dnes je 2.6.2020

Input:

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 28 – Způsoby oceňování

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 23 – Základ daně

  • § 24 – Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

  • § 32a – Odpisy nehmotného majetku

  • Přechodná ustanovení k ZDP – článek II zákona č. 492/2000 Sb., čl. V zák. č. 280/2004 Sb.

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • ČÚS pro podnikatele č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Popis operace:

Účetní odpisy:

Odpisy účtujeme u dlouhodobého nehmotného majetku, tj. u majetku, který bude účetní jednotka používat déle než 1 rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost či uchovatelný pro další činnost. V účtové skupině 01 účtujeme o dlouhodobém nehmotném majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok v ocenění určeném v odpisovém plánu účetní jednotky s ohledem na věrné a poctivé zobrazení majetku při respektování zásady opatrnosti. Drobný nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým nehmotným majetkem, účtujeme v účtové skupině 51 – Služby.

Povinně jako dlouhodobý nehmotný majetek vykazujeme podle účetních předpisů goodwill, který odpisujeme rovnoměrně maximálně po dobu 60 měsíců. Goodwillem je podle vyhl. č. 500/2002 Sb. kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho částí, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky.

Pro účely zákona o daních z příjmů není goodwill definován jako nehmotný majetek. Do základu daně zahrneme odpisy goodwillu rovnoměrně po dobu 180 měsíců. Daňově uznatelné jsou ovšem odpisy jen u goodwillu pořízeného koupí obchodního závodu.

Nehmotný majetek je vhodné v rámci účtové třídy rozdělit na syntetické účty druhově, nikoliv podle ocenění. Na samostatné syntetické účty účtujeme, nehmotné výsledky vývoje (od 1.1.2019již nelze aktivovat výsledky výzkumu do dlouhodobého nehmotného majetku), software, ocenitelná práva, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.

Pokud dobu použitelnosti goodwillu a nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků vývoje, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Odpisy účtujeme na základě odpisového plánu na účet nákladů proti účtu oprávek v účtové skupině 07. U dlouhodobého nehmotného majetku si většinou účetní jednotky stanoví rovnoměrný způsob odpisování z hlediska času. U některých druhů nehmotného majetku, např. u licencí, může být vhodnější degresivní způsob odpisování. Ekonomický přínos z používání licence obvykle postupem času klesá vlivem substitučních výrobků, alternativních metod řešení apod.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Zaúčtování odpisů   551   07x   

Daňové odpisy nehmotného majetku

Pro správné uplatnění odpisů nehmotného dlouhodobého majetku do základu daně je rozhodující datum zaevidování odpisovaného majetku do majetku poplatníka. Odpisy nehmotného majetku se stanoví s přesností na celé měsíce a s odpisováním je poplatník povinen začít následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (tj. po zařazení nehmotného majetku do majetku poplatníka.

Poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny.

ZDP v § 32a ZDP definuje nehmotný majetek. Nehmotným majetkem jsou pro daňové účely nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený účetními předpisy a byl

 • nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo členě družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo

 • vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování a

vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

U nehmotného majetku nabytého vkladem nebo přeměnou pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním vlastníkem, pokud původní vlastník nabyl majetek úplatně, darováním nebo zděděním anebo tento majetek vytvořil vlastní činností za účelem obchodování nebo k jeho opakovanému poskytování. Pokud vkládá nehmotný majetek zahraniční subjekt, může nabyvatel uplatnit odpis pouze do výše úhrady prokázané vkladatelem. Pro účely zákona se za nehmotný majetek nepovažuje goodwill.

Daňové odpisy nehmotného majetku uplatňuje vlastník nebo poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu.

Minimální doba odpisování dle jednotlivých typů nehmotného majetku je patrná z tabulky:

Druh nehmotného majetku  Počet měsíců odpisování 
audiovizuální dílo   18  
software   36  
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   36  
ostatní nehmotný majetek   72  

Nehmotný majetek se pro daňové účely odpisuje rovnoměrně po stanovenou dobu bez přerušení.

Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

Příklad
Příklad (Nehmotný majetek s právem užívání na dobu určitou):

Akciová společnost pořídila v březnu 2019 software s právem užívání od dubna 2019 do března 2021, tj. na dobu 24 měsíců. Pořizovací cena tohoto software činila 84 000 Kč.

Řešení:

Vstupní cena:  84 000 Kč  
Výše měsíčního odpisu:  84 000 Kč / 24 = 3 500 Kč  
Odpis v roce 2019 (4 – 12):  9 x 3 500 Kč = 31 500 Kč  
Odpis v roce 2020 (1 – 12):  12 x 3 500 Kč = 42 000 Kč  
Odpis v roce 2021 (1 – 3):  3 x 3 500 Kč = 10 500 Kč  
Uplatněné odpisy celkem 84 000 Kč 

Příklad
Příklad (nehmotný majetek s právem užívání na dobu neurčitou):

Společnost zakoupila v červnu 2019 software s právem užívání na dobu neurčitou za částku 162 000 Kč. Společnost ještě v červnu 2019 začala tento software využívat a zvolila dobu odpisování v minimální požadované délce, tj. 36 měsíců, přičemž mohla zvolit i delší dobu odpisování.

Řešení:

Vstupní cena:  162 000 Kč  
Výše měsíčního odpisu:  162 000 Kč / 36 = 4 500 Kč