dnes je 7.5.2021

Input:

Kurzy pro přepočet zahraniční měny na českou měnu

4.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzy pro přepočet zahraniční měny na českou měnu

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále ZoÚ)

  • § 4 odst. 12 – Povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny

  • § 24 – Způsoby přepočtu měn v průběhu účetního období (denní kurz § 24 odst. 6, pevný kurz a exotické měny § 24 odst. 7)

 • Český účetní standard č. 006 – Kurzové rozdíly – stanoví, u kterých účetních případů vznikají kurzové rozdíly a jak o nich účtovat

 • Český účetní standard č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech – účetní zápisy se provádějí ke dni uskutečnění účetního případu

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP)

  • § 183 – Záloha na pracovní cestu a její vyúčtování

  • § 184 – Kurz pro přepočet měn v případě neposkytnutí zálohy

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP)

  • § 6 odst. 7 písm. a) – Příjmy, které nejsou předmětem daně

  • § 24 odst. 2 písm. zh) – Daňově účinný náklad

Popis operace:

Většina účetních jednotek uskutečňuje transakce v cizí měně, které přepočítává na měnu českou a následně vyčísluje kurzové rozdíly, které vznikají v důsledku nesouladu kurzů mezi jednotlivými obdobími. Důvodem účtování o kurzových rozdílech je nutnost vykázat položky vedené v cizí měně ve správné (reálné) hodnotě, a tak správně informovat uživatele účetnictví a účetní závěrky.

Účetním kurzem se rozumí:

Kurz ČNB k okamžiku uskutečnění účetního případu. Pokud se účetní jednotka rozhodne využívat denní (aktuální) kurz, přepočte cizí měnu aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platným k datu uskutečnění účetního případu. ČNB zveřejňuje aktuální kurzy každý pracovní den ve 14:30 hod. Pokud účetní jednotka účtuje účetní případy, které se vztahují ke konkrétnímu dni ještě před vyhlášením aktuálního kurzu ČNB (před 14:30 hod.), používá kurz z předchozího pracovního dne. Většina účetních jednotek tento kurz používá i od 14:30 hod (kdy je již vyhlášen nový kurz). Zákon o účetnictví sice nezakazuje využívat v jeden den 2 kurzy (do 14:30 hod. kurz z předchozího dne, od 14:30 hod aktuální kurz), ale tento postup není praktický a v praxi většinou není využíván. Denní kurzy vyhlašované ČNB nelze zaokrouhlovat.

Aktuální kurzy jsou zveřejňovány na webových stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/.

Pevný kurz, kterým se podle zákona o účetnictví rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu (např. měsíc, čtvrtletí, rok). Výhodou je, že účetní jednotka nemusí kurz každý den aktualizovat a po vymezené období přepočítává měnu stejným kurzem. Při používání pevného kurzu může účetní jednotka tento kurz změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby. V případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurz změněn vždy. Pevný kurz nelze použít pro přepočet majetku a závazků k rozvahovému dni.

V případě nákupu cizí měny, např. v bance nebo ve směnárně, lze při přepočtu na českou měnu použít kurz, za který byla cizí měna nakoupena. Výhodou tohoto přepočtu je, že nevznikají kurzové rozdíly.

Exotické měny

V případě nutnosti přepočtu z tzv. exotické měny na měnu českou (a naopak), u níž nejsou kurzy ČNB vyhlašovány denně, je potřebné pro přepočet na české koruny využít poslední známý kurz vyhlášený ČNB, případně kurz mezibankovního trhu vzhledem k americkému dolaru nebo euru. Přepočet prostřednictvím kurzu mezibankovního trhu k EUR nebo UDS není v praxi příliš často využíván, protože tento postup přepočtu měn je poměrně problematický. Účetní jednotka, která by tento postup chtěla využít – např. pro přepočet libanonské libry na české koruny, by nejprve musela zjistit (např. na internetu), jaký kurz libanonské libry k EUR nebo k USD vyhlásila libanonská centrální banka, vypočítat hodnotu transakce v EUR nebo v USD a následně provést přepočet z EUR nebo USD na české koruny. Jednodušší a také využívanější je postup, při kterém účetní jednotka využije kurzy exotických měn zveřejňovaných na webových stránkách ČNB. Tyto kurzy jsou aktualizovány každý poslední den v měsíci (https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/).

Kurzy pro přepočet měn stanovené jinými právními předpisy

V předchozím textu jsme se zabývali přepočty měn a vznikem kurzových rozdílů v případě použití kurzů vymezených zákonem o účetnictví. V praxi se však provádí přepočet měn s využitím kurzů stanovených jinými právními předpisy (např. zákonem o DPH, zákoníkem práce apod.).

Přepočet cizí měny pro účely DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v ust. § 4 odst. 8 upravuje postup přepočtu cizí měny na českou korunu pro účely DPH. V citovaném ustanovené je uvedeno, že plátce použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro plátce ke vzniku povinnosti přiznat daň. U opravných daňových dokladů se při opravě základu a výše daně použije kurz platný pro tu stranu, která provádí přepočet ke dni uskutečnění původního plnění. Výjimkou je dovoz zboží ze třetích zemí, kdy je nutné postupovat podle celního zákona č. 242/2016 Sb., a používat celní kurz (viz web celní správy).

Přepočty měn a poskytování cestovních náhrad zaměstnancům

Při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům vzniká celá řada účetních případů v cizí měně, které je potřebné přepočítat účetním kurzem, a to na základě rozhodnutí účetní jednotky aktuálním kurzem devizového trhu ČNB nebo pevným kurzem (např. nákup valut, doplnění pokladny, poskytnutí zálohy zaměstnanci apod.). Při vyúčtování cestovních náhrad je však potřebné pamatovat na skutečnost, že přepočet nároku zaměstnance na cestovní náhrady, které jsou vyjádřeny v cizí měně (např. přepočet přeplatku nebo nedoplatku), není účetním případem a z toho důvodu nelze používat účetní kurzy, ale kurzy stanovené v ust. § 183 a § 184 ZP (zákoníku práce). Jedná se o následující kurzy:

 • v případě, že zaměstnanci byla poskytnuta záloha na cestovní náhrady, budou zaměstnavatelem využity:

  • kurz vyhlášený ČNB a platný v den vyplacení zálohy,

  • kurz doložený zaměstnancem, kterým byla poskytnutá záloha v zahraničí směněna na jinou měnu (dokladem o směně v bance nebo směnárně).

 • v případě, že zaměstnanci nebyla poskytnuta záloha na cestovní náhrady, bude použit kurz ČNB platný v den nástupu na zahraniční pracovní cestu.

Okamžik uskutečnění účetního případu

Datum uskutečnění účetního případu definují účetní jednotky svým vnitřním předpisem. Český účetní standard pro podnikatele č. 001 uvádí, že účetní zápisy se provádějí ke dni uskutečnění účetního případu, přičemž okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke:

 • splnění dodávky,

 • splnění peněžitého dluhu – platbě závazku,

 • inkasu pohledávky,

 • postoupení pohledávky,

 • vkladu pohledávky,

 • poskytnutí či přijetí zálohy a závdavku,

 • převzetí dluhu,

 • zjištění manka, schodku, přebytku či škody,

 • pohybu majetku uvnitř účetní jednotky.

Ocenění majetku a závazků ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky

Ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, je třeba jednotlivé složky majetku a závazky v cizí měně přepočítat kurzem platným k tomuto okamžiku. Důvodem je reálné ocenění příslušné aktiva a pasiva na konci účetního období podle platného kurzu. K přepočtu je potřebné využít aktuální kurz ČNB. V tomto případě vznikají kurzové rozdíly rozdílem kurzu, ve kterém byl majetek a závazky oceněny v účetnictví ke dni uskutečnění účetního případu a aktuálním kurzem ČNB k rozvahovému dni (31.12.).

Kurzový rozdíl z tohoto ocenění majetku a závazků se zaúčtuje na vrub výsledkových účtů 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Souvztažnosti:

Jak již bylo uvedeno, veškeré účetní případy, které vznikly v cizích měnách, je nutné přepočítat na českou měnu, a to k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne, případně jinému okamžiku sestavení účetní závěrky.

Při uvedených operacích vznikají kurzové rozdíly, které je potřebné účtovat:

 • v případě kurzové ztráty do nákladů na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo

 • v případě kurzového zisku ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Analytické účty:

Účetní jednotka v rámci syntetických účtů vytváří analytické účty.

K účtům účtové třídy 5 a 6 jsou vedeny analytické účty pro daňové účely, případně podle dalších potřeb účetní jednotky.

Účetní doklady:

Při účtování o cestovních náhradách účetní jednotka použije celou řadu účetních dokladů – faktury, paragony, vyúčtování pracovní cesty, pokladní doklady, výpisy z účtů, interní doklady apod. Je nezbytné, aby použité účetní doklady i podklady pro vystavení vnitřních účetních dokladů byly průkazné a obsahovaly náležitosti stanovené § 11 ZoÚ.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

 • Nestanovení pravidel účtování o kurzových rozdílech v interním předpise.

 • Neproúčtování kurzových rozdílů k rozvahovému dni.

 • V některých případech účetní jednotky provádějí přepočet měn účetním kurzem, i když jsou kurzy pro přepočet měn stanoveny speciálním zákonem např. pro účely DPH (zákon o dani z případné hodnoty), při přepočet cestovních náhrad v cizí měně ve vztahu k zaměstnanci (zákoník práce) apod.

Daňové dopady:

V případě přepočtu měn vznikají kurzové rozdíly (zisky a ztráty), které mají vliv na základ daně.

Příklad
Příklad – stanovení jednotného kurzu Kč/USD k 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví stanoví (§ 24 odst. 7 ZoÚ), že pevným kurzem se rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem (směrnicí) účetní jednotky na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. V souladu s těmito skutečnostmi účetní jednotka vnitřní směrnicí stanovila pro první čtvrtletí roku 2020 pevný kurz a vycházela z ust. § 24 odst. 7 ZoÚ. V tomto ustanovení je uvedeno, že jako kurz devizového trhu,

Nahrávám...
Nahrávám...