Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Opravy základu daně a výše daně, opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Opravy základu daně a výše daně, opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky

Oprava základu daně

Právní úprava

§ 42, § 45 a § 74 ZDPH


K opravě základu daně dochází většinou v případě nějaké změny po dni uskutečnění zdanitelného plnění či po přiznání daně z přijaté úplaty na zdanitelné plnění. Situace, ve kterých k opravě základu daně dochází, zákon o DPH přímo vymezuje. Plátce je v těchto zákonem o DPH vymezených případech povinen opravu základu daně provést.

Příklad

Plátce dodá odběrateli 100 kusů zboží dle jeho objednávky. Odběratel následně část dodávky zboží (7 kusů) reklamuje z důvodu jeho nekvalitního provedení. Plátce reklamaci uzná a 7 kusů nekvalitního zboží převezme zpět. Za dané situace nastaly u plátce podmínky pro provedení opravy základu daně u tohoto zdanitelného plnění.

Příklad

Plátce dodává průběžně odběrateli zboží a vystavuje daňové doklady k datu uskutečnění plnění či k datu přijetí úplaty. Plátce má s odběratelem sjednáno, že v případě překročení odběru zboží v hodnotě 1 mil. Kč za kalendářní čtvrtletí mu bude poskytnut bonus ve výši 5 % z celkové hodnoty odebraného zboží. Dojde-li k naplnění podmínek pro přiznání bonusu a plátce sníží základ daně po datu uskutečnění plnění, opět nastává povinnost provést opravu základu daně u původního plnění.

Příklad

Plátce předal zákazníkovi předmět „leasingu” na základě smlouvy, ve které je při převodu práva užívat najaté zboží dále sjednáno převedení vlastnického práva na uživatele po ukončení splátkování. Tento převod práva užívat najaté zboží se dle zákona o DPH považuje za dodání zboží a zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem přenechání zboží k užití. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy a k nabytí zboží zákazníkem tak nedojde, sníží plátce výši daně o částku daně vypočítanou ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží a částkou bez daně, která plátci náleží do dne zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží jiným způsobem než splněním.

Příklad

Plátce přijal zálohu na základě smlouvy o dílo. Jednalo se tedy o úplatu předcházející uskutečnění plnění a plátce přiznal k datu přijetí úplaty daň na výstupu. Odběratel následně od smlouvy odstoupil a záloha mu byla vrácena. Zdanitelné plnění se neuskutečnilo a u plátce nastaly podmínky pro provedení opravy základu daně.


Oprava základu daně v případě reorganizace

Opravu základu daně v případě reorganizace nelze provést u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného reorganizačního plánu.

Považuje se za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné:

  • dnem schválení reorganizačního plánu v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto plánu,

  • dnem zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto zrušení, nebo

  • dnem přeměny reorganizace v konkurz v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě této přeměny.

Postup plátce (poskytovatele plnění) v případě opravy základu daně a výše daně

Opravu základu daně nelze provést, pokud den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy, nastane po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo.

Lhůta pro opravu základu daně neběží po dobu soudního nebo rozhodčího řízení v souvislosti se zbožím nebo službou, které byly předmětem původního uskutečněného zdanitelného plnění, pokud toto řízení má vliv na výši základu daně; v případě insolvenčního řízení lhůta pro opravu základu daně neběží v období ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne schválení reorganizačního plánu. V případě přenechání zboží k užití na základě smlouvy dle § 13 odst. 3 písm. c) zákona o DPH lze opravu základu daně provést po celou dobu tohoto přenechání zboží.

Sazba daně a kurz v případě opravy základu daně a výše daně

Postup plátce (příjemce plnění) v případě opravy základu daně a výše daně

Plátce je povinen provést také opravu odpočtu daně, který uplatnil z částky úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, pokud se dané zdanitelné plnění neuskutečnilo a úplata nebyla vrácena, ani použita na úhradu jiného plnění.

