dnes je 18.6.2024

Input:

Nehmotný majetek

16.4.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Nehmotný majetek

Ing. Martin Špád

Vývoj právní úpravy

Daňový a účetní pohled na nehmotný majetek prošel v letech 2001 - 2004 zásadním vývojem. Od té doby je již víceméně ustálený, každoročně se však objeví dílčí změny v daňovém a účetním pojetí v důsledku dynamického vývoje nehmotného majetku jako právní kategorie.

Nehmotný majetek do roku 2000

Pokud má účetní jednotka v držení nehmotný majetek pořízený do 31. 12. 2000, pokračuje v jeho odpisování podle tehdy platných předpisů až do jeho vyřazení. To platí i pro případné technické zhodnocení takového majetku. Nehmotný majetek pořízený do 31. 12. 2000 byl zařazen do příslušné odpisové skupiny uvedené v příloze 1 ZDP a daňově odpisován.

Nehmotný majetek v letech 2001 - 2003

Období mezi roky 2001 a 2003 bylo jediným obdobím, kdy nehmotný majetek nebyl definován v ZDP jako zvláštní kategorie podléhající daňovému odpisování. Pokud tedy účetní jednotka pořídila a zařadila do užívání nehmotný majetek, který odpovídal tehdy platným účetním předpisům, stanovila účetní odpisový plán a ten byl směrodatný rovněž pro daňové účely ve smyslu § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

To se vztahovalo (a dosud vztahuje) i na případná technická zhodnocení takového majetku, byť by byla provedena až v době platnosti současné daňové úpravy.

Nehmotný majetek od roku 2004

Počínaje rokem 2004 je nehmotný majetek definován jak v účetních předpisech, tak i pro daňové účely v § 32a ZDP. Nejdříve si tedy přibližme účetní postupy.

Co se považuje za nehmotný majetek, vymezuje § 6 odst. 1 Vyhlášky. V Českém účetním standardu č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek jsou uvedeny příslušné postupy účtování. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména:

 • zřizovací výdaje,

 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,

 • software,

 • ocenitelná práva,

 • goodwill,

 • povolenky na emise,

 • preferenční limity.

Dále musí být naplněny tyto dva předpoklady:

 • doba použitelnosti majetku je delší než 1 rok
  Doba použitelnosti je vymezena jako doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost anebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. Je zřejmé, že při posouzení doby použitelnosti je zapotřebí se zabývat všemi uvedenými možnostmi.

 • ocenění majetku je vyšší než hranice stanovená účetní jednotkou
  Limitní hranice ocenění, od které bude majetek považován za dlouhodobý nehmotný majetek, je tedy plně v kompetenci účetní jednotky. Měla by být stanovena interní účetní směrnicí, a to především s přihlédnutím k principu významnosti a k věrnému a poctivému zobrazení. Limit pro ocenění se nevztahuje na goodwill, emisní povolenky a preferenční limity. Při oceňování nehmotného majetku se vychází z obecně platných principů zakotvených v ZoÚč.

V případě nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, softwaru a ocenitelných práv musí jít buď o majetek vytvořený vlastní činností za účelem obchodování s ním, nebo nabytý od jiných osob. O dlouhodobý nehmotný majetek tedy nepůjde, jde-li o výsledek vlastní činnosti účetní jednotky získaný za jiným účelem než k obchodování.

Společnost Arkadia vyvíjí tři druhy softwaru. Zatímco software ARX hodlá za úplatu opakovaně poskytovat jiným uživatelům, software AR - D1 zhotovuje pro klienta na zakázku. Třetí software je pro vlastní použití.

V účetnictví budou jednotlivé typy nehmotného majetku zachyceny takto:

 • software ARX bude aktivován jako dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění vlastními náklady (např. MD 041/D 623, převedení do užívání MD 013/D 041, stanovení účetního odpisového plánu),

 • náklady na vytvoření softwaru AR - D1 budou v účetnictví figurovat jako běžné náklady, případně jako "výrobní“ proces v zásobách,

 • software pro vlastní použití nebude zachycen jako nehmotný majetek, neboť není splněno kritérium externího využití.

Pořízení, uvedení do užívání

V první fázi dochází k pořízení majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem se však majetek stává až po uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení majetku a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.

V průběhu pořizování je nehmotný majetek obvykle zachycen jako aktivum ve skupině 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. O způsobu pořízení je účtováno např. takto:

Způsob pořízení MD D
Úplatné pořízení 041 321, 221
Vlastní činnost - aktivace 041 62x
Nabytí darem 041 413
Vklad společníka 041 353
Přidělení povolenky 041 347
Inventurní přebytek 01x 07x

Dlouhodobý nehmotný majetek, u něhož nevznikají náklady související s pořízením, může být přímo zaúčtován na příslušný účet skupiny 01.

Náklady související s pořízením

Součástí ocenění nehmotného majetku jsou i náklady související s pořízením. Pravidla jsou uvedena v § 47 vyhlášky; ve většině případů se bude jednat o standardní určení pořizovací ceny.

Účetní jednotka se stanoveným limitem pro dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 60 000 Kč pořizuje patent v ceně 53 000 Kč, přičemž související náklady za konzultační služby činí 14 000 Kč a náklady na patentovou rešerši činí 12 000 Kč. Jelikož v obou případech se jedná o vedlejší pořizovací náklady, úhrnná cena přesáhne stanovený limit a bude se jednat o odpisovaný nehmotný majetek.

Novela 2008

Od 1. 1. 2008 je účinná novelizace Vyhlášky, která v § 6 odst. 9 výslovně stanoví příklad výčtů titulů, které nejsou považovány za nehmotný majetek. Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a (poněkud překvapivě) také software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat.

U některých specifických titulů, jako jsou technické a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí, pak účetní jednotka sama rozhodne, zda jsou dlouhodobým nehmotným majetkem, či nikoli.

Odpisování

Spolu s uvedením do užívání účetní jednotka stanoví účetní odpisový plán, nejlépe formou interní směrnice. Způsob odpisování by měl odpovídat pravděpodobnému časovému využití příslušného majetku. Zpravidla se stanovuje lineárně, není to však podmínkou. Zřizovací výdaje musí být odepsány během 5 let (tuto povinnost stanoví obchodní zákoník). Pro goodwill je stanovena doba odpisování 60 měsíců a tato specifická kategorie je předmětem samostatného hesla. Odpis se účtuje účetním zápisem MD 551/07x, přičemž na účtu 07x jsou evidovány oprávky (kumulované odpisy) nehmotného majetku.

Preferenční limity a povolenky

Poměrně novým titulem jsou tzv. preferenční limity, ale odpisují se pouze ty, které lze odpisovat podle času nebo výkonů. Povolenky na emise se neodpisují.

Účtování

Pokud jsou "limity“ ("kvóty“) pořízeny bezúplatně, účtujeme MD 01x/D 34x. Při jejich spotřebě účtujeme na vrub provozních nákladů MD 54x/D 01x a dále do provozních výnosů MD 34x/D 64x.

U poplatníků s nevelkým

Nahrávám...
Nahrávám...