dnes je 17.7.2024

Input:

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.

26.9.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2017.20.1 Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.

Ing. Ivan Macháček

Zákon č. 170/2017 Sb. provedl řadu změn v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Souhrnným přehledem změn v odpisování hmotného majetku se již blíže zabýval Ing. Jiří Vychopeň v článku „ Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017 ”. V následujícím textu si rozebereme daňové odpisování nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení v roce 2017 a 2018 v návaznosti na změny provedené zákonem č. 170/2017 Sb. a ve vazbě na body 1. a 12. přechodného ustanovení k tomuto zákonu.

1. Vymezení nehmotného majetku

Zákon o daních z příjmů vymezuje nehmotný majetek a stanoví postup jeho daňového odpisování v ustanovení § 32a ZDP. Za nehmotný majetek se považují:

• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,

• software,

• ocenitelná práva a

• jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený v ZoÚ.

Za nehmotný majetek pro účely ZDP se nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), a dále povolenka na emise nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo ve výčtu preferenčních limitů k vyloučení individuálního referenčního množství mléka. K této úpravě § 32a odst. 2 ZDP se v důvodové zprávě k zákonu č. 170/2017 Sb. uvádí, že vyjmutí individuálního referenčního množství mléka z demonstrativního výčtu preferenčních limitů reaguje na zrušení kvót na mléko v rámci Evropské unie, které bylo do českého právního řádu promítnuto zrušením nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které upravovalo individuální referenční množství mléka. Po jeho zrušení se již tento institut nevyužívá.

2. Změny u daňového odpisování nehmotného majetku

Připomeňme si, že nehmotný majetek odpisují podle § 32a ZDP pouze poplatníci vedoucí účetnictví. V § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP se totiž uvádí, že za daňové výdaje jsou považovány výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví. Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci dle § 7b, anebo vedou záznamy o příjmech a výdajích dle § 9 odst. 6 ZDP, mohou veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů při jejich zaplacení, a to bez ohledu na jejich výši.

Daňové odpisování se dle § 32a odst. 1 ZDP uplatní u nehmotného majetku:

  • který byl nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování,

  • jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a

  • jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Nehmotný majetek může kromě odpisovatele odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu. U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví dle § 32a odst. 4 ZDP jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou (na základě kupní smlouvy, licenční smlouvy nebo smlouvy o převodu práva užívání). V ostatních případech (není-li smlouvou sjednána doba určitá), odpisuje se nehmotný majetek rovnoměrně bez přerušení, a to:

audiovizuální dílo   18 měsíců  
software   36 měsíců  
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   36 měsíců  
ostatní nehmotný majetek   72 měsíců  

Zákon č. 170/2017 Sb. upravuje výše uvedenou dobu odpisování nehmotného majetku v tom smyslu, že před výše uvedený počet měsíců daňového odpisování nehmotného majetku vkládá slovo „nejméně”, tudíž doplňuje, že se jedná o minimální dobu daňového odpisování nehmotného majetku. Při použití této změny je nutno postupovat ve smyslu dvou přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb., a to bodu 1. a bodu 12.

  • V bodu 1. přechodných ustanovení se uvádí, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • V bodu 12. přechodných ustanovení se uvádí, že u nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud pořídí poplatník, který vede účetnictví, nehmotný majetek po dni nabytí účinnosti zákona č. 170/2017 Sb., tedy po 1. 7. 2017, a přitom jeho zdaňovací období započalo před nabytím účinnosti tohoto zákona (poplatník má zdaňovací období kalendářní rok), stanoví poplatník pro zdaňovací období roku 2017 daňové odpisy tohoto nehmotného majetku podle právní úpravy účinné do 30. 6. 2017 a od zdaňovacího období roku 2018 bude moci daňově odpisovat tento majetek podle nové právní úpravy (může si zvolit delší dobu daňového odpisování nehmotného majetku).

Ve smyslu odstavce 5 ustanovení § 32a ZDP se odpisy podle odstavce 4 stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny.

Příklad
Příklad 1.

Akciová stavební společnost zakoupí v roce 2017 software na provádění účetních, ekonomických a finančních činností za pořizovací cenu (vč. nákladů s pořízením souvisejících) 98 000 Kč. Právo užívat software je ve smlouvě stanoveno na dobu neurčitou, smlouva nabyla účinnosti dnem 25. 9. 2017. Společnost má jako zdaňovací období kalendářní rok.

Vzhledem k tomu, že smlouva o užívání softwaru je uzavřena na dobu neurčitou, bude činit ve smyslu znění bodu 1. přechodného ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. doba daňového odpisování softwaru 36 měsíců, a to pro zdaňovací období 2017. Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 může poplatník zvolit delší dobu odpisování – v našem příkladu např. společnost zvolí dobu daňového odpisování 40 měsíců.

Daňový odpis bude činit v roce 2017:

98 000 Kč : 36 měsíců x 3 měsíce = 8 167 Kč

Neodepsaná výše nehmotného majetku činí k 31. 12. 2017:

98 000 Kč – 8 167 Kč = 89 833 Kč

Počínaje rokem 2018 uplatní společnost roční

Nahrávám...
Nahrávám...