Příklad

Plátce A dodal plátci B dne 20. 5. zboží, základ daně činil 20 000 Kč, daň činila 4 200 Kč, celkem 24 200 Kč. Dle ujednání mezi plátcem A a plátcem B v případě, kdy plátce B zaplatí za dodávku zboží do 10 dnů od jeho převzetí, má tento nárok na slevu z celkové ceny zboží ve výši 5 %.

Plátce A vystavil dne 20. 5. pro plátce B daňový doklad, na kterém uvedl základ daně ve výši 20 000 Kč a daň ve výši 4 200 Kč.

Plátce B využil možnosti obdržení slevy na zboží a dne 26. 5. provedl úhradu plnění v částce 22 990 Kč převodem ze svého bankovního účtu. Plátce A zjistil tuto skutečnost ze svého výpisu bankovního účtu dne 2. 6. daného roku. Plátci A vznikla povinnost provést opravu základu daně a výše daně dle § 42 zákona o DPH a vystavil opravný daňový doklad, ve kterém mimo jiné uvedl rozdíl mezi opraveným a původním základem daně ve výši –1 000 Kč, rozdíl mezi opravenou a původní výší daně –210 Kč a rozdíl mezi opravenou a původní úplatou ve výši –1 210 Kč. Opravný daňový doklad doručil plátci B dne 8. 6. daného roku.

Plátci A i B jsou plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím. Plátce A tedy uvede do přiznání za zdaňovací období květen daného roku do řádku 1 základ daně ve výši 20 000 Kč a daň na výstupu ve výši 4 200 Kč. Plátce B uvede do přiznání za zdaňovací období květen daného roku do řádku 40 základ daně ve výši 20 000 Kč a daň na vstupu ve výši 4 200 Kč. Jelikož oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, projeví se oprava plátci A v přiznání za zdaňovací období červen daného roku. Do řádku 1 uvede základ daně ve výši –1 000 Kč a daň na výstupu ve výši –210 Kč. Plátce B je však povinen provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Plátce B se o okolnostech rozhodných pro provedení odpočtu daně dozvěděl tehdy, kdy využil možnosti obdržení slevy na zboží a dne 26. 5. provedl úhradu plnění (sníženou o částku slevy za včasnou úhradu) převodem ze svého bankovního účtu. Vzhledem k této skutečnosti je plátce B povinen provést opravu odpočtu daně v přiznání za zdaňovací období květen daného roku. Do řádku 40 uvede základ daně ve výši -1 000 Kč a daň na vstupu ve výši –210 Kč. V daném případě tak dojde k opravě daně na výstupu u plátce A a k opravě odpočtu daně u plátce B v rozdílných zdaňovacích obdobích.


Oprava výše daně

Právní úprava

§ 43,§ 45 a § 73 odst. 6 zákona o DPH a § 141 DŘ


V zákoně o DPH je řešena situace, kdy plátce přiznal daň jinak, než stanoví zákon, a tím zvýšil daň na výstupu. V uvedeném případě je plátce oprávněn opravu výše daně provést.

Situace, kdy plátce uplatnil a přiznal daň jinak, než stanoví zákon, a tím snížil daň na výstupu, v zákoně o DPH řešena není. Postup vyplývá z ustanovení § 141 odst. 1 DŘ. Plátce je v tomto případě povinen opravu výše daně provést.

Postup plátce (poskytovatele plnění) v případě opravy výše daně

Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.

Sazba daně a kurz v případě opravy výše daně

Postup plátce (příjemce plnění) v případě opravy výše daně

Zákon o DPH danou situaci neřeší, neboť dle ustanovení § 73 odst. 6 ZDPH převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má být uplatněna dle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna dle tohoto zákona. Znamená to, že příjemce plnění v případě, kdy obdrží daňový doklad na plnění, u kterého má být dle zákona uplatněna snížená sazba daně, na daňovém dokladu je však chybně uplatněna základní sazba daně, může uplatnit nárok na odpočet

 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.