dnes je 17.1.2021

Input:

Paušální daň 2021 - režim a varianty optimalizace

7.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušální daň 2021 – režim a varianty optimalizace

Ing. Jan Ambrož

Úvod

Převratnou daňovou novinkou je od 1. ledna 2021 zavedený model paušální daně, přesněji institut poplatníka daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP, tj. ze samostatné výdělečné činnosti, v tzv. paušálním režimu.

Mediálně používaný pojem „paušální daň” je trochu nepřesný, neboť smyslem tohoto systému je hrazení paušálních částek:

 • daně z příjmů fyzických osob a

 • souběžně sociálního pojištění a zdravotního pojištění (dále též „veřejné pojištění/pojistné”).

Rada
V textu se proto setkáte s výrazy paušální daň a paušální režim, které popisují pravidla účinná od 1. 1. 2021. Pro systém platný do konce roku 2020 používáme pojem „starý model paušální daně” (viz článek Paušální daň 2020).

Právní úprava

Právní úprava

Paušální režim je rozebrán v zákoně o daních z příjmů v § 2a nazvaném „Poplatník v paušálním režimu” a § 7a „Paušální daň”, který byl kompletně přepsán. Nutné je věnovat pozornost navazujícím úpravám v dalších ustanoveních zákona:

 • § 7, formální zpřesnění ve třináctém odstavci,

 • § 8 pro úroky z podnikatelských účtů,

 • § 13 zákaz pro spolupracující osoby,

 • § 23 odst. 8 pro povinné úpravy základu daně při změně systému stanovení dílčího základu daně,

 • § 26 odst. 8 týkající se zákazu pro institut přerušení odpisování,

 • § 38a u záloh na daň z příjmů, které tento poplatník hradí podle jiného ustanovení,

 • § 38la§ 38lqobsahujících nová procesní pravidla pro související hrazené „paušální veřejné pojistné”, registrační povinnosti, formy oznámení a lhůty, že se nemusí podávat daňové přiznání, splatnosti, přeplatky a nedoplatky, informační povinnosti orgánů (jejich součinnost) atd.

Přechodná ustanovení

Zásadní jsou přechodná ustanovení, neboť platí výjimka pro „první” zálohu, která není splatná v lednu 2021, ale až 20. února 2021 (resp. následující první pracovní den, tj. v pondělí 22. 2. 2021), viz část pátá.

Starý model paušální daně

Tak nazýváme paušální daň podle znění zákona o daních z příjmů do 31. 12. 2020. Existuje jedna výjimka, pokud byla poplatníkovi odsouhlasena na tři roky dopředu, třeba na léta 2020 až 2022, může postupovat podle původního znění ZDP v roce 2021 a 2022.

Pozor!
Předchozí způsob nebyl v praxi vůbec používán, hovoří se podle oficiálních zdrojů o několika desítkách poplatníků, a tak je využití zmíněného přechodného ustanovení velmi, velmi nepravděpodobné.

Rada
Ke všem výše uvedeným bodům, nejde-li skutečně jen o formální doplnění, naleznete výklad v dalším textu.

Jiné zákony

Několikrát se v článku odvoláme na další právní předpisy, kterých se paušální režim dotýká, a musely být novelizovány. Jedná se o zákony:

 • č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, důležité pro součinnost orgánů (viz dále procesní pravidla, oznamování),

 • č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, neboť se může hradit „záloha” paušálně,

 • č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jako u sociálního pojištění je součástí záloh paušální daně,

 • č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, úprava pro stanovení tzv. rozhodného příjmu,

 • č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nutné doplnění vymezení poplatníků zúčastněných na tomto pojištění,

 • č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, mimo jiné součinnost zdravotních pojišťoven,

 • č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,

 • č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, úprava definice tzv. započitatelných příjmů.

Daňový řád

Poplatníci nesmí opomenout rozsáhlou novelu daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021.

Výklad

Postupně si vysvětlíme v jednotlivých kapitolách:

 • princip paušální daně, jaké částky se hradí, zda se podávají daňová přiznání a přehledy pojistného (1),

 • kdo může do tohoto systému vstoupit, resp. jaká kritéria musí být splněna (2),

 • přehled povinných procesních úkonů – oznámení (3),

 • příklady k situacím, které se v praxi objeví v průběhu tzv. rozhodného období, v našem případě v kalendářním roce 2021, například poplatník přeruší činnost, stane se plátcem daně z přidané hodnoty, vykáže další zdanitelné příjmy aj. (4),

 • doplnění ke třetí části týkající se placení záloh a správy společného osobního účtu (5),

 • jak je to u poplatníků, kteří zahájí samostatně výdělečnou činnost (6),

 • náměty na optimalizaci, kdy je rozumné využít paušální daň (7).

Vzorové příklady

V textu naleznete několik desítek vzorových příkladů, které vám pomohou se zorientovat v této nové komplikované problematice. Číslování příkladů je přiřazeno k jednotlivým kapitolám.

Pozor!
Vzhledem k rozsahu článku, jeho aktuálnosti, jsme vybrali nejdůležitější témata pro praxi. Méně se například budeme věnovat daňovým nerezidentům, kteří také – při splnění obecných podmínek – mohou využívat paušální režim.

Nerozebíráme samostatně ani vztah k zamezení dvojímu zdanění, který je popsán v § 7a odst. 4 ZDP.

1. PRINCIP PAUŠÁLNÍ DANĚ

Nový model nabízí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob zjednodušení administrativy a v konkrétních případech snížení daňových povinností, kterými v tomto článku rozumíme též úhrady sociálního a zdravotního pojištění.

Pozor!
Jak vyplývá z dalšího textu, nutné je splnit mnoho přísných podmínek (2.) a volba paušální daně není automaticky výhodná (viz sedmá kapitola), může, ale nemusí přinést daňovou úsporu!

Vysvětlíme si částky, které se hradí v paušálním režimu (1.1), práva a povinnosti poplatníka (1.2), v závěru zdůrazňujeme zásadní nevýhody tohoto nového modelu (1.3).

1.1. Výše paušální daně

Za zdaňovací období, kterým je u poplatníků daně z příjmů fyzických osob kalendářní rok – v našem výkladu rok 2021 – má poplatník v paušálním režimu povinnost hradit následující částky (v Kč).

Titul Měsíčně Za kalendářní rok 
Daň z příjmů 100  1 200  
Sociální pojištění 2 976  35 712  
Zdravotní pojištění 2 393  28 716  
Celkem 5 469 65 628 

Veřejné pojištění (pojistné)

Částky alokované na sociální pojištění a zdravotní pojištění jsou odvozeny z tzv. minimálních záloh s tím, že u sociálního pojištění je požadovaná hodnota zvýšena o 15 %.

Rada
Pokud nedojde ke změně zákona o daních z příjmů, předpokládá se v dalších letech zvýšení záloh pouze u veřejného pojištění, jak tomu je pravidlem z důvodů zvýšení příslušných parametrů (minimální měsíční vyměřovací základ odvozený z průměrné mzdy).

Záloha?

Používáme pojem záloha na paušální daň („Paušální zálohy” podle § 38lk ZDP), ale jsou-li splněny všechny podmínky pro její aplikaci za kalendářní rok, jedná se o „konečnou” daň z příjmů a definitivní částky veřejného pojištění!

To je hlavní cíl a zjednodušení – poplatník zasílá jednu částku správci daně a ten zajistí „její” distribuci (viz kapitoly třetí a pátá).

1.2 Práva a povinnosti poplatníka

Vedle výše uvedené povinnosti zaplatit paušální daň má poplatník výhodná práva, ale také některé další povinnosti. Řeší se vstup do paušálního režimu (viz kapitola druhá3.1), zrušení a výstup, citlivé téma zařazené do kapitoly 3.2.

Právo

Poplatník v paušálním režimu nepodává (!) za kalendářní rok 2021:

 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,

 • ani přehledy pojistného!

Daňové přiznání

Pravidla upravuje novele zákona o daních z příjmů v § 38lh ZDP, který stanoví právní fikci

 • „…Na poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani, se hledí, jako by v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání podal daňové přiznání, ve kterém tvrdí daň ve výši paušální daně…”.

Pozor!
Dále platí, že k případnému odevzdanému daňovému přiznání ani dodatečnému daňovému přiznání se nepřihlíží. Tento poplatník nepodává daňové přiznání z důvodu insolvenčního řízení.

Pozor!
Poplatník v tomto režimu má standardní povinnost hlášení osvobozených příjmů podle § 38v a násl. ZDP.

Evidence

Sledování příjmů a výdajů pro určení daňové povinnosti mimo jiné stanoví v obecné rovině § 97 DŘ, daňového řádu. Zcela vědomě jsme zmínili nejen příjmy, ale také výdaje, protože poplatník používající oprávněně paušální režim, aniž by to předem plánoval, může také mít povinnost podat daňové přiznání, což potvrzují příklady v kapitole čtvrté.

Pozor!
Nedoporučujeme proto vycházet z publikovaných rad typu: v paušálním režimu stačí evidovat jen příjmy kvůli testování obratu pro účely daně z přidané hodnoty.

Nakonec i zákon o daních z příjmů požaduje z důvodů zákazu přerušení odpisování vedení daňových odpisů během paušálního režimu, a to podle novelizovaného § 26 odst. 8 ZDP.

Rada
Nezjednodušujte si administrativu, smysl paušálního režimu je především v „jednotném” placení daně z příjmů a veřejného pojištění. Prokazování pro účely § 7 ZDP nepodceňujte.

1. 3 Minusy paušálního režimu

Rekapitulaci výhod a nevýhod naleznete v části 7.5. V úvodu článku zdůrazňujeme, že zásadní nevýhodou je skutečnost, že poplatník:

 • nemůže uplatnit žádné daňové úlevy,

 • ať už se jedná o slevu na dani poplatníka či jiné, nezdanitelné části základu daně, daňový bonus atd.,

 • daňovou ztrátu, tj. odčitatelné položky.

Rada
Podrobněji se s nimi setkáme v sedmé kapitole. Některé lze vyřešit, například u manželů.

Změna základu daně

Velmi nepříjemnou povinností může (ale nemusí) být úprava základu daně podle § 23 odst. 8 ZDP, které se věnujeme v sedmé kapitole. Při přechodu na paušální režim je nutné zkontrolovat, jestli nedojde k této korekci základu daně (dílčího základu daně) za kalendářní rok 2020.

2. KDO MŮŽE PAUŠÁLNÍ DAŇ VYUŽÍT A KRITÉRIA

Uvedeme si základní podmínky, které je nutné splnit, jestliže poplatník chce být „v paušálním režimu” podle § 2a ZDP. Opakujeme, že v textu jsme si zvolili jako rozhodné období kalendářní rok 2021.

Rozebereme si obecná kritéria (2.1), vzorové příklady na činnosti vykonávané v § 7 ZDP (2.2), vazbu na závislou činnost (2.3) a daň z přidané hodnoty (2.4), materiální hodnotu příjmů ve výši 1 000 000 Kč (2.5).

2.1 Kritéria

Poplatník musí splnit formální podmínky „k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období”:

 • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění,

 • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění (která není vyňata z této povinnosti z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině),

 • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,

 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,

 • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Dále se testují následující kritéria:

 • za zdaňovacím období bezprostředně předcházející, v našem výkladu za kalendářní rok 2020, neměl tento poplatník příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč (*), pokud se nejedná o příjmy:

  • od daně osvobozené,

  • které nejsou předmětem daně,

  • ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

 • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Rada
Pro náš výklad používáme zjednodušení, že se jedná o „zdanitelné příjmy” (*).

Lhůta

Poplatník je povinen podat správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to do desátého ledna, resp. nyní do pondělí 11. 1. 2021.

Příklad
Příklad 2.1.1

Poplatník plánuje přejít na výhodný paušální režim. Vše si připravil a oznámení podal v úterý 12. ledna 2021. Bohužel nesplnil zákonem stanovený, zbytečně krátký termín, který nelze v žádném případě prodloužit. Proto v roce 2021 nesmí použít paušální režim.

Rada
K některým kritériím si uvedeme doplnění s příklady, neboť ani výše uvedený výčet není úplný a odvoláváme se na další paragrafy zákona o daních z příjmů.

2.2 „Podnikání” v § 7 a následujících ustanoveních ZDP

Společným jmenovatelem je správné posouzení činnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob, musí se jednat o tu, která je oprávněně zařazena do § 7 ZDP (zjednodušujeme si výklad použitím zavedeného, byť teoreticky nepřesného „podnikání”).

Příklad
Příklad 2.2.1

Pan Jan Nováček plánuje podat oznámení, že v roce 2021 bude v paušálním režimu. Jeho daňový poradce ho upozornil, že tak učinit nemůže, neboť je společníkem veřejné obchodní společnosti.

Příklad
Příklad 2.2.2

Bratr pana Jana, pan Josef je v jiné situaci, podniká a do paušálního režimu vstoupit může, neboť není omezen skutečností, že je společníkem společnosti („účastník sdružení bez právní subjektivity”) podle § 12 ZDP.

Příklad
Příklad 2.2.3

Jejich sestra Jana by ráda jako úspěšná podnikatelka využila paušální režim. Nemůže tak učinit, protože používá daňovou optimalizaci, kterou nabízí § 13 ZDP pro spolupracující osoby. Není rozhodné, jestli ona je osobou, která příjmy rozděluje nebo naopak!

Příklad
Příklad 2.2.4

Maminka sourozenců paní Alena vlastní několik nemovitostí, které pronajímá, vykazuje příjmy z nájmupodle § 9 ZDP. Pro ni není samozřejmě paušální režim určen a nelze ho využít.

Příklad
Příklad 2.2.5

Manžel paní Aleny zdědil několik nemovitostí, které postupně prodává v rámci ostatních příjmů v § 10 ZDP. Také on si nemůže zvolit paušální režim.

Rada
Pan Josef, i když dosáhne v roce 2021 zdanitelných příjmů v §§ 8 až 10 ZDP, bude moci využít paušální režim, pokud nepřekročí v souhrnu částku 15 000 Kč, viz více čtvrtá kapitola.

Pozor!
Jde o příjmy brutto, nesplní se podmínky i v těch případech, kdy bude například příjem 16 000 Kč a související uznané výdaje 17 000 Kč.

2.3 Závislá činnost

Kritérium, resp. omezení je v zákoně o daních z příjmů zcela jednoznačné. Jinými slovy, pokud není příjem ze závislé činnosti „vypořádán” plátcem daně, nemůže si poplatník zvolit paušální režim (a jedná se o „zdanitelný příjem”).

Příklad
Příklad 2.3.1

Pan Josef z příkladu 2.2.2 vykonává příležitostně v rámci § 6 ZDP poradenské služby, které jsou správně klasifikovány jako dohody o provedení práce (zdaněné srážkovou daní). Proto si může zvolit pro rok 2021 paušální režim.

Pozor!
Kontrola této podmínky k 1. lednu 2021 je trochu zvláštní, netypická. Není rozhodující, jak byly příjmy zdaněny v předchozím kalendářním roce, ale předpokládá se, že:

 • Poplatník ví, spíše správně odhadl, že splní toto kritérium, mimo jiné je rozhodnut, že nepodepíše u „svého” zaměstnavatele „prohlášení k dani” za kalendářní rok 2021!

Rada
Skutečnost může být jiná, viz čtvrtá kapitola.

2.4 Daň z přidané hodnoty

Toto kritérium je jasně definováno, poplatník nesmí být plátcem daně z přidané hodnoty k 1. lednu 2021.

Příklad
Příklad 2.4.1

Náš podnikatel pan Josef plní všechny podmínky pro paušální režim. Nevadí totiž, že je pro účely daně z přidané hodnoty registrován jako osoba identifikovaná k dani.

Pozor!
Praktický příklad k postupu, který bude velmi častý, že poplatník oprávněně vstoupil do paušálního režimu, ale stane se plátcem DPH v průběhu kalendářního roku, řešíme ve čtvrté části.

2.5 Příjem 1 000 000 Kč

Do 11. ledna 2021, kdy končí termín pro podání oznámení, musí poplatník znát přesně, jaké jsou jeho příjmy v § 7 ZDP za kalendářní rok 2020.

Pozor!
To nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, což potvrzují i následující příklady.

Příklad
Příklad 2.5.1

Pan Josef kontroluje své příjmy v § 7 za kalendářní rok 2020, jsou ve výši 1 030 000 Kč, ale z nich je 40 000 Kč příjem podle § 7 odst. 6 ZDP, které byly plátcem zdaněny srážkovou daní. Proto může zvolit paušální režim, nesmí však využít možnosti „zrušení” tohoto zdanění a zařazení příjmů do daňového přiznání.

Příklad
Příklad 2.5.2

Jiný poplatník, pan Karel Kovařík, kontroluje výši příjmů podle § 7 ZDP velmi jednoduše, zda byl či nebyl překročen obrat pro registraci k DPH za období leden až prosinec 2020. Takový postup nelze doporučit, protože se jedná o zcela odlišná kritéria, resp. zjištěné hodnoty nemusí být totožné!

Účetnictví aj.

Při testování částky 1 000 000 Kč nezapomeňte, že se skutečně jedná o příjmy, není rozhodující, zda poplatník používá paušální výdaje, daňovou evidenci nebo účetnictví! Podle § 7 odst. 3 písm. a) ZDP se:

 • „příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou,”.

Příklad
Příklad 2.5.3

Pan Petr Pokorný podniká, vede účetnictví, proto musí „reklasifikovat” údaje, které oprávněně uvádí v daňovém přiznání za kalendářní rok 2020 v daňovém přiznání, a to pro zjištění splnění kritéria příjmy ve výši 1 000 000 Kč – jako kdyby neúčtoval!

Rada
Podle § 2a odst. 3 písm. b) ZDP se do limitu 1 000 000 Kč nepočítají příjmy z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Úroky

Podle novelizovaného znění zákona o daních z příjmů, § 2a odst. 3 písm. b) a § 8 odst. 1 písm. g) ZDP jsou úroky v paušálním režimu zařazeny do § 7 ZDP.

Příklad
Příklad 2.5.4

Pan Petr Pokorný při výpočtu příjmů musí zohlednit, že úroky patří do testovaného limitu 1 000 000 Kč.

3. POVINNÉ PROCESNÍ ÚKONY – OZNÁMENÍ

Jedná se zejména o vstup do paušálního režimu (3.1) a výstup (3.2), další úkony (3.3).

3.1 Vstup do paušálního režimu

Jak uvádíme v kapitole 2.1, pro rok 2021 platí termín pro oznámení vstupu do paušálního režimu do 11. ledna 2021.

Oznámení vs. žádost

Omylem se někdy toto oznámení považuje za žádost. Není tomu tak, správce daně nevydává žádné rozhodnutí, přestože v rámci své kontrolní činnosti podaná oznámení ověřuje.

Správci daně se sdělují standardní údaje, jedná se o:

 • identifikační a kontaktní údaje,

 • informace o důchodovém pojištění poplatníka a

 • informace o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.

Způsob oznámení

Oznámení lze podat pouze na tiskopisu MF nebo na jiném dokumentu (výstup z tiskárny), který obsahuje totožné údaje a jejich uspořádání. Tiskopis je k dispozici na webových stránkách Finanční správy nebo je možné jej podat přímo na webovém portálu, kde se využije příslušná aplikace.

Účinnost oznámení

Protože se nejedná o žádost, je-li vše řádně vyplněno a jsou-li splněny výše popsané zákonné podmínky, poplatník je od 1. ledna 2021 v paušálním režimu. Proto správce daně nevydává žádné rozhodnutí týkající se potvrzení vstupu do paušálního režimu.

Rada
Běží-li paušální režim bez problémů, platí „bez omezení”. Jinými slovy, nepodává se v dalších letech žádné další.

Chyby v oznámení

Není-li tomu tak, neprovádí se žádné dodatečné opravy nepřesností (nejsou v termínu splněny stanovené podmínky), i když by to bylo přáním poplatníka, a nemůže být považován pro dané rozhodné období poplatníkem v paušálním režimu.

Pozor!
Takové zjištění může být učiněno i dodatečně, ať už správcem daně nebo poplatníkem (viz další text). V tomto případě správa daní upozorní poplatníka, že není ani nikdy nebyl v paušálním režimu!

Na takové situaci musí poplatník „ihned” reagovat, aby mu nehrozily žádné sankce.

Rada
Správa daní plánuje kontroly údajů na základě podaných daňových přiznání, což bude v některých případech sporné (viz „mimoúčetní úpravy základu daně” nebo když poplatník vedl účetnictví).

3.2 Zrušení paušálního režimu a výstup

Pravidla související se zrušením paušálního režimu obsahuje § 2a odst. 4 zákona o daních z příjmů, z něhož volně citujeme, protože jde o zásadní otázku pro řešení některých případů uvedených ve čtvrté kapitole.

Doplňme si, že paušální režim je vytvořen tak, že je v něm poplatník vždy celý kalendářní měsíc. Může dojít ke změně, jak vysvětlujeme níže.

(A) Poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím zdaňovacího období, ve kterém:

 • má vyšší „zdanitelné příjmy” než 1 000 000 Kč,

 • stane se plátcem daně z přidané hodnoty,

 • stane se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, nebo

 • nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka a insolvenční řízení nebylo skončeno.

Rada
To platí též pro případy, když se rozhodne poplatník a podá oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu.

(B) Další situace nastávají uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém poplatník přestane být

 • osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění nebo podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění.

„Zahraničí”

Obdobně zaniká paušální režim, a to uplynutím kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, od kterého poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, nebo kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník stane daňovým nerezidentem a přestane na území České republiky vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.

Rada
Klíčová je pro praxi první část („A”), která se váže vlastně k poslednímu dni kalendářního roku, zdaňovacího období, jak potvrzují příklady v následující čtvrté kapitole.

3.3 Jiné procesní úkony a správa daní

Pro specifický paušální režim je v zákoně o daních z příjmů uvedeno několik paragrafů ke správě daní, které jsou nadřazeny daňovému řádu. Uvedeme si jejich přehled se stručným komentářem.

 • § 38la ZDP Správa paušálních veřejných pojistných

 • § 38lb Registrační povinnost poplatníka v paušálním režimu

  • Při zahájení činnosti musí poplatník splnit obecné registrační povinnosti.

 • § 38lc Oznámení o vstupu do paušálního režimu

 • § 38ld Společné oznámení

  • Správce daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání, předá údaje v elektronické podobě dalším orgánům.

 • § 38le Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu

  • Podává se správci daně do desátého dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu.

 • § 38lf Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu

  • Je povinností ho podat včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval při oznámení o vstupu, správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tuto skutečnost poplatník zjistil.

 • § 38lg Oznámení o ukončení paušálního režimu

  • Povinně se odevzdá, jestliže nastala skutečnost, která má za následek, že poplatník přestane být poplatníkem v paušálním režimu, oznámí poplatník tuto skutečnost správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

 • § 38lh Daňové přiznání k paušální dani

  • Nepodává se!

 • § 38lj Vyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistných

 • § 38li Splatnost paušálních veřejných pojistných

 • § 38lk Paušální zálohy

  • Správu vykonávají orgány Finanční správy České republiky. Je jasně definováno specifické zálohové období.

 • § 38ll Společný osobní daňový účet

  • Je veden pro paušální zálohy, daň, která se rovná paušální dani a zahrnuje paušální veřejná pojistná.

 • § 38lm Přeplatek

 • § 38ln Nedoplatek na záloze na veřejné pojistné

 • § 38lo Převod výnosu paušálního pojistného

 • § 38lp Poskytování informací správcem daně

 • § 38lq Poskytování informací orgány sociálního zabezpečení a správcem registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění

Rada
Jakékoliv problémy ve správě daní je nutné řešit v součinnosti s těmito novými pravidly.

4. ZMĚNY V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO ROKU

V praxi se určitě velmi často objeví případy, které ovlivní fungující a platně zahájený paušální režim. Proto se budeme věnovat situacím, kdy poplatník:

 • dosáhne vyšších příjmů (4.1),

 • stane se plátcem daně z přidané hodnoty (4.2),

 • přeruší činnost (4.3) nebo ji ukončí (4.4),

 • má problémy s insolvencí (4.5),

 • dobrovolně vystoupí (4.6).

4.1 Další (jiné) zdanitelné příjmy

Nejdříve se zaměříme na případy, kdy budou zdanitelné příjmy v § 7 ZDP v kalendářním roce 2021 vyšší než 1 000 0000 Kč (4.1.1) a následně ověříme dodržení jiného limitu, hranice maximálně 15 000 Kč pro zdanitelné příjmy v §§ 8 až 10 ZDP (4.1.2). Další variantou jsou neplánované příjmy v § 6 ZDP, tj. ze závislé činnosti (4.1.3).

4.1.1 Příjmy v § 7 ZDP

Stanovená hranice je jasná, jde o maximální částku 1 000 000 Kč. Můžeme též připomenout související omezení týkající společníků v.o.s. a komplementářů k.s., spolupracujících osob (viz 2.1).

Povinnost podat daňové přiznání

Zamýšlená varianta optimalizace zdanění, že se daňová povinnost rovná paušální dani, není možná, pokud nastane porušení podmínek.

Příklad
Příklad 4.1.1.1

Pan Mirek Malý vstoupil řádně do paušálního režimu. V průběhu kalendářního roku 2021 dojde-li například k následujícím skutečnostem:

 1. v červnu překročí částku zdanitelných příjmů 1 000 000 Kč v § 7 ZDP

nebo

 1. v září se stane společníkem veřejné obchodní společnosti,

musí za kalendářní rok 2021 podat daňové přiznání v zákonném termínu!

Pozor

V daňovém přiznání postupuje „jako kdyby” nebyl nikdy v paušálním režimu.

Přehledy na pojistné

Nezapomeňte, že „automaticky” při vzniku povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů nastupuje povinnost podat také přehledy pojistného.

Evidence

Proto opakujeme naše doporučení k rozsahu evidence z úvodní kapitoly. Rozumné je pokračovat v poplatníkem dříve zavedeném způsobu evidence příjmů a výdajů.

Jak je to s paušálním režimem pro rok 2022?

Poplatník v tomto režimu již není!

Rada
Viz podmínky pro zrušení paušálního režimu v kapitole 3.2 a konstrukci testování lhůty (termínu): „…uplynutím zdaňovacího období…”.

4.1.2 Jiné příjmy v §§ 8 až 10 ZDP

Nejdříve musíme znovu nahlédnout do teorie, § 7a ZDP, který v odstavci prvním pod písmenem a) pátým bodem uvádí podmínku pro paušální daň:

 • „příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15 000 Kč,”.

Příklad
Příklad 4.1.2.1

Kdyby se pan Malý nestal plátcem DPH, ale třeba se registroval „jen” jako osoba identifikovaná k dani, mohl se dostat do problémů s realizací paušálního režimu, pokud by jeho příjmy v roce 2021 v §§ 8 až 10 ZDP byly vyšší než 15 000 Kč!

Musel by podat za toto zdaňovací období daňové přiznání – ke všem příjmům v §§ 7 až 10 zákona o daních z příjmů – opět „jako kdyby nikdy nebyl v paušálním režimu”.

A co další léta?

Pokud by chtěl použít paušální režim v roce 2022, nemusí podat oznámení do 10. ledna 2022. Z pohledu správy daní je na něj nahlíženo, že je poplatníkem v paušálním režimu!

4.1.3 Příjmy ze závislé činnosti

Paušální režim není povolen, pokud dochází k souběhu se

Nahrávám...
Nahrávám...