dnes je 18.6.2024

Input:

Interpretace NÚR I-32 - Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

11.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2016.10.10
Interpretace NÚR I-32 – Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

Ing. Ivana Pilařová

VYŠLO V ČÍSLE 10/2016

Účetní předpisy s účinností od 1. 1. 2016 stanoví velkým a středním účetním jednotkám povinnost sestavení výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu s tím, že se stává povinnou součástí účetní závěrky. Účetní předpisy však již neupravují vzhled a strukturu takového Přehledu, a proto se v praxi značně liší jednotlivé přehledy vytvářené účetními jednotkami. Interpretace I-31 nabízí sjednocující vzhled a strukturu Přehledu. Nejedná se však o povinný vzor, ale pouze o návod jak je možné postupovat s tím, že Národní účetní rada svoji Interpretací garantuje soulad s účetními předpisy.

Zásadními úkoly k řešení jsou tyto:

 • jak by měla vypadat struktura Přehledu a

 • jak podrobné informace by se měly v Přehledu uvádět.

Interpretace navrhuje formu tabulky, kde sloupce představují jednotlivé části vlastního kapitálu a řádky pak transakce měnící výši a strukturu vlastního kapitálu.

Celková charakteristika Přehledu:

 • uvádí se významné transakce,

 • složky vlastního kapitálu je možné agregovat (například účty 428, 429, 431 a 432),

 • neuvádí se nulové řádky a sloupce Přehledu,

 • eliminuje se vykazování převodů mezi složkami vlastního kapitálu, které nemají žádný dopad na finanční situaci účetní jednotky (např. převod zisku běžného období na účet nerozděleného zisku minulých let),

 • oddělují se transakce s vlastníky od transakcí s ostatními osobami,

 • samostatně se prezentují dopady oprav chyb a změn metod,

 • samostatné části Přehledu jsou věnovány změnám počátečních zůstatků při přeměnách společností,

 • v případě sestavení konsolidované účetní závěrky se připojuje komentář ke změnám menšinových podílů.

Části vlastního kapitálu (sloupce tabulky):

 • členění je shodné se členěním rozvahy,

 • uvádí se jen nenulové části vlastního kapitálu,

 • nevýznamné části vlastního kapitálu lze kumulovat do jednoho sloupce, jako příklad lze uvést možnost agregace výsledku hospodaření minulých let s aktuálním výsledkem hospodaření a vyplacenými zálohami na podíly na zisku do položky "kumulované výsledky hospodaření minulých let".

Přehled uvádí transakce za běžné období a srovnatelné období, totožně jako ostatní části účetní závěrky (například rozvaha). I u nejstaršího období se uvádí počáteční zůstatky jednotlivých složek vlastního kapitálu. Pokud proběhly opravy chyb minulých let či změny metody, uvádí se ve srovnatelných údajích zásadně původní údaje z minulých účetních výkazů (tj. neopravené) Opravy chyb a změny metod se pak uvedou v Přehledu jako samostatné transakce.

Sloupci tabulky jsou tyto položky:

 • základní kapitál (účet 411)

 • kapitálové fondy (účet 412 a 413)

 • oceňovací rozdíly (účet 414)

 • oceňovací rozdíly po přeměnách (účet 418)

 • statutární fondy (účty 42X a případné další fondy tvořené ze zisku)

 • kumulovaný výsledek hospodaření (účty 431, 432, 428, 429 včetně účtu 427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let)

Jednotlivé uskutečněné transakce (řádky tabulky):

Tato část tabulky je rozdělena na:

 • kapitálové transakce s vlastníky (tj. uskutečněné mezi účetní jednotkou a jejími vlastníky, pokud jsou tyto transakce kapitálového charakteru) a

 • ostatní transakce.

Způsob sestavení přehledu

Přehled je sestavován za období reálné a období srovnatelné (tj. například za období roku 2016, přičemž srovnatelným obdobím je rok 2015). Pokud opravy chyb minulých let jsou takového charakteru, že mění počáteční zůstatky daného období, vykážou se samostatně počáteční stavy složek vlastního kapitálu z rozvahy uplynulého období a opravy chyb či změny metody jsou vykázány samostatně jako úprava počátečních stavů. Pokud dojde k použití účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let v průběhu období s tím, že jeho náplň zpětně nemění počáteční stavy daného období, vykazuje se obvykle jako ostatní transakce.

Do Přehledu o změnách vlastního kapitálu jsou uváděny pouze transakce měnící obsah jednotlivých sloupců (tj. jednotlivých složek vlastního kapitálu) z důvodů uvedených v řádcích tabulky. Pokud na základě některé skutečnosti dojde pouze k přeskupení hodnot v rámci jednoho sloupce, částky se nevyplňují. Jedná se například o:

 • rozhodnutí valné hromady o přesunu výsledku hospodaření uplynulého období do nerozděleného zisku či neuhrazené ztráty minulých let,

 • zúčtování zálohy na podíly na zisku proti nerozdělenému zisku minulých let,

 • přesun zůstatku účtu

Nahrávám...
Nahrávám...