Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřadem práce

25.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřadem práce

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

Zaměstnavatel má právo na

  • informace a poradenství od úřadu práce při zaměstnávání osob zdravotně postižených,

  • součinnost při vyhrazování pracovních míst vhodných pro tyto osoby,

  • spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,

  • spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé jsou podle § 80 ZZ k osobám zdravotně postiženým ve vztazích ke krajským pobočkám Úřadu práce povinni:

  • rozšiřovat podle svých podmínek ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazování pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,

  • spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace,

  • vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 2 ZZ),

  • vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

Podklady ke kontrole zaměstnanosti

Podle § 136 ZZ je právnická nebo fyzická osoba povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávních vztahů. Splnění této povinnosti se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit OSSZ den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. Pak si existenci pracovněprávního vztahu mohou orgány Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce ověřit od ČSSZ.

Přestupky při zaměstnávání osob zdravotně postižených

Fyzická osoba

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel:

  1. v rozporu s § 80 ZZ nevede
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.