dnes je 11.12.2023

Input:

Kontrolované osoby orgány inspekce práce

29.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.10.3 Kontrolované osoby orgány inspekce práce

JUDr. Petr Bukovjan

Výčet kontrolovaných osob zahrnuje ty subjekty, u nichž mohou orgány inspekce práce kontrolu provést.

Zákon o inspekci práce

Dle § 6 odst. 1 ZIP se působnost Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce vztahuje na:

  1. zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,
  2. fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,
  3. fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu a nikoho nezaměstnávající,
  4. spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c),
  5. fyzické nebo právnické osoby, které jsou zadavateli stavby (stavebník) nebo jejími zhotoviteli, popřípadě se na zhotovení stavby podílí, a na koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
  6. vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle zvláštního právního předpisu,
  7. právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol,
  8. věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené,
  9. právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,
  10. rodinný závod (rodinným závodem je dle ustanovení § 700 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob).

Zákon pro všechny výše uvedené subjekty používá zkratku "kontrolovaná osoba".

Souhlas ke kontrole

Specifická pravidla z hlediska kontrolované osoby jsou v druhém odstavci téhož ustanovení zákona o inspekci práce určena pro kontrolní činnost orgánů inspekce práce v zařízeních ozbrojených sil a bezpečnostních sborů v působnosti ministerstva obrany, ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí, v zařízeních Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Národního bezpečnostního úřadu, jakož i v objektech, s nimiž může hospodařit ministerstvo vnitra, kde by kontrolou mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací. V těchto případech může být kontrola provedena jen se souhlasem příslušného ministerstva a v zařízeních Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Národního bezpečnostního úřadu jen se souhlasem jejich ředitele. Nebude-li tento souhlas udělen, povinuje zákon o inspekci

Nahrávám...
Nahrávám...