dnes je 15.11.2019
Input:

Odměny plynoucí nerezidentům - členům orgánů právnických osob (tantiémy)

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8.7 Odměny plynoucí nerezidentům – členům orgánů právnických osob (tantiémy)

Jaroslava Pfeilerová

Odměny plynoucí daňovým nerezidentům ČR jako členům orgánů právnických osob od tuzemských právnických osob jsou za podmínky, že mají zdroj na území ČR, zdanitelným příjmem daňového nerezidenta podle ust. bodu 6 § 22 odst. 1 písm. g) ZDP.

Sazba daně

Z těchto příjmů se vybírá daň zvláštní sazbou podle § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP ve výši 15 %, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o poplatníka s učiněným anebo s neučiněným Prohlášením k dani. Od 1. 1. 2013 navíc ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) ZDP stanovuje daň ve výši 35 % z výše uvedených příjmů pro poplatníky – nerezidenty, kteří nejsou rezidenty jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech, nebo které jsou smluvními stranami platné a účinné mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací.

Základ daně

Základem daně pro srážkovou daň je v souladu s § 6 odst. 12 a § 36 odst. 3 ZDP příjem zvýšený o částku odpovídající pojistnému, které je z těchto příjmů povinna platit společnost. Od roku 2012 byl rozšířen okruh osob podléhajících sociálnímu pojištění také o členy orgánů právnických osob, jejichž příjem je považován za příjem ze závislé činnosti. Těmto osobám se tedy pro účely zdanění navyšuje odměna o fiktivní částku 33,8 %. Pro účely zdanění není důležité, zda je v ČR toto pojistné skutečně odváděno.

U rezidentů některého ze států EU nebo EHP bude postupováno odlišně (viz Příjmy ze zaměstnání vykonávaného daňovým nerezidentem v ČR pro zahraničního zaměstnavatele na našem území). Pokud tyto fyzické osoby prokážou příslušnost k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení a také skutečnost, že pojistné bylo placeno v jiné výši, bude základ daně tvořen příjmy a skutečně zaplaceným pojistným.

Srážka daně zvláštní sazbou se provádí ze základu daně zaokrouhleného na celé koruny dolů a částka daně se rovněž zaokrouhluje na celé koruny dolů.

Odměny členů orgánů podle mezinárodních smluv

Podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění se tyto příjmy zdaňují v souladu s článkem 16 „Tantiémy“ (jako odměny pobírané daňovým rezidentem jednoho smluvního státu z titulu členství ve správní radě nebo jiném orgánu právnické osoby, která je daňovým rezidentem druhého smluvního státu) a naše republika má obvykle právo tyto příjmy zdanit, jsou-li vypláceny právnickými osobami se sídlem na území ČR (nutno postupovat vždy podle příslušné mezinárodní daňové smlouvy).

Z hlediska mezinárodních daňových smluv zahrnují tantiémy a jiné podobné odměny i různá nepeněžní plnění (např. právo dané osoby k užívání rezidence nebo jiné formy ubytování, služebního automobilu, hrazené pojištění, příspěvky na členství v různých klubech apod.). To znamená, že i z těchto příjmů poskytnutých zahraničním členům orgánů českých právnických osob se v ČR vybírá konečná srážková daň podle zvláštní sazby ve výši 15 % (pokud není využito ust. § 6 odst. 7 ZDP). Naopak, příjmy pobírané těmito osobami z titulu výkonu jiných činností pro danou společnost, než je výše uvedeno (např. z pracovněprávního poměru apod.), jsou pokryty jinými příslušnými články smluv o zamezení dvojího zdanění a mají podle tuzemského zákona o daních z příjmů odlišný daňový režim. Tzn. pokud