dnes je 26.1.2022

Input:

Obsah evidence pro účely důchodového pojištění

30.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.2 Obsah evidence pro účely důchodového pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek

Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, musí obsahovat údaje uvedené v § 37 ZOPSZ:

 • příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,

 • rodné číslo,

 • vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění,

 • vyměřovací základ pro stanovení pojistného na důchodové pojištění za příslušná rozhodná období,

 • dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou si občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti (od 1. ledna 2021 je však text „jiného člena domácnosti” nahrazen textem „ošetřování jiné fyzické osoby v případech uvedených v § 39 ZNP” – rozumí se tím tento zákon ve znění účinném právě od 1. ledna 2021), nejde-li o osoby, které podle zákona o nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec v žádosti o ošetřovné uvedl, že je osamělý, dobu, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče podle zákona o nemocenském pojištění, nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé ošetřovné, dobu, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění a dobu před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, do dne, který bezprostředně předchází dni porodu,

 • dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,

 • záznam, zda občan pobírá starobní důchod přiznaný podle § 31 ZDPo, kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo rozhodnutí o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti,

 • jde-li o obchodní společnost za období před rokem 2014, seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; zaniká-li taková společnost bez právního nástupce, je povinna předat tyto údaje okresní správě sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je její útvar, ve kterém je vedena evidence mezd; to platí obdobně pro družstvo,

 • nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,

 • dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.

Zaměstnavatel dále vede evidenci

 • o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních letech,

 • o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácel před rokem 1996, a vystavuje potvrzení občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých kalendářních letech,

 • o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) ZDPo, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...