dnes je 18.7.2024

Input:

Inventarizace finančního majetku a peněžních prostředků

12.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Inventarizace finančního majetku a peněžních prostředků

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 13 – Účetní knihy

  • § 25, 26 – Způsoby oceňování

  • § 29 a 30 – Inventarizace majetku a závazků

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 8 – Dlouhodobý finanční majetek

  • § 12 – Krátkodobý finanční majetek

  • § 48 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. l) – Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně jsou škody vzniklé v důsledku živelních pohrom ...

  • § 25 odst. 1 písm. n) – Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24

  • § 25 odst. 2 – Co se rozumí škodou

 • ČÚS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

 • ČÚS č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek

 • ČÚS č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Popis operace:

Postup při inventarizaci finančního majetku uvedeme v následujících bodech:

 • vymezení majetku, který bude předmětem inventarizace,

 • účetní stavy majetku,

 • skutečné stavy majetku,

 • inventarizační rozdíly,

 • ocenění majetku na základě výsledků inventarizace.

Vymezení majetku

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje zejména dlouhodobé cenné papíry, podíly a dlouhodobě poskytnuté zápůjčky.

Krátkodobý finanční majetek tvoří zejména krátkodobé cenné papíry a podíly; peněžní prostředky obsahují peníze v pokladně, ceniny a peněžní prostředky na účtech.

Účetní stav

U podílů je třeba ověřit, zda se jedná o podíly s rozhodujícím, podstatným nebo menšinovým vlivem (rozlišení je důležité pro správné vykázání podílů v účetní závěrce). Pokud je podíl pořízen během účetního období, je třeba ověřit jeho ocenění při pořízení (pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením; případně jinou cenou, pokud není pořízen nákupem).

U poskytnutých zápůjček je třeba rozlišit zápůjčky dlouhodobé a krátkodobé a dále zápůjčky v rámci skupiny a zápůjčky poskytnuté ostatním účetním jednotkám. Rovněž je třeba k rozvahovému dni vyúčtovat úroky související s běžným obdobím.

V případě finančního majetku v cizí měně je třeba zajistit souběžnou evidenci jak české, tak i cizí měny. K rozvahovému dni se tento majetek přepočítává kursem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto dni.

Skutečný stav (inventura)

Inventura finančního majetku bude zpravidla kombinací fyzické inventury (cenné papíry, peněžní prostředky v hotovosti, ceniny) a dokladové inventury (bankovní výpisy, smlouvy apod.).

Inventarizační rozdíly

Inventarizační rozdíly v případě chybějících cenných papírů: pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá, že je nutno zahájit umořovací řízení, pak jsou tyto cenné papíry vedeny na odděleném analytickém účtu "Cenné papíry v umořovacím řízení".

Inventarizace je závazně stanovena zákonem o účetnictví jedenkrát ročně. U peněžních prostředků a cenin je však inventarizace v praxi častější než u ostatního majetku. Jedná se o tzv. mimořádné inventarizace (například při změně pokladníka nebo namátkově podle rozhodnutí vedení firmy). Inventarizační rozdíly, kdy skutečný stav je nižší než účetní, nazýváme u peněžních hotovostí a cenin schodek. V případě schodku zpravidla vzniká pohledávka za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka.

Souvztažnosti:

Nahrávám...
Nahrávám...