dnes je 17.7.2024

Input:

Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017

12.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2017.2.1 Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017

Ing. Anna Teklá

Vzor
Níže uvedený praktický příklad názorně přiblíží způsob výpočtu daně z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2017 včetně vyplnění tiskopisu daňového přiznání.

Zadání příkladu

Poplatník vlastní několik nemovitých věcí: zpevněnou plochu pozemku užívanou k podnikání – parkovací plocha (40 m2), zdanitelnou stavbu užívanou pro podnikání (198 m2). Pozemek je touto stavbou zcela zastavěn. Dále je vlastníkem bytu (116 m2) evidovaného v katastru nemovitostí. K bytu náleží příslušný podíl na pozemku. Všechny nemovité věci jsou vedeny v obchodním majetku podnikatele.

I. Pozemky

A. Zpevněná plocha užívaná k podnikatelské činnosti sloužící pro podnikání – parkování

Výměra zpevněné plochy: 40 m 2

Základní sazba daně: 5 Kč/m 2

Základ daně: 40 m 2

Daň z pozemků: 40 x 5 = 200 Kč

Zpevněnou plochou pozemku se podle ust. § 6 odst. 5 ZDN rozumí pozemek nebo jeho část pozemku v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou. Podle ust. § 6 odst. 2 písm. a) ZDN je sazba daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč za m2 a pro průmysl, stavebnictví, dopravu, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč za m2. Obdobně jako u zdanitelných staveb, je ZDN určeno, jakou sazbou se zdaňují zpevněné plochy pozemku, pokud slouží vícero druhům podnikání. Ust. § 6 odst. 6 ZDN říká, že pokud zpevněné plochy pozemku slouží různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněných ploch pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se vyšší sazba daně, tedy 5 Kč za 1 m2. Na těchto pozemcích se mohou nacházet stavby bez svislé nosné konstrukce, komunikace, odstavní plochy, hřiště a od roku 2016 také plochy vlečky, bazén nebo nádrž.

B. Spoluvlastnický podíl na pozemku zcela zastavěný stavbou

V zadání příkladu je uvedeno, že poplatník vlastní také spoluvlastnický podíl na pozemku, který je zapsán v katastru nemovitostí na shodném listu vlastnictví jako budova bytového domu, v němž se nachází bytová jednotka, s kterou byl tento podíl převeden. Podle ust. § 2 odst. 2 písm. e) ZDN pozemky, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na shodném listu vlastnictví jako budova bytového domu, a také pozemky, které byly dokupovány a jsou v katastru nemovitostí na dalším listu vlastnictví, nejsou již od 1. 1. 2016 předmětem daně. Proto se v daňovém přiznání neuvádějí.

II. Zdanitelné stavby a jednotky

A. Zdanitelná stavba užívaná k podnikání

Výměra zastavěné plochy zdanitelné stavby užívána k podnikání v energetice: 198 m 2

Základní sazba daně ze staveb a jednotek: 10 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy

Koeficient v obci je zaveden: 1,5

Výsledná sazba daně: 10 x 1,5 = 15

Daň ze staveb a jednotek: 198 x 15 = 2 970 Kč

Podle ust. § 11 odst. 6 ZDN u zdanitelné stavby, jejíž převažující část podlahové plochy nadzemní části je užívána k podnikání, se použije sazba podle § 11 odst. 1 písm. d) ZDN, a to je buď 2 Kč nebo 10 Kč za m2 zastavěné plochy podle druhu podnikání.

Podle ust. § 11 odst. 7 ZDN, který byl s účinností k 1. 1. 2016 doplněn zákonem č.

Nahrávám...
Nahrávám...