, výši příjmů.

Poplatník je povinen v žádosti uvést také údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby, které nebyly správci daně dosud v rámci plnění povinností podle zákona o evidence tržeb oznámeny. Pokud poplatník žádá o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu v případě, kdy již eviduje tržby v běžném režimu a údaje o provozovnách již správci daně oznámil, znovu je v žádosti uvádět nemusí.

Pokud poplatník v žádosti neuvede všechny potřebné skutečnosti, žádost bude zamítnuta. Pokud bude žádost obsahovat vady, nebude okamžitě zamítnuta, ale daňový subjekt bude na tyto vady upozorněn a dostane možnost je odstranit.

Správce daně o žádosti rozhodne

Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání. Rozhodnutí je poplatníkovi oznámeno jakýmkoli ze způsobů stanovených daňovým řádem, tedy zejména při jednání, datovou schránkou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Proti rozhodnutí se poplatník může odvolat.

Rozhodnutí se stává účinným až dnem následujícím po dni, kdy poplatník převezme blok účtenek od správce daně, nejpozději však patnáctým dnem od oznámení rozhodnutí o povolení evidování ve zvláštním režimu poplatníkovi. Důvodem je skutečnost, že není možné evidovat tržby ve zvláštním režimu dříve, než poplatník bude mít k dispozici blok účtenek, protože pouze účtenky z tohoto bloku může vystavovat při přijetí tržby.

Pokud si poplatník nevyzvedne blok účtenek ve stanovené lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí, nehrozí mu žádná sankce. Poplatník si proto může blok účtenek vyzvednout až den přede dnem, ve kterém dojde k přijetí první evidované tržby ve zvláštním režimu.

Pokud si však blok účtenek v této lhůtě nevyzvedne a současně neplní evidenční povinnost vůči tržbám přijatým po této lhůtě, hrozí mu sankce za nesplnění evidenční povinnosti.

Pozor!
Podání žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu nemá vliv na evidenční povinnost poplatníka. Do okamžiku účinnosti rozhodnutí o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu je poplatník povinen evidovat tržby v běžném režimu, případně ve zjednodušeném režimu.

Oznamovací povinnost poplatníka

Pokud poplatník přestane splňovat podmínky pro povolení zvláštního režimu, má vůči finančnímu úřadu oznamovací povinnost. Pokud jeho příjmy z evidovaných tržeb v předcházejících dvanácti kalendářních měsících překročily stanovené limity nebo pokud předpokládá, že se tak stane v následujících dvanácti kalendářních měsících, má poplatník povinnost podat oznámení do 15 dnů od prvního následujícího kalendářního měsíce, protože v tento den přestane být splňována podmínka dodržení limitu 600 000 Kč za bezprostředně předcházejících 12 kalendářních měsíců.

Pozor!
Oznamovací povinnost se nevztahuje na případ, že se poplatník stane plátcem.

Zrušení povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu správcem daně

Správce daně zruší povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu na žádost poplatníka, pokud zjistí, že pominuly podmínky pro toto povolení. Může se jednat o případ, že se poplatník stane plátcem.

Správce daně povolení zruší také v případě, když poplatník závažným způsobem porušuje evidenční povinnost, například nevystavuje zákazníkovi účtenku, neuchovává stejnopis vystavené účtenky a nepodává správci daně oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Zánik povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

Z důvodu poskytnutí dostatečného času poplatníkovi k přípravě na evidování tržeb v běžném nebo zjednodušeném režimu je rozhodnutí o zrušení povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu účinné až třicátým dnem ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pozor!
Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká také automaticky okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Podání další žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

Další žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu může poplatník podat nejdříve po 60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti, dále po 60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, požádá-li o to poplatník nebo zjistí-li, že pominuly podmínky pro jeho vydání, po 6 měsících ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení porušuje-li poplatník závažným způsobem evidenční povinnost, po 60 dnech ode dne zániku povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

Nahrávám...
Nahrávám...