dnes je 18.6.2024

Input:

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

2.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

2015.21.1
Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 21/2015

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), povinnost plátců podávat ve stanovených případech tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení (nejde o tvrzení daně, ale o tvrzení údajů potřebných pro správu daní), které je z velké části založeno na dosavadních evidenčních povinnostech, které pro účely daně z přidané hodnoty musí stávající plátci plnit zejména podle

 • § 92 odst. 8 písm. d) a e) ZDPH (evidence údajů týkajících se přijatých a uskutečněných plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato),

 • § 92a odst. 3 až 5 ZDPH (evidence údajů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních v režimu přenesení daňové povinnosti a zasílání výpisu údajů z této evidence na elektronickou adresu správce daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně),

 • § 100 ZDPH (evidence veškerých údajů vztahujících se k daňovým povinnostem plátců v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo kontrolního hlášení včetně evidence uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně),

 • § 100a ZDPH (evidence údajů o pořízení zboží z jiného členského státu v členění na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států, údajů o opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a údajů o hodnotě zaslaného zboží z tuzemska do jiného členského státu v členění podle jednotlivých členských států).

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 360/2014 Sb. je cílem a smyslem kontrolního hlášení umožnit správcům daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji včas analyzovat a identifikovat riziková spojení osob (řetězce, karusely) odčerpávajících neoprávněně finanční prostředky. Podle důvodové zprávy by kontrolní hlášení měla umožnit zaměřovat kontrolní činnost správců daně na ty články spojení, které neoprávněně krátí daň a uplatňují nárok na odpočet daně, kterou jiný článek spojení neodvedl. Za tím účelem budou data vykázaná plátci v kontrolních hlášeních navzájem porovnávána a spojována formou "párování", tj. např.:

 • údaje uvedené v kontrolních hlášeních u dodavatelů zboží budou vzájemně párovány s údaji uvedenými v kontrolních hlášeních u odběratelů zboží,

 • údaje uvedené v kontrolním hlášení u poskytovatelů služeb budou vzájemně párovány s údaji uvedenými v kontrolních hlášeních u příjemců služeb.

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení dochází ve výše uvedených ustanoveních s účinností od 1. 1. 2016 k těmto změnám:

 • v § 92 odst. 8 ZDPH se písmena d) a e) zrušují, čímž se ruší povinnost plátce vést zvláštní evidenci v souvislosti se zvláštním režimem pro investiční zlato;

 • v § 92a ZDPH se odstavce 3 až 5 zrušují, čímž se ruší dosavadní povinnost plátce vést zvláštní evidenci o přijatých a uskutečněných plněních v režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň se ruší i povinnost podávat správci daně elektronicky výpis údajů z této evidence na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně;

 • podle nového znění § 100 odst. 1 ZDPH budou plátci nadále povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje potřebné pro sestavení daňového přiznání a souhrnného hlášení, nově ale také pro sestavení kontrolního hlášení (to se týká mimo jiné i údajů o uskutečněných plněních ve zvláštním režimu pro investiční zlato a údajů o přijatých a uskutečněných plněních v režimu přenesení daňové povinnosti).

S účinností od 1. 1. 2016 se v § 101a ZDPH zrušuje odstavec 3, což znamená, že od uvedeného data budou i všichni plátci, kteří jsou fyzickými osobami, povinni podávat daňová přiznání a kontrolní hlášení bez výjimek elektronicky (ani plátci, kteří jsou fyzickými osobami s obratem do 6 000 000 Kč, tak již nebudou mít možnost podávat daňová přiznání v listinné podobě).

Podávání kontrolního hlášení bude tedy novou povinností plátců vedle podávání daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení. Jak bylo již výše uvedeno, v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení se ruší povinné podávání výpisu z evidence přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Zachována ale nadále zůstává povinnost předkládat hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu (§ 19 odst. 4 až 7 ZDPH).

Nová právní úprava kontrolního hlášení je obsažena v § 101c až 101h ZDPH, ve znění účinném od 1. 1. 2016.

Povinnost podat kontrolní hlášení (§ 101c)

Podle odstavce 1 je plátce povinen podat kontrolní hlášení, pokud

 1. uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 2. b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 3. c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato
  1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,
  2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo
  3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.

Pokud v období, za které se podává kontrolní hlášení, plátce neuskuteční ani nepřijme žádné z výše uvedených plnění, nebude povinen podat kontrolní hlášení.

Příklad

Příklad 1:

Ve zdaňovacím období měsíce ledna 2016 bude plátce uskutečňovat dodání zboží na Slovensko a do Německa osobám registrovaným k dani v těchto jiných členských státech. Pokud bude plátce v daném měsíci uskutečňovat pouze uvedená plnění (jedná se o plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně), nebude povinen za tento měsíc podat kontrolní hlášení.

Příklad

Příklad 2:

Ve zdaňovacím období měsíce ledna 2016 plátce neuskuteční ani nepřijme žádné plnění (v daňovém přiznání za měsíc leden 2016 bude na straně 1 v kolonce "Neexistují-li údaje pro stranu 2" proškrtnuto X). Za měsíc leden 2016 nebude plátce povinen podat kontrolní hlášení.

