Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oprava sazby DPH

21.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.142 Oprava sazby DPH

Mgr. Radmila Kulková

Základní postupy pro opravu základu daně jsou obsahem článku Oprava základu a výše DPH. Jde o případy, kdy dochází ke klasickému snížení základu daně, dobropisům, resp. jsou nově vystavovány opravné daňové doklady.


Právní úprava

Zákon o DPH však obsahuje ve svém § 43 ZDPH možnost provedení opravy i v případech, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň nesprávně – tj. jinak, než zákon stanoví. Název článku proto není takto zcela přesný, ale byl tak zvolen, protože zpravidla dochází k pochybení u sazby DPH.

Další případy

Ve skutečnosti se jedná o více případů. Oprava podle ustanovení § 43 „Oprava výše daně v jiných případech” se provádí zpravidla tehdy, když byla kupříkladu:

  • použita nesprávná sazba daně,

  • nesprávně uplatněna daň u plnění s místem plnění mimo tuzemsko,

  • nesprávně uplatněno osvobození s nárokem na odpočet DPH či osvobození bez nároku na odpočet,

  • chybně uplatněna daň u plnění, které správně podléhalo režimu reverse charge, tj. přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona o DPH,

  • došlo k chybě v počítání apod.


Možnost provedení opravy není určena jen pro plátce či identifikované osoby. Stejným způsobem může postupovat i osoba, která není plátcem (ani identifikovanou osobou), ale vystavila nesprávně doklad s uvedením daně, kterou právě z důvodu uvedení DPH na dokladu byla povinna podle § 108 ZDPH přiznat a zaplatit.


Pan Nový není plátcem DPH, omylem vystavil daňový doklad, a jak je uvedeno výše, vznikla mu povinnost daň z přidané hodnoty přiznat a zaplatit. Podle § 43 ZDPH může tuto chybu ve stanovené lhůtě (viz dále) opravit.

Metoda opravy

Musíme rozlišovat, jestli pochybení bylo:

  • ve prospěch daňového subjektu,

nebo

  • došlo k jeho újmě.

Snížení daňové povinnosti

Úprava uvedená v § 43 zákona o DPH se týká pouze těch případů, kdy se provedením opravy snižuje daň na výstupu nebo se snižuje daňová povinnost.


Na rozdíl od oprav podle § 42 zákona o DPH je v zásadě na volbě plátce, zda takovou opravu provede.


Tuto opravu lze provést výhradně v dodatečném daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata úplata, nikoliv v daňovém přiznání za běžné zdaňovací období (opět je to rozdílné oproti opravám podle § 42 ZDPH)


Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím poskytl v červnu 2016 poradenství zahraniční osobě, na které vystavil daňový doklad s uplatněním základní sazby daně. Protože šlo o službu s místem plnění podle § 9 odst. 1 ZDPH, tj. v místě sídla zahraniční osoby, nebyla tato služba předmětem daně v tuzemsku. Vzhledem k dobrým vztahům s odběratelem se plátce rozhodl provést opravu výše daně, k níž vystavil v říjnu 2016 opravný daňový doklad. Snížení uplatní v dodatečném daňovém přiznání za období červen 2016.

Zdaňovací období

Protože zákon podmiňuje provedení opravy doručením opravného daňového dokladu, pokud na původní plnění byl nebo měl být vystaven daňový doklad, může být dodatečné přiznání podáno nejdříve v den, kdy odběratel opravný doklad obdržel.


V případě, že daňový doklad vystaven nebyl, se provede oprava v evidenci DPH a uvede se do dodatečného přiznání, které se podá nejdříve v den, kdy byla oprava provedena.


Provedení opravy nesprávně uplatněné daně ve výše uvedeném příkladu, kdy odběratel opravný doklad obdržel až v listopadu 2016, uvede plátce do dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období červen, ale toto přiznání může podat nejdříve ke stejnému dni, kdy odběratel obdržel opravný doklad, tj. až v listopadu 2016.

Zvýšení daňové povinnosti

V případě, že šlo o chybu, v důsledku které byla daň původně uplatněna v nesprávně nižší částce, to znamená, že opravou je zvyšována daň na výstupu nebo je zvyšována daňová povinnost, zákon o DPH neobsahuje výslovnou úpravu,


Postupuje se podle § 141 DŘ, daňového řádu, který pro takové případy platí obecně a stanoví povinnost podat dodatečné daňové přiznání.

Toto dodatečné přiznání se podává za zdaňovací období, v němž byla přiznána nižší daň na výstupu či daňová povinnost, a které je proto opravováno.


Plátce daně použil u služeb sníženou sazbu daně namísto správné základní sazby.

 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.