dnes je 25.6.2022

Input:

Odpovědnost zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a sankce

16.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.5 Odpovědnost zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a sankce

JUDr. Vladimír Voříšek

Náhrada neprávem vyplacené částky důchodu

Jestliže zaměstnavatel:

  • nepodal hlášení nebo

  • nepředložil záznam buď vůbec, nebo stanoveným způsobem, nebo včas, anebo

  • podané hlášení, předložený záznam nebo údaje potvrzené zaměstnavatelem byly nesprávné,

a v důsledku toho byl důchod poskytnut neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležel, je povinen nahradit neprávem vyplacené částky.

Jestliže to, že důchod byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, spolu se zaměstnavatelem způsobil i příjemce důchodu, odpovídají orgánu sociálního zabezpečení za vrácení přeplatku na důchodu společně a nerozdílně. Zaměstnavatel a příjemce důchodu se vzájemně vypořádají podle míry zavinění. Spory o vzájemné vypořádání mezi zaměstnavatelem a příjemcem důchodu rozhodují soudy.

Povinnost zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky je obsažena v § 118b ZOPSZ, společná odpovědnost zaměstnavatele i příjemce důchodu v § 118c ZOPSZ. O této povinnosti rozhoduje orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný rozhodovat o dávce [viz § 5 písm. a) bod 3 a § 9 odst. 2 ZOPSZ].

Sankce (pokuty)

Zatímco odpovědnost zaměstnavatelů má charakter povinnosti nahradit vzniklou škodu a není tedy sankcí v pravém slova smyslu, vlastní sankce má kázeňský a svým způsobem i preventivní charakter. Sankce se realizuje uložením pokuty ze strany OSSZ.

Dalším významným rozdílem mezi odpovědností za škodu a pokutou je obligatorní, tj. ze zákona přímo, výslovně a jednoznačně vyplývající odpovědnost za škodu, a svým způsobem fakultativní, tj. dobrovolná, třebaže zákonem rámcově vymezená (viz dále) OSSZ daná možnost uložit pokutu.

Výše pokut

Výše pokut, resp. jejich finanční rozmezí, je v zákoně odstupňována podle významu porušené povinnosti. Rozmezí je ovšem velmi široké; i výše pokuty záleží na posouzení danou OSSZ.

Přehled povinností, jejichž porušení nebo nesplnění může být postiženo pokutou

OSSZ může uložit zaměstnavateli pokutu (viz § 54 odst. 3, 4 a 6 ZOPSZ) až do výše

  1. 20 000 Kč, pokud se dopustí přestupku tím, že:
    • neposkytne orgánu sociálního zabezpečení na jeho výzvu pomoc ve stanovené lhůtě nebo nepodá bezplatné sdělení pro potřeby uvedené v § 11 odst. 1,

    • v rozporu s § 35a odst. 3 nepodá na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem hlášení nebo nepředloží záznam o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání nebo pro výši a výplatu dávky,

    • nevydá občanu na jeho žádost ve stanovené lhůtě ani po písemném upozornění orgánu sociálního zabezpečení potvrzení podle § 37

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...