Povinnost podat kontrolní hlášení se nebude týkat identifikovaných osob ani osob povinných k dani, které dosud nejsou plátci.

V odstavci 2 je stanoveno, že kontrolní hlášení za společnost (tím se rozumí společnost podle § 2716 a násl. NOZ) podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost. To znamená, že i při podávání kontrolního hlášení za společnost bez právní osobnosti se bude postupovat obdobně jako při podávání daňového přiznání za společnost (viz § 101b odst. 2 ZDPH) nebo při podávání kontrolního hlášení za společnost (viz § 102 odst. 4 ZDPH).

Jestliže ale společník společnosti přijme nebo uskuteční plnění uvedené v § 101c odst. 1 ZDPH i mimo společnost, bude tento společník povinen podat kontrolní hlášení samostatně.

Za skupinu spojených osob bude kontrolní hlášení podávat zastupující člen skupiny (viz § 5b ZDPH).

Za plátce, který je v insolvenčním řízení, bude kontrolní hlášení podávat příslušný insolvenční správce (viz § 20 odst. 3 DŘ).

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení (§ 101d)

Podle odstavce 1 je plátce povinen uvést v kontrolním hlášení předepsané údaje potřebné pro správu daně.

Obsahové náležitosti kontrolního hlášení nejsou stanoveny zákonem, ale obdobně jako je tomu např. u daňového přiznání nebo u přihlášky k registraci budou i v případě kontrolního hlášení potřebné údaje pro správu daně předepsány prostřednictvím příslušného formuláře. Informativní formulář pro podání kontrolního hlášení a předběžná informace k jeho vyplnění již jsou zveřejněny na internetových stránkách finanční správy (nejedná se ale zřejmě ještě o konečnou podobu formuláře).

Podle dosud zveřejněného informativního formuláře budou plátci vykazovat v kontrolním hlášení každé jednotlivé přijaté a uskutečněné plnění dle § 101c odst. 1 ZDPH podle různých daňových režimů, podle sazeb daně a podle toho, zda je plátce na straně poskytovatele nebo příjemce plnění, zřejmě v tomto členění:

 • Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a ZDPH;

 • Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH;

 • Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) ZDPH bod 2.;

 • Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 ZDPH bez ohledu na limit;

 • Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad;

 • Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a ZDPH;

 • Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotami nad 10 000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 ZDPH bez ohledu na limit;

 • Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně.

V kontrolním hlášení nebudou vykazovány údaje týkající se např.:

 • plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,

 • dovozu a vývozu zboží, dodání zboží do jiného členského státu,

 • dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě,

 • zasílání zboží do jiného členského státu,

 • krácení odpočtu daně podle § 76 ZDPH,

 • vyrovnání odpočtu daně podle § 77 ZDPH,

 • úpravy odpočtu daně podle § 78 až 78d ZDPH,

 • nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace,

 • vrácení daně podle § 84 ZDPH.

Podle odstavce 2 lze kontrolní hlášení podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Při podávání kontrolních hlášení budou mít plátci možnost standardně využívat elektronické formy podání podle daňového řádu. Na internetových stránkách Finanční správy České republiky jsou postupně zveřejňovány bližší informace k podávání kontrolního hlášení. Za tím účelem je na úvodní stránce webu Finanční správy ČR umístěn odkaz "Kontrolní hlášení DPH".

Podle informace z 10. 8. 2015 bude podání kontrolního hlášení možno činit prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na stránkách Daňového portálu nebo prostřednictvím datové schránky ve zveřejněném tvaru a struktuře XML souboru. Je zde také uvedeno, že po zveřejnění formuláře "Kontrolního hlášení DPH" v aplikaci EPO bude popis XML struktury EPO formuláře zveřejněn na stránce "Struktury XML souborů EPO" v sekci "Dokumentace" na Daňovém portálu. K tomu je ještě uvedeno upozornění, že do okamžiku zveřejnění formuláře "Kontrolní hlášení DPH" v aplikaci EPO může v XML struktuře dojít k drobným úpravám, přičemž rozhraní pro testování počítačových programů generujících výkaz kontrolního hlášení by měl být k dispozici nejpozději koncem listopadu 2015.

Poznámka redakce:

Informativní formulář kontrolního hlášení, jehož podoba není konečná, si můžete otevřít ZDE. Formulář kontrolního hlášení bude po schválení uveřejněn v Praktických informacích / Daňové tiskopisy.

V odstavci 3 je stanoveno, že pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

Podle § 71 odst. 1 DŘ obecně platí, že podání lze také učinit datovou zprávou

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,

b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo

c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Podle § 71 odst. 3 DŘ má účinky podání rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. V případě kontrolního hlášení bude ale nutno provést potvrzení podání učiněného uvedeným způsobem ještě ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení (viz § 101e ZDPH); pokud to plátce v této lhůtě nestihne, ačkoli dodrží pětidenní lhůtu stanovenou daňovým

Nahrávám...
Nahrávám...