dnes je 17.7.2024

Input:

Kurzové rozdíly a závazky k úvěrovým institucím

16.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Kurzové rozdíly a závazky k úvěrovým institucím

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – Povinnosti účetních jednotek

  • § 24 a 25 – Způsoby oceňování

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 006 – Kurzové rozdíly

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 19 odst. 1 písm. zk) – Osvobození úroku z úvěrového finančního nástroje od daně

 • Pokyn GFŘ D-22 k § 25 bod 6

Popis operace:

Závazky k úvěrovým institucím obsahují dluhy k bankám nebo spořitelním a úvěrním družstvům.

 • Přijatý závazek k úvěrovým institucím (úvěr) v cizí měně

Přijaté závazky k úvěrovým institucím jsou oceněny jmenovitou hodnotou ke dni jejich vzniku podle kupní síly peněz v daném okamžiku. Míra zhodnocení závazků se promítá do úrokové míry.

 • Splátky závazku k úvěrovým institucím v průběhu účetního období

Ke dni splácení uvedených závazků (ke dni uskutečnění účetního případu) se vyúčtují kurzové rozdíly. Při přepočtu cizí měny na českou se používá kurz devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to buď aktuální (denní) kurz, nebo pevný kurz. Kurzové rozdíly se účtují výsledkově, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Při přepočtu měny, která není obsažena v kurzech devizového trhu vyhlášených ČNB, se pro přepočet použijí oficiální střední kurzy centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

Současná účetní pravidla umožňují při postupném splácení dluhů (i pohledávek a při pohybech na účtech v účtových skupinách 21, 22 a 26) vyúčtovat kurzové rozdíly na vrub finančních nákladů a ve prospěch účtu finančních výnosů až k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem:

 • použití kurzu (při účtování kurzových rozdílů při každé splátce), a to buď kurz aktuální, nebo kurz pevný;

 • možnost vyúčtovat kurzové rozdíly nikoliv při každé splátce, ale až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

 • Nesplacený závazek k úvěrovým institucím v cizí měně ke konci rozvahového dne

Kurzové rozdíly vzniklé při přepočtu zůstatků těchto závazků v cizí měně na měnu českou kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se v souladu se současně platnou metodikou vyúčtují výsledkově, tj. podle povahy na účty 563 – Kurzové ztráty nebo 663 – Kurzové zisky.

Účetní případy:

 • Přijatý závazek k úvěrovým institucím v cizí měně

 • Jeho splátky v průběhu účetního období

 • Nesplacený závazek k úvěrovým institucím v cizí měně ke konci rozvahového dne

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD DAL 
1.   Přijetí dlouhodobého závazku k úvěrovým institucím v cizí měně         
– výpis z úvěrového účtu   261   461 AÚ   
– výpis z devizového účtu   221 AÚ   261   
2.   Splácení – výpis z úvěrového účtu   461 AÚ   261   
– výpis z devizového účtu   261   221 AÚ   
3.   Kurzové rozdíly při splátkách v průběhu roku         
– zisk   261   663   
– ztráta   563   261   
4.   Při uzavírání účetních knih – nesplacený závazek k úvěrovým institucím, přepočtený kurzem ČNB k rozvahovému dni         
– ziskové kurzové rozdíly   461 AÚ   663   
– ztrátové kurzové rozdíly   563   461 AÚ   

Obdobně se postupuje při účtování krátkodobých závazků k úvěrovým institucím a finančních výpomocí; místo účtu 461 se účtuje na vrub nebo ve prospěch účtů v účtové třídě 2.

Analytické účty:

Úvěry se člení na analytických účtech zejména:

 • podle věřitelů,

 • na krátkodobé a dlouhodobé,

 • na českou měnu a cizí měnu.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

 • Nestanovení jednoznačných pravidel účtování o kurzových rozdílech v interním předpise.

 • Neproúčtování kurzových rozdílů k rozvahovému dni.

 • Neuvedení způsobu, který byl uplatněn

Nahrávám...
Nahrávám...