dnes je 7.5.2021

Input:

Lhůty - v daních z příjmů

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lhůty - v daních z příjmů

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Zdeněk Burda

Úvod

Pro poplatníka daní z příjmů není podstatné jen správné určení výše částek daně a záloh na daně, které je povinen odvést, ale neméně důležité je také dodržení všech procesních povinností, a to v předepsaných lhůtách. Výklad doplňuje obecný text Lhůty, samostatně jsou zpracovány také Lhůty - v DPH.

Registrace

Každá právnická i fyzická osoba je povinna splnit podmínky registrace k dani z příjmů do 15 dnů od svého vzniku, tj. pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, odvíjí se lhůta pro podání přihlášky ode dne tohoto zápisu.

Jak vyplývá z dalšího textu, u registrací platí zpravidla 15denní lhůta.

V.O.S.

Registrační povinnost se týká i veřejné obchodní společnosti, která je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, ačkoli jí ani nevzniká povinnost podávat daňová přiznání k dani z příjmů.

Fyzická osoba

Fyzická osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy:

a) započala vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo

b) přijala příjem ze samostatné činnosti.

Začít podnikat lze samozřejmě jen v případě, že osoba má oprávnění k podnikání. Zákon o daních z příjmů však pamatuje i na případy, kdy poplatník začne podnikat dříve, než obdrží oprávnění k podnikání (nejčastěji půjde o živnostenský list), a stanoví poplatníkovi rovněž povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy poprvé přijal příjem z této činnosti. To platí, i když by získal příjem z pronájmu (třeba zálohu) dříve, než zahájí pronájem, tedy zpravidla bude sepsána nájemní smlouva a pronájem započat.

K řadě činností však oprávnění není třeba, pak vzniká povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů od získání příjmu.

Pozor!
Na druhé straně je třeba zdůraznit, že provozování činnosti není vázáno jen na subjekty podnikající na základě živnostenského oprávnění - týká se samozřejmě i advokátů, auditorů apod., kteří „podnikají” na základě zvláštních předpisů.

Nerezident

Nerezident je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po dni, kdy na území České republiky začal vykonávat činnost anebo získal příjem ze zdroje na území České republiky. Dále povinnost podat přihlášku k registraci mu vzniká do 15 dnů ode dne, kdy získal od tuzemských orgánů povolení k činnosti, ze které plynou příjmy.

Stálá provozovna

Také osoba se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí je povinna se registrovat k dani z příjmů do 15 dnů od vzniku stálé provozovny na území České republiky. Tato osoba je povinna v přihlášce k registraci uvést i svého zmocněnce pro doručování daňovému subjektu.

Právnická osoba – rezident ČR

Poplatník daně z příjmů právnických osob – rezident ČR je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.

Právnická osoba – nerezident ČR – stálá provozovna

Poplatník daně z příjmů právnických osob – nerezident ČR, jemuž vznikla na území České republiky stálá provozovna, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od vzniku této provozovny.

Právnická osoba – nerezident ČR

Poplatník daně z příjmů právnických osob – nerezident ČR je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, ve kterém:

a) započal vykonávat činnost na území České republiky, která je zdrojem příjmů,

b) přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky,

c) obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.

Právnická osoba - Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek

Tyto osoby jsou povinny podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy.

Osvobození od registrace

Poplatník daně z příjmů právnických osob – nerezident ČR, veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy:

a) které nejsou předmětem daně,

b) které jsou osvobozené od daně, nebo

c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Plátce daně příjmů ze závislé činnosti

Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat úkony plátce daně stanovené zákonem o daních z příjmů, tedy nejen srazit zálohu na daň. První úkony se týkají evidence údajů o zaměstnanci, proto tato povinnosti může vzniknout i do osmi dnů po přijetí prvního zaměstnance.

Plátce srážkové daně

Rovněž plátce srážkové daně je povinen se registrovat do 8 dnů po dni, kdy poprvé plnil povinnosti plátce, tj. zpravidla mu vznikla povinnost srazit daň.

Registrace i v tomto případě časově předchází povinnosti daň odvést.

Spolupracující osoby

Jestliže předpokládáte, že budete rozdělovat příjmy a výdaje na jiného účastníka domácnosti jako na spolupracující osobu, je nutné tuto osobu registrovat k dani z příjmů, a to minimálně vždy do konce zdaňovacího období, za které plánujete příjmy a výdaje rozdělovat. Formálně ale platí, že spolupracující osoba musí rovněž podat přihlášku k registraci do 15 dnů po dni, kdy začala vykonávat dani podrobenou činnost, tj. začala spolupracovat.

Pozor!
Pokud by spolupracující osoba nebyla registrována do konce zdaňovacího období, za které na ni budou rozdělovány příjmy a výdaje, mohli by mít tito členové domácnosti problém s finančním úřadem. Na druhé straně, pokud se poplatník jako spolupracující osoba registruje, a pak na ni nebudou rozděleny příjmy a výdaje, nic se neděje. Nebude-li mít jiné zdanitelné příjmy, nemusí ani podávat daňové přiznání.

Změny údajů

Dojde-li ke změně základních údajů, které se uvádějí v přihlášce k registraci, je daňový subjekt povinen tuto změnu správci daně ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Zejména se dbá na to, aby daňový subjekt v této lhůtě oznámil ukončení podnikání nebo činnosti, z níž jsou příjmy podrobeny dani z příjmů.

Pozor!
Oznamovací povinnost se však samozřejmě týká i dalších údajů, které se uvádějí v přihlášce k registraci, jako je např. zřízení nebo zrušení účtu, na němž jsou uloženy prostředky pro podnikání.

Oznámení o změně registračních údajů se podává na formuláři. Jde o jeden z mála případů, kdy platí, že podání by nebylo platné, nebylo-li by podáno na formuláři. Formulář má název Oznámení o změně registračních údajů a najdete ho mimo jiné na webu Ministerstva financí.

Poznámka redakce:

Formulář Oznámení o změně registračních údajů máte k dispozici rovněž mezi Praktickými informacemi.

Podání daňového přiznání

Základní lhůta pro podání řádného daňového přiznání k daním z příjmů je stanovena (obecně daňovým řádem) do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Pozor!
Tato lhůta se prodlužuje automaticky na šest měsíců po skončení zdaňovacího období poplatníkům (zpravidla jde o právnické osoby, ale může jít i o osobu fyzickou), pokud vedou účetnictví a jejich zákonem vyžadovaná roční účetní závěrka za zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání, podléhá auditu.

Zpracovává-li a podává-li daňovému subjektu daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, lhůta pro podání se ze zákona prodlouží do konce šestého měsíce po skončení zdaňovacího období.

Novela daňového řádu od 1. 1. 2021 přináší další možnosti:

V případě elektronického podání daňového přiznání daňovým subjektem samotným lhůta pro podání přiznání není 3 měsíce (do 1. dubna), ale 4 měsíce (do 1. května). Pokud by ale přiznání bylo papírově nebo elektronicky podáno do konce března, zůstávají stávající 3 měsíce.

Příklad
Pan Novák podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za minulý rok elektronicky 15. dubna. Nemusí to dopředu oznamovat finančnímu úřadu ani nemusí mít plnou moc pro daňového poradce, přiznání bylo podáno včas.

Příklad
Pan Novák z předchozího příkladu učiní totéž, ale přiznání podá 15. dubna v papírové podobě. Pak je podáno pozdě, lhůta uplynula 1. dubna.

Lhůta 6 měsíců pro podání daňovým poradcem by zůstala, plná moc by ale už nemusela být uložena do 1. 4. na finanční úřad.

Lhůta v případě podání daňového přiznání zmocněným daňovým poradcem

Pokud daňový subjekt zmocní svého daňového poradce k podání daňového přiznání k dani z příjmů, je lhůta prodloužena do 1. července. Nově však od roku 2021 platí, že nebude nutno podávat do 1. dubna na finanční úřad plnou moc pro tohoto poradce, jako tomu bylo doposud.

Příklad
Firma ZZZ, s.r.o., podá 15. června přiznání k dani z příjmů právnických osob na finanční úřad a spolu s daňovým přiznáním zašle plnou moc pro daňového poradce, který přiznání zpracoval a podal. Daňové přiznání je podáno včas.

Příklad
Pan Novák podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v březnu, následně se rozmyslí a v červnu bude chtít původní přiznání vzít zpět a podat nové prostřednictvím daňového poradce. Zpětvzetí není dle důvodové zprávy k zákonu možné a lhůta nebude prodloužena!

Nahrávám...
Nahrávám...