dnes je 15.11.2019
Input:

Nemocenské pojištění OSVČ

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.4 Nemocenské pojištění OSVČ

Ing. Marta Ženíšková

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ musí podat přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopise, chce-li být tohoto pojištění účastna. Nemocenské pojištění zaniká podáním odhlášky, nebo z důvodu nezaplacení jedné splátky pojistného na nemocenské pojištění. Z nemocenského pojištění OSVČ náleží nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (PPM), otcovská a dlouhodobé ošetřovné, nenáleží ošetřovné.

Účast na nemocenském pojištění

Vznik nemocenského pojištění

Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, který je na přihlášce uveden jako den, od něhož se OSVČ přihlašuje k účasti. Tento den nemůže předcházet dni, v němž podává přihlášku.

Příklad

Příklad:

OSVČ hlavní zahájila činnost 1. února.

Jestliže podá přihlášku k nemocenskému pojištění 3. února, může na přihlášce uvést, že se přihlašuje od 3. února nebo od pozdějšího data, například od 1. března. Nelze se přihlásit k nemocenskému pojištění od 1. února.

Příklad

Příklad:

OSVČ byla přihlášena k nemocenskému pojištění. Oznámí, že přerušuje SVČ na dobu od 1. 7. do 31. 8. téhož roku. Dne 1. 9. oznámí, že znovu od tohoto dne zahájila podnikání.

Chce-li být opět nemocensky pojištěna od 1. 9., musí podat 1. 9. přihlášku k účasti na nemocenském pojištění od 1. 9.

Zánik nemocenského pojištění

Účast na nemocenském pojištění zaniká

  1. dnem, od něhož se OSVČ písemně odhlásila z účasti na nemocenském pojištění; nelze se však odhlásit zpětně,
  2. dnem, od něhož nevykonává SVČ z důvodu ukončení, přerušení nebo pozastavení činnosti,
  3. prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě splatnosti a ani do konce měsíce následujícího po měsíci splatnosti pojistného. Například pojistné za březen musí být zaplaceno nejpozději do 30. dubna.

Pojistné na nemocenské pojištění

Pojistné na nemocenské pojištění činí 2,1 % z měsíčního základu, který si OSVČ určuje (od 1. ledna 2011 do 30. června 2019 pojistné činilo 2,3 %). Pojistné na nemocenské pojištění se platí samostatně, neplatí se dohromady se zálohou na důchodové pojištění. Pojistné musí být zaplaceno (je splatné) za kalendářní měsíc v tomto měsíci od prvního do posledního dne; v následujícím měsíci může být pojistné dlužné za předchozí měsíc uhrazeno do konce měsíce, ale jen z minimálního měsíčního základu 6 000 Kč. Minimálním měsíčním základem je částka 6 000 Kč, maximálním měsíčním základem je od roku 2014 částka vypočtená z určeného ročního vyměřovacího základu na naposledy podaném Přehledu, nejvýše však podaném v období 3 roků zpětně. Určený roční vyměřovací základ se dělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla samostatná činnost vykonávána.

V roce zahájení samostatné činnosti činí maximální měsíční základ polovinu průměrné mzdy (16 349,50 Kč v roce 2019). Pokud v roce zahájení samostatné výdělečné činnosti nebyla činnost vykonávána aspoň ve 4 měsících, určuje si v následujícím roce maximální měsíční základ tak, jako by v něm činnost zahájila.

Příklad

Příklad:

OSVČ podniká od roku 2010 a je přihlášena k nemocenskému pojištění. Na Přehledu za rok 2017 podaném v dubnu 2018 uvedla daňový základ 240 000 Kč a určený vyměřovací základ 120 000 Kč (v průměru na měsíc 10 000 Kč). Přehled za rok 2018 podá v dubnu 2019, na něm uvede určený vyměřovací základ 96 000 Kč (v průměru za rok 8 000 Kč).

Za duben 2018 a až za prosinec 2018 si může určit měsíční základ od 5 000 Kč do 10 000 Kč, a za leden až duben 2019 od 6 000 Kč do 10 000 Kč. Od května 2019 si OSVČ může určovat měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění ve výši 6 000 Kč až 8 000 Kč.

Pokud by maximální výše měsíčního základu nečinila 8 000 Kč, ale například 12 000 Kč, byla by tedy vyšší než dosavadní maximální měsíční základ 10 000 Kč. V tomto případě již za duben 2019 si může určit měsíční základ 12 000 Kč, protože je vyšší než dosavadní měsíční základ.

Dávky nemocenského pojištění

1. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Podmínky nároku na PPM

V tom dnu, v němž OSVČ nastupuje na PPM, tj. v období mezi začátkem 8. a 6. týdne před očekávaným dnem porodu, musí být účastna