dnes je 29.5.2024

Input:

Pokuty podle zákona o účetnictví

7.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.2.465
Pokuty podle zákona o účetnictví

Ing. Ivana Pilařová

Definované způsoby porušení zákona o účetnictví jsou nazývány přestupky. Přestupky jsou pak rozděleny na přestupky nepodnikatelských subjektů (§ 37 odst. 1 ZoÚ), podnikatelských subjektů (§ 37a odst. 1 ZoÚ), účetních jednotek podléhajících konsolidaci účetní závěrky (§ 37a odst. 2 ZoÚ) a účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví (§ 37 a § 37a odst. 3 ZoÚ). Zákon o účetnictví zároveň stanoví výši pokuty za uvedené přestupky a definuje správce daně jako subjekt, který přestupky podle zákona o účetnictví projedná a je oprávněn uložit pokutu. Soustředíme se na nejčastěji se vyskytující přestupky, a to přestupky podnikatelských subjektů, zmíníme také stručně možná porušení zákona související s konsolidací účetní závěrky a týkající se jednoduchého účetnictví.

Účetní jednotka, která je podnikatelem, a dále konsolidující účetní jednotka, se dopustí správního deliktu tím, že (v návaznosti na § 37a odst. 1):

 1. nevede účetnictví (písm. a)),
 2. nesestaví účetní závěrku, nebo nesestaví účetní závěrku k rozvahovému dni, nebo nevyhotoví výroční zprávu (písm. b), c), d)),
 3. vede účetnictví v rozporu s obecnými účetními zásadami (písm. f), g)),
 4. jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti (písm. h)),
 5. nepoužije Mezinárodní účetní standardy pro účtování a sestavení účetní závěrky, ačkoliv je k tomu podle zákona povinná (písm. i)),
 6. nemá účetní závěrku či výroční zprávu ověřenou auditorem, ačkoliv jí tato povinnost vznikla (písm. j), k)),
 7. nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu předepsaným způsobem (písm. l)).
 8. nesestaví a nezveřejní zprávu o platbách, ačkoliv je k tomu ze zákona povinna (písm. e), m)),
 9. neuvede nefinanční informace ve výroční zprávě nebo ve zvláštní zprávě, přesto, že je k tomu ze zákona povinna (písm. n), o))
 10. neuschová účetní záznamy (písm. q)).

Pro konsolidované účetní jednotky pak následuje v § 37a odst. 2 velmi obdobný výčet porušení zákona vztahující se ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě.

Pokud účetní jednotka, která je oprávněna vést jednoduché účetnictví, se k tomuto kroku rozhodla, může spáchat následující přestupky v návaznosti na § 37a odst. 3:

 1. nevede jednoduché účetnictví (písm. a)),
 2. vede jednoduché účetnictví chybně (písm. e)),
 3. nesestavuje přehledy včas, v požadovaném rozsahu, pomine povinné zveřejnění přehledů (písm. b), c), g)),
 4. neuchovává účetní záznamy předepsanou dobu (písm. g)).

Za přestupek lze uložit pokutu do výše:

 1. 6 % hodnoty netto aktiv, jde-li o "těžší" přestupek
Nahrávám...
Nahrávám...