dnes je 17.6.2024

Input:

Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016

19.1.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2016.2.2
Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016

Ing. Anna Teklá

VYŠLO V ČÍSLE 2/2016

Vzor
Níže uvedený praktický příklad názorně přiblíží způsob výpočtu daně z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2016 včetně vyplnění tiskopisu daňového přiznání.

Příklad

Zadání příkladu

Poplatník vlastní několik nemovitých věcí: pozemek (1 132 m2), multifukční budovu převážně užívanou k podnikání (430 m2), plošnou stavbu užívanou k podnikání – parkovací plocha (80 m2), byt a podíl na nebytovém prostoru – společná garáž a odpovídající spoluvlastnický podíl na pozemku (1/10), který byl převeden spolu jednotkami.

I. Pozemky

A. Zastavěná plocha a nádvoří

Výměra pozemku po odečtení výměry zpevněné plochy užívané pro podnikání:

1 132 – 80 = 1 052 m2

Základní sazba daně: 0,20 Kč/m2

Základ daně: 1 052 m2

Daň z pozemků: 1 052 x 0,20 = 211 Kč

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) ZDN předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami, v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Z předmětu daně z pozemků jsou vyjmuty pozemky zastavěné zdanitelnou stavbou, tj. budova a inženýrská stavba uvedená v příloze ZDN.

B. Zpevněná plocha užívaná k podnikatelské činnosti sloužící pro průmysl – parkování

Výměra zpevněné plochy: 80 m2

Základní sazba daně: 5 Kč/m2

Základ daně: 80 m2

Daň z pozemků: 80 x 5 = 400 Kč

Zpevněnou plochou pozemku se podle ust. § 6 odst. 5 ZDN rozumí pozemek nebo jeho část pozemku v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou. Podle ust. § 6 odst. 2 písm. a) ZDN je sazba daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč za m2 a pro průmysl, stavebnictví, dopravu, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč za m2. Obdobně jako u zdanitelných staveb, je ZDN určeno, jakou sazbou se zdaňují zpevněné plochy pozemku, pokud slouží vícero druhům podnikání. Ust. § 6 odst. 6 ZDN říká, že pokud zpevněné plochy pozemku slouží různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněných ploch pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se vyšší sazba daně, tedy 5 Kč za 1 m2. Na těchto pozemcích se mohou nacházet stavby bez svislé nosné konstrukce, komunikace, odstavní plochy, hřiště a od roku 2016 také plochy vlečky, bazén nebo nádrž.

II. Zdanitelné stavby a jednotky

A. Multifunkční budova

Výměra zastavěné plochy zdanitelné stavby užívána k podnikání v průmyslu: 430 m2

Základní sazba daně ze staveb a jednotek: 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy

Počet dalších nadzemních podlaží: 3

Zvýšení základní sazby daně za další nadzemní podlaží (3 x 0,75) = 2,25

Koeficient v obci je zaveden: 1,5

Výsledná sazba daně: (10 + 2,25) x 1,5 = 18.38

Daň ze staveb a jednotek: 430 x 18,38 = 7 904 Kč

Podle ust. § 11 odst. 6 ZDN u zdanitelné stavby, jejíž převažující část podlahové plochy nadzemní části je užívána k podnikání, se použije sazba podle § 11 odst. 1 písm. d) ZDN, a to je buď 2 Kč nebo 10 Kč za m2 zastavěné plochy podle druhu podnikání.

U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části je užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se podle ust. § 11 odst. 5 ZDN použije nejvyšší příslušná sazba.

Podle nového ust. § 11 odst. 7 ZDN, který byl s účinností k 1. 1. 2016 doplněn zákonem č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů zdanitelnou stavbu s výjimkou budovy obytného domu, použije se u ní sazba podle ust. § 11 odst. 1 písm. d) ZDN, to je sazba daně jako u zdanitelných staveb užívaných k podnikání, bez ohledu na to, zda v ní nějaká činnost probíhá. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží.

B. Byt

Celková podlahová plocha: 140 m2

Upravená podlahová plocha: 140 x 1,22 = 171 m2

Základní sazba daně: 2 Kč za 1 m2

Koeficient: 5,0

Výsledná sazba: 2 x 5,0 = 10

Daň ze staveb a jednotek: 171 x 10 = 1 710 Kč

Byt, zdanitelná jednotka, který je samostatně evidován v katastru nemovitostí, je předmětem daně ze staveb a jednotek. Podle ust. § 11 odst. 1 písm. f) ZDN je jednotka-byt zahrnutý pod "ostatními jednotkami“ se základní sazbou daně 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. Podle písm. c) tohoto ustanovení je sazba u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. Protože součástí zdanitelných jednotek je spoluvlastnický podíl na pozemku, pod budovou a na pozemku přesahující zastavěnou plochu budovy obytného domu, ve které se jednotky nachází, použije se pro výpočet upravené podlahové plochy koeficient 1,22. Tímto koeficientem se vynásobí podlahová plocha zdanitelných jednotek, bytu a garáže. Na výši daně ze staveb a jednotek nemá vliv

Nahrávám...
Nahrávám...