dnes je 17.7.2024

Input:

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

9.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 4 odst. 12 – Povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a ve vyjmenovaných případech povinnost použití současně i cizí měny

  • § 24 odst. 6, 7 a 8 – Pravidla přepočtu majetku a závazků v cizí měně na českou

 • Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména:

  • § 183 až 185 – Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování

 • Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • ČÚS č. 006 – Kurzové rozdíly

Popis operace:

Pokladny vedené v cizích měnách (valutové pokladny) je třeba vždy vést odděleně podle jednotlivých měn a odděleně od korunové pokladny. U pokladen v cizí měně se prvotně vystavují pokladní doklady a sleduje se celá evidence v příslušné cizí měně. Následně se provádí přepočet na měnu českou.

Omezení plateb v hotovosti

Podle zákona o omezení plateb v hotovosti jsou fyzické i právnické osoby povinny provádět vzájemné platby, jejichž výše překračuje limit 270 000 Kč, bezhotovostně.

Změny limitu:

 • od 1. 7. 2004 do 26. 5. 2011 platil limit 15 000 EUR,

 • od 27. 5. 2011 do 30. 11. 2014 platil limit 350 000 Kč,

 • od 1. 12. 2014 platí limit 270 000 Kč.

Povinnost se nevztahuje na vyjmenované tituly v citovaném zákoně:

 1. platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
 2. povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
 3. platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností,
 4. platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,
 5. platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění,
 6. platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí
 7. platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí

Do limitu se započítávají všechny platby v české i v cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Platba v jakékoliv cizí měně se přepočte směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby.

Překračuje-li platba uvedený limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu

V průběhu období jsou kurzové rozdíly účtovány na vrub nebo ve prospěch finančních nákladů nebo výnosů, souvztažnými účty jsou příslušné účty pohledávek, závazků, peněz na cestě.

Okamžik uskutečnění účetního případu ve valutové pokladně (čili i okamžik zaúčtování kurzových rozdílů) je jednoznačný, je to den provedení platby (výdaje či příjmu peněz).

Použití kurzů pro přepočty je však variantní. Každá firma uvede vybraný kurz ve svém vnitřním firemním předpisu.

Použití kurzů pro přepočty ve valutové pokladně:

a) Pravidla přepočtu cizí měny na českou měnu vymezená v zákoně o účetnictví

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se používá směnný kurz devizového trhu vyhlášený ČNB. S výjimkou rozvahového dne, kdy je nutné použít pro přepočet pouze kurz ČNB k tomuto dni, je možno používat

 • aktuální kurz nebo

 • pevný kurz po předem vymezené období nebo

 • kurz, za který byly peněžní prostředky nakoupeny nebo prodány – v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu je dána možnost použít k přepočtu kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

b) Pravidla pro přepočet měn na euro podle zákona o omezení plateb v hotovosti

Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu euro směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby.

c) Pravidla pro přepočet podle zákoníku práce při poskytování cestovních náhrad

Zákoníkem práce je stanoven kurz ČNB platný v den vyplacení zálohy. Tento kurz je určen:

 • pro přepočet v případě, že zaměstnanci je poskytnuta záloha na stravné v jiné cizí měně než v měně stanovené vyhláškou MF pro příslušný stát,

 • pro výpočet nároku zaměstnance v případě, že poskytnutá záloha byla nižší, nebo k výpočtu povinnosti zaměstnance v případě, že zaměstnanec vrací poskytnutou vyšší zálohu v české měně. V případě, že záloha na pracovní cestu nebyla vyplacena, použije se kurz ČNB platný v den nástupu zahraniční pracovní cesty.

Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka

Na konci účetního období nejsou možné žádné varianty. Okamžik uskuteční pro účtování kurzových rozdílů je rozvahový den a k tomuto dni je třeba použít aktuální kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou. Kurzové rozdíly jsou účtovány na vrub nebo ve prospěch finančních nákladů nebo výnosů, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky, souvztažnými účty jsou příslušné analytické účty valutových pokladen.

Souvztažnosti:

1. Nákup a prodej valut (z účtu peněžních prostředků v Kč)

Č.  Účetní případ  MD DAL 
1.   Převod (nákup) valut – výběr z korunového účtu   261   221 AÚ   
2.   Příjem z korunového účtu do valutové pokladny   211 AÚ   261   
3a.   Kurzový rozdíl – kurz v pokladně vyšší než na účtu   261   663   
3b.   Kurzový rozdíl – kurz v pokladně nižší než na účtu   563   261   
4.   Převod (prodej) valut – výdej z valutové pokladny   261   211 AÚ   
5.   Příjem na korunový účet z valutové pokladny   221 AÚ   261   
6a.   Kurzový rozdíl – kurz v pokladně vyšší než na účtu   563   261   
6b.   Kurzový rozdíl – kurz v pokladně nižší než na účtu   261   663   

V případě nákupu valut z korunového účtu nebo prodeje valut na korunový účet bude docházet vždy ke kurzovým rozdílům. Konkrétní banka přepočítá příjem valut na korunový účet i výdej valut z korunového účtu vždy svým kurzem, který je odlišný od kurzu ČNB.

2. Úhrada dluhů a inkaso pohledávek v hotovosti (do stanoveného limitu hotovostních plateb)

Č.  Účetní případ  MD DAL 
1.   Dluhy – předpis   0x, 1x, 5x..   321, 379   
2.   Úhrada – v hotovosti z valutové pokladny   321, 379   211 AÚ   
3a.   Kurzový rozdíl při úhradě – kurz předpisu dluhu byl vyšší   321, 379   663   
3b.   Kurzový rozdíl při úhradě – kurz předpisu dluhu byl nižší   563   321, 379   
4.   Pohledávky – předpis pohledávky   311, 378   6x   
Nahrávám...
Nahrávám...