dnes je 18.7.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2015 - druhá snížená sazba daně

5.3.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2015.0405.1 Novela zákona o DPH 2015 – druhá snížená sazba daně

Ing. Dana Langerová

K 1. 1. 2015 došlo mimo jiné v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH”) ke změně v oblasti sazeb daně. Až do konce roku 2014 se v jednotlivých verzích zákonů o DPH (včetně zákona č. 588/1992 Sb.) objevovaly vždy pouze dvě sazby daně, a to základní a snížená. S účinností od 1. 1. 2015 se poprvé v zákoně o DPH objevují tři sazby daně.

Sazby daně od 1. 1. 2015

U zdanitelných plnění, případně při přijetí úplat na zdanitelná plnění, se uplatňuje základní sazba daně, která stejně jako v roce předcházejícím činí 21 %. Dále se u uvedených plnění uplatňují první snížená sazba daně a druhá snížená sazba daně. První snížená sazba daně činí 15 %, tedy stejně jako snížená sazba daně v roce 2014. Nová druhá snížená sazba daně činí 10 %.

Základní pravidlo pro uplatnění sazby daně u zboží dle § 47 odst. 3 ZDPH zůstává stejné, čili u zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně, tedy stejně jako doposud 15 %. U nově vymezeného zboží, tedy zboží uvedeného v příloze č. 3a, se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

V případě služeb zůstávají pravidla dle § 47 odst. 4 zákona o DPH stejná jako doposud, čili u služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak, a u služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně, tedy 15 %.

Nová druhá snížená sazba daně se tak uplatňuje pouze u vymezených druhů zboží. V případě služeb se tato sazba daně neaplikuje.

Vykazování druhé snížené sazby daně v přiznání k DPH

Ačkoli je s účinností od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19), ve kterém došlo k určitým formálním úpravám, jeho struktura včetně počtu a obsahu jednotlivých kolonek zůstala zachována. Plnění, u kterých bude uplatněna druhá snížená sazba daně, budou vykazována souhrnně s plněními, u kterých bude uplatněna první snížená sazba daně, v řádcích pro sníženou sazbu daně. Tato informace je obsažena v obecné části pokynů k vyplnění přiznání k DPH (25 5412 MFin 5412 – vzor č. 15).

Zboží podléhající druhé snížené sazbě daně

Seznam zboží, které podléhá druhé snížené sazbě daně, je obsažen v příloze č. 3a k zákonu o DPH. Stejně jako příloha č. 3 k zákonu o DPH rovněž nová příloha č. 3a vymezuje zboží jak textově, tak kódem nomenklatury celního sazebníku (jedná se stejně jako v případě dosud užívaného pojmu „číselný kód Harmonizovaného systému” o číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku), a to celního sazebníku v platném znění. Druhé snížené sazbě daně pak podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Zboží vymezené přílohou č. 3a k zákonu o DPH lze rozdělit do čtyř skupin.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti dle kódů nomenklatury celního sazebníku 0402, 0404, 1901, 2106.

V příloze č. 3a k zákonu o DPH je dále uvedeno: „Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.”

K bližšímu vymezení uvedených položek je uveden odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, a to konkrétně článek 2 odst. 2 písm. c), který definuje počáteční kojeneckou výživu, článek 2 odst. 2 písm. d), který definuje pokračovací kojeneckou výživu, a článek 2 odst. 2 písm. f), který definuje potraviny pro malé děti. Jejich vymezení je následující:

  • „počáteční kojeneckou výživou” se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů,

  • „pokračovací kojeneckou výživou” se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců,

  • „potravinami pro malé děti” se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem.

Uvedené lze shrnout tak, že předmětné nařízení Rady č. 609/2013 definuje pojmy počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, jedná se tedy o přiblížení textového vymezení, pro zařazení předmětného zboží do druhé snížené sazby daně však musí být zároveň obsaženo v uvedených kódech celního sazebníku.

Podíváme-li se např. na položku celního sazebníku 0402, pak se jedná o mléko a smetanu, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, a to v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, dále podrobněji vymezené např. ve vazbě na obsah tuku. Pokud zboží přiřaditelné uvedenému kódu celního sazebníku bude odpovídat rovněž textovému vymezení počáteční a pokračovací kojenecké výživy a potravin pro malé děti, bude u něj uplatňována druhá snížená sazba daně.

Dne 23. 1. 2015 byla na stránkách Generálního finančního ředitelství zveřejněna Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015 (dále jen „Informace GFŘ”), ve které je mimo jiné uvedeno, že vzhledem k tomu, že pojmosloví nařízení Rady č. 609/2013 nemusí zcela přesně odpovídat definicím užívaným v tuzemsku, je možné pro bližší věcnou identifikaci této kategorie výrobků podpůrně použít vyhlášku č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, konkrétně pak § 4 této vyhlášky. Dále je v této Informaci GFŘ uvedeno, že druhé snížené sazbě daně budou podléhat především kojenecká mléka (sušená) včetně speciálních (např. mléka pro děti s alergií na kravské mléko, mléka antirefluxová, mléka pro nedonošené děti či děti s nízkou porodní hmotností), výživa na bázi sóji pro kojence a malé děti, přípravky k obohacování mateřského mléka či mléčná kaše.

Mlýnské výrobky, a to z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10, z výrobků, které jsou uvedeny pod  kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12, z brambor, ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo

Nahrávám...
Nahrávám...