dnes je 16.5.2022

Input:

Prodej majetku FO a daňové vlivy

10.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej majetku FO a daňové vlivy

Ing. Jan Ambrož

V tomto článku rekapitulujeme, jak se musí fyzická osoba, ať už podniká či nikoliv, vypořádat s daňovým režimem, pokud prodává majetek. Stěžejní je posouzení z pohledu daně z příjmů, které krátce doplníme též o pravidla platná pro daň z přidané hodnoty, silniční daň a případně pro daň z nemovitých věcí.

Právní úprava

Právní úprava

Ve výkladu se odkazujeme na zákon o daních z příjmů, zejména následující ustanovení:

 • § 2a a § 7a ZDP paušální daň,

 • § 3 předmět daně,

 • § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b) prodej nemovitých věcí,

 • § 4 odst. 1 písm. c) prodej vybraných hmotných věcí,

 • § 4 odst. 1 písm. g) pro prodej věcí vydaných v restituci,

 • § 4 odst. 1 písm. s) převod podílu v obchodní kooperaci,

 • § 4 odst. 1 písm. w) a písm. x) převod cenných papírů,

 • § 4 odst. 2 týkající se časových testů,

 • § 4 odst. 4, v němž je definován obchodní majetek pro účely daně z příjmů fyzických osob,

 • § 4b popisující, co je bytovou potřebou,

 • § 7 příjmy ze samostatné činnosti,

 • § 10 pro ostatní příjmy,

 • § 21 odst. 3 ustanovení o osobách,

 • § 24 a násl. pro daňově účinné náklady,

 • § 26 a násl. pro odpisování,

 • § 38g povinnost podat daňové přiznání,

 • § 38v a násl. pro oznamování osvobozených příjmů.

Novely

V textu v jednotlivých kapitolách upozorňujeme na úpravy podle novel zákona o daních z příjmů a dani z přidané hodnoty. Odkážeme se též na Pokyn D-22.

Výklad

první kapitole si vysvětlíme základní principy, jak klasifikovat příjmy z prodeje včetně návaznosti na kritérium obchodní majetek. Ve druhé části se krátce zaměříme na osvobození od daně fyzických osob podle jednotlivých druhů příjmů: nemovité a movité věci, obchodní podíly a cenné papíry, rozbor specifických podmínek pro osvobození od daně (časové testy aj.). Třetí kapitola je věnována příjmům, které nejsou osvobozeny od daně, a tak je poplatník musí zařadit mