dnes je 2.10.2023

Input:

Práva a povinnosti při kontrole

29.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2.10.4 Práva a povinnosti při kontrole

JUDr. Petr Bukovjan

Aby kontrola mohla naplnit svůj účel, musejí inspektoři orgánů inspekce práce disponovat určitými oprávněními. To ovšem neznamená, že by inspektoři měli jen samá práva a kontrolované osoby jen samé povinnosti. Protože postup inspektorů při kontrole dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů se musí samozřejmě řídit zákonem předpokládanými pravidly, jsou těmto uloženy též určité povinnosti a kontrolovaným osobám přiznána příslušná práva.

Pokud chce kontrolovaná osoba využít svoje práva a vyžadovat plnění povinností od orgánů kontroly, musí o nich mít alespoň základní přehled. Jak zákon o zaměstnanosti, tak zákon o inspekci práce stanoví některá specifická práva a povinnosti inspektorů – zákon o zaměstnanosti v ustanoveních § 136 a 137 ZZ, zákon o inspekci práce ve své Části třetí, tj. pod § 7 až 9 ZIP. Obecný výčet práv a povinností kontrolního orgánu a kontrolovaných osob, základní pravidla kontrolní činnosti a vzájemné vztahy mezi kontrolním orgánem a kontrolovanými osobami upravuje pak s účinností od 1. 1. 2014 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Práva inspektorů

Zákonná úprava dává inspektorům orgánů inspekce práce při výkonu kontrolní činnosti poměrně široká oprávnění. Zároveň tím zakládá odpovídající povinnosti na straně kontrolovaných osob. Jde zejména o práva:

 • vstupovat bezplatně do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly,

 • vyžadovat osvědčení totožnosti přítomných fyzických osob,

 • vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště orgánu inspekce práce a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly, ledaže jí v tom brání vážná překážka, kterou musí prokázat,

 • požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (podklady), a v odůvodněných případech zajistit tyto podklady v jejich originální podobě,

 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s ní,

 • odebírat k rozboru kontrolní vzorek,

 • v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,

 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu,

 • vydat rozhodnutí o zákazu např. práce přesčas, práce v noci nebo práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu se zákoníkem práce,

 • navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik,

 • přibrat k účasti na výkonu kontroly specializovaného odborníka (tzv. přizvanou osobu),

 • vyžadovat od kontrolované osoby součinnost nezbytnou k výkonu kontroly,

 • ukládat kontrolovaným osobám opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a v té souvislosti vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,

 • vstupovat se souhlasem zaměstnance do místa výkonu jeho práce, které není zároveň pracovištěm zaměstnavatele (jde zpravidla o bydliště zaměstnance), a to za účelem kontroly toho, zdali zaměstnavatel, kterému je poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 ZZ, přiděluje tomuto zaměstnanci práci a v jakém rozsahu.

Povinnosti inspektorů

Některé povinnosti inspektorů orgánů inspekce práce upravuje zákon o inspekci práce. Jinak se použije obecný katalog povinností dle kontrolního řádu. Jde zejména o povinnosti:

 • předložit kontrolované osobě pověření ke kontrole (služební průkaz), a požádá-li o to kontrolovaná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,

 • šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby,

 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací,

 • informovat zástupce zaměstnanců o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí,

 • vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,

 • zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,

 • pořídit ve zvláštních případech tzv. dílčí protokol, který se pak stává součástí protokolu o výsledku kontroly,

 • vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě,

 • nechat osobu, která byla v podnětu ke kontrole označena jako diskriminovaná, vyjádřit se ke skutečnostem zjištěným kontrolou.

Zahájení kontroly

Inspektoři orgánů inspekce práce prokazují své oprávnění (pověření) ke kontrole příslušným služebním průkazem. Není zároveň povinností kontrolního orgánu oznamovat kontrolované osobě zahájení kontroly vždy písemně a s patřičným časovým předstihem. Záleží totiž na účelu kontroly a riziku jeho zmaření. Jen stěží lze předpokládat oznámení kontroly dopředu tam, kde je podezření např. na nelegální zaměstnávání cizinců nebo kde by mohlo dojít k odstranění dokladů potřebných ke kontrole.

Součinnost kontrolované osoby

Mnozí zaměstnavatelé si na místě kontrolovaných osob málo uvědomují, že i kontrola vytváří určitý vztah a jeho obsah je ovlivněn chováním obou jeho účastníků. Jestliže právní úprava předepisuje kontrolovaným osobám povinnost poskytnout kontrolnímu orgánu patřičnou součinnost, má tím na mysli umožnit kontrolnímu orgánu řádný výkon kontroly a předložit mu za tímto účelem požadované doklady a informace. Nesplnění této povinnosti může být postiženo poměrně vysokou pokutou (viz Sankce za nedodržení povinnosti v pracovněprávních vztazích).

Povinnost k součinnosti ovšem neznamená

Nahrávám...
Nahrávám...