dnes je 25.9.2020

Input:

Místo plnění

2.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Místo plnění

Právní úprava

§ 7 až § 12 ZDPH

 

Při určení místa plnění je potřeba vědět, zda je převáděna nemovitá věc, dodáváno zboží nebo poskytnuta služba. U dodávek zboží je nutno rozlišit, jestli se jedná o dodání zboží s instalací či montáží či bez a zda s přepravou nebo bez. Speciální režim je nastaven u dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu. U služeb hraje roli, o jaký typ služby se přesně jedná, a také, jaké osobě je služba poskytnuta.

Místo plnění při dodání nemovité věci

Právní úprava

§ 7 odst. 6 zákona o DPH

Příklad

Plátce dodá libovolnému kupujícímu nemovitou věc, která se nachází v tuzemsku – místo plnění se nachází v tuzemsku, prodej se tedy bude řídit tuzemským zákonem o DPH – bude se jednat o osvobozené či zdanitelné plnění (§ 56 ZDPH), případně plnění může podléhat režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92d ZDPH) – řádek 1, 2, 25 nebo 50 přiznání. Pokud plátce bude prodávat nemovitou věc nacházející se v jiném členském státě, místo plnění bude tam a daňové povinnosti se vypořádají ve státě umístění nemovité věci.

 

Místo plnění při dodání zboží

Právní úprava

§ 7, § 7a, § 8, § 11, § 12 zákona o DPH

 

Obecná pravidla

Pořízení zboží z jiného členského státu

Pozor – výjimky:

- pokud pořizovatel pořídil zboží pod daňovým identifikačním číslem jiného členského státu, než je stát ukončení odeslání nebo přepravy zboží (viz § 11 odst. 2 a 3 ZDPH – viz část týkající se pořízení zboží z jiného členského státu),

- třístranný obchod (§ 11 odst. 4 a § 17 ZDPH),

- zasílání zboží (viz dále).

Příklad

Dodání zboží s instalací či montáží

Plátce dodal osobě registrované k dani na Slovensku stroj, který mu smontoval v jeho provozovně na Slovensku. Místem plnění bude Slovenská republika. Plátce plnění uvede na řádek 26 přiznání, DPH na Slovensku přizná příjemce plnění.

V případě montáže stroje na Slovensku soukromé osobě je plátce povinen si ověřit, zda mu nevzniká povinnost přiznat a zaplatit daň na Slovensku. Plnění plátce uvede na řádku 26 přiznání.

Dodání zboží s instalací či montáží s místem plnění mimo tuzemsko se neuvádí ani v souhrnném ani v kontrolním hlášení.

Příklad

Plátce dodal osobě registrované k dani na Slovensku stroj, který mu smontoval v jeho provozovně v České republice. Místem plnění bude Česká republika. Plátce plnění zatíží daní a uvede jej na řádek 1 přiznání. Obdobně bude postupovat např. při montáži stroje na chatě slovenské soukromé osoby umístěné v České republice.

Plnění se uvede v kontrolním hlášení v oddíle A.4. (pokud příjemce plnění bude mít české DIČ a plnění bude nad 10 000 Kč), popř. v oddíle A.5. kontrolního hlášení.

Příklad

Plátci byl dodán osobou registrovanou k dani na Slovensku stroj spolu s jeho montáží v tuzemsku. Jelikož je místem plnění tuzemsko, plátce přizná daň na ř. 12 a zároveň uplatní případný nárok na odpočet daně na řádku 43 přiznání.

Plnění plátce uvede v oddíle A.2. kontrolního hlášení.

Příklad

Dodání zboží bez instalace či montáže

Plátce dodal osobě registrované k dani na Slovensku stavební materiál. Pokud byl stavební materiál dodán z tuzemska s přepravou na Slovensko, místem plnění bude Česká republika, bude se však jednat o osvobozené plnění – dodání zboží do jiného členského státu, plátce dodání uvede na řádku 20 přiznání a podá souhrnné hlášení (v kontrolním hlášení se neuvádí). Pokud je slovenský odběratel stavební firmou stavící v tuzemsku a zboží si nechá dodavatelem přepravit na staveniště v tuzemsku, popř. je stavební materiál dodán bez přepravy a nebude přepraven mimo tuzemsko, místem plnění bude tuzemsko a materiál bude dodán s tuzemskou daní. Plnění plátce uvede na řádek 1 přiznání. Plnění se uvede v kontrolním hlášení v oddíle A.4. (pokud příjemce plnění bude mít české DIČ a plnění bude nad 10 000 Kč), v opačném případě v oddíle A.5. kontrolního hlášení.

Příklad

Plátci byl dodán osobou registrovanou k dani na Slovensku stavební materiál. Pokud byl stavební materiál dodán s přepravou do tuzemska, místem plnění bude Slovenská republika, u slovenského dodavatele se však bude jednat o osvobozené plnění – dodání zboží do jiného členského státu, pro českého plátce je místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu místo ukončení přepravy – tedy Česká republika, pořízení zboží přizná na řádku 3 přiznání, případný nárok na odpočet daně uplatní na řádku 43 (v kontrolním hlášení se uvede v oddíle A.2.). Pokud je český plátce stavební firmou stavící na Slovensku a zboží si nechá dodavatelem přepravit na staveniště na Slovensku, popř. je stavební materiál dodán bez přepravy (je odebrán přímo u slovenského dodavatele) a nebude přepraven mimo Slovensko, místem plnění bude Slovenská republika a materiál bude dodán se slovenskou daní. Plnění tuzemský plátce v přiznání neuvede, má možnost požádat o vrácení daně zaplacené na Slovensku.

 

Dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během přepravy na území EU

Příklad

Plátce zajišťuje roznos sendvičů a balených nápojů ve vlaku, který jezdí na pravidelné lince z Polska do Rakouska. Místem plnění u dodání zboží bude Polsko. Plátce plnění uvede na řádku 26 přiznání a ověří, zda mu nevzniká povinnost přiznat daň v Polsku. Do souhrnného ani kontrolního hlášení se plnění neuvádí.

 

Dovoz zboží

Příklad

Plátce dováží zboží z USA. Zboží je z celního režimu vnějšího tranzitu propuštěno do celního režimu volného oběhu v České republice. Místem plnění u dovozu zboží bude tuzemsko (řádek 7 nebo 8 přiznání, popř. uplatněný nárok na odpočet daně řádek 43 či 44 přiznání). Dovoz se neuvádí ani v souhrnném ani v kontrolním hlášení.

 

Zasílání zboží

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu pro osobu, pro kterou pořízení zboží není předmětem daně (např. pro soukromou osobu).

Příklad

Plátce má zasílatelský internetový obchod, zboží dodává i soukromým osobám na Slovensko. Pokud hodnota zaslaného zboží na Slovensko v kalendářním roce překročí hodnotu 35 000 EUR, je plátce povinen si své daňové povinnosti plnit na Slovensku (plnění uvádí na řádku 24 přiznání, v souhrnném ani kontrolním hlášení plnění neuvádí). V případě nepřekročení této hodnoty může dodávat zboží s českou daní (řádek 1 nebo 2 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení) nebo se může rozhodnout, že za místo plnění považuje Slovensko, a začít si plnit daňové povinnosti tam.

 

Dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu

Místo plnění u služeb

Služby vztahující se k nemovité věci

Právní úprava

§ 10 zákona o DPH

 

  • služby znalce, odhadce, realitní kanceláře, ubytovací služby, udělení práv na užívání nemovité věci,

  • služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, služby architekta a stavebního dozoru,

  • zemědělské a lesnické práce, geologický průzkum, právo rybolovu,

  • stavební práce, malířské, lešenářské práce apod.,

  • zprostředkování výstavby nemovité věci atd.

Službou vztahující se k nemovité věci se rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí dle prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

 

Příklad

Plátce provede stavební práce pro jakoukoliv osobu na nemovité věci, která se nachází v tuzemsku. Místo plnění pak je v tuzemsku. Plátce musí dát pozor, komu jsou stavební práce poskytnuty. Pokud jinému plátci, u služeb dle CZ-CPA 41 až 43 použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH, plnění nezatíží daní a uvede jej na řádek 25 přiznání (v kontrolním hlášení oddíl A.1.). V případě, že budou stavební práce určeny jiné osobě, plátce zatíží dané plnění daní (řádek 1 nebo 2 přiznání, v kontrolním hlášení oddíl A.4. nebo A.5.). Blíže viz režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.

 

Příklad

Plátci jsou poskytnuty služby vztahující se k nemovité věci osobou neusazenou v tuzemsku – stavební dozor na nemovité věci umístěné v tuzemsku. Plátci vzniká povinnost přiznat z přijatých služeb daň – plnění uvede na řádku 12 přiznání a za splnění podmínek daných zákonem uplatní nárok na odpočet daně na řádku 43 přiznání. V kontrolním hlášení bude plnění uvedeno v oddíle A.2.

Příklad

Pokud plátce poskytne např. zemědělské práce na pozemku umístěném mimo tuzemsko, bude povinnost přiznat daň vypořádána ve státě, kde se pozemek nachází. Daň přizná buďto příjemce služby, nebo v případě poskytnutí služeb soukromým osobám si plátce bude muset ověřit, zda mu nevznikne povinnost přiznat daň mimo tuzemsko. Plnění se uvede na řádku 26 přiznání (do souhrnného ani kontrolního hlášení se neuvádí).

 

Přeprava osob

Právní úprava

§ 10a zákona o DPH

 

Není podstatné, zda jsou přepravní služby poskytnuty pro jinou osobu povinnou k dani nebo pro soukromou osobu. Pokud je přeprava zajišťována přes území několika států, je nutno celkovou úplatu za plnění rozdělit (např. dle km). Pozor – přeprava osob mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi je v tuzemsku (tuzemský úsek přepravy) osvobozena od daně (§ 70 ZDPH).

Příklad

Plátce, přepravce, zajišťuje pro kohokoliv přepravu osob (např. pro soukromé osoby – cestující, či pro slovenského plátce – přepravu jeho zaměstnanců…). Pokud se jedná pouze o tuzemskou přepravu, plnění zatíží daní a uvede na ř. 1 či 2 přiznání (oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení). Pokud se jedná o přepravu z České republiky do Rakouska, tuzemský úsek přepravy bude osvobozen od daně a daňové povinnosti související s úsekem přepravy po Rakousku je nutno ověřit u rakouského správce daně. Celé plnění plátce uvede na řádku 26 přiznání (do kontrolního ani souhrnného hlášení se neuvádí).

Příklad

V případě, že tuzemskému plátci provádí přepravu jeho zaměstnanců z České republiky na Slovensko a zpět osoba registrovaná k dani na Slovensku, český plátce přijaté plnění v přiznání neuvede, jelikož se jedná o plnění s místem plnění mimo tuzemsko (slovenský úsek) nebo o plnění osvobozené od daně (český úsek).

 

Služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy nebo podobné akce jako veletrh nebo výstava

Právní úprava

§ 9 a § 10b zákona o DPH

 

Jedná se o služby oprávnění ke vstupu na kulturní, divadelní, cirkusová představení, na výstavy a veletrhy, na koncerty, vstupné na sportovní zápasy, utkání, dále účastnický poplatek (kursovné) na školení, semináře, kongresy apod. Není podstatné, pro koho je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce pořádá v Praze mezinárodní astronomický seminář. Všem účastníkům semináře, kteří platí účastnický poplatek, tento zatíží daní a uvede na řádek 1 přiznání (oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení).

Příklad

Plátce se účastní mezinárodního kongresu pořádaného osobou registrovanou k dani v Rakousku. V případě, že kongres proběhne ve Vídni, účastnický poplatek organizátor zatíží rakouskou daní z přidané hodnoty. V případě, že kongres proběhne v Praze, daň z přidané hodnoty přizná tuzemský plátce jako příjemce služby, a to na řádku 12 přiznání, za splnění podmínek daných zákonem na řádku 43 uplatní nárok na odpočet daně (plnění uvede do oddílu A.2. kontrolního hlášení).

 

Spadá sem např. úplata hrazená organizátorovi osobou propagující své zboží či služby na veletrhu či výstavě, organizační služby u sportovních, kulturních, vzdělávacích akcí, u veletrhů a výstav apod.

Služby stravovací

Právní úprava

§ 10c zákona o DPH

 

Příklad

Plátce vlastní síť restaurací ve východní Evropě. Poskytované stravovací služby v tuzemsku zatíží tuzemskou daní (řádek 2 přiznání, oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení), zdanění služeb poskytnutých v jiných státech bude řešit v těchto státech, popř. daňovou povinnost může v jiném členském státě splnit příjemce služby – např. osoba registrovaná k dani v jiném členském státě (řádek 26 přiznání, neuvádí se v souhrnném ani kontrolním hlášení).

Pokud plátce zajišťuje stravovací služby v mezinárodních vlacích (po EU), místo plnění u stravovacích služeb bude v tom státě, odkud vlak vyjíždí.

 

Poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku

Právní úprava

§ 10d zákona o DPH

 

Krátkodobým nájmem se rozumí nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní. Při posouzení místa plnění není podstatné, komu je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce krátkodobě pronajímá osobní automobily. Pokud automobil předá zákazníkovi v tuzemsku, plnění zatíží tuzemskou daní (řádek 1 přiznání , oddíl A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení), jedině pokud by byl automobil využíván např. k cestování po Švýcarsku, místem plnění bude Švýcarsko (řádek 26 přiznání).

V případě, že by automobil předával zákazníkovi v některém z členských států EU, místo plnění by kopírovalo stát, kde bylo vozidlo předáno. V případě předání ve třetí zemi bude místo plnění odvislé od místa skutečného využití vozidla (viz výjimka).

 

Poskytnutí dlouhodobého nájmu dopravního prostředku

Právní úprava

§ 9, § 10d zákona o DPH

 

Dlouhodobým nájmem se rozumí jiný než krátkodobý nájem (viz výše). Pro určení místa plnění je podstatné, komu je služba poskytnuta.

Příklad

Plátce dlouhodobě pronajímá osobní automobily.

Pokud vozidlo pronajme tuzemské soukromé osobě, zatíží plnění tuzemskou daní (řádek 1 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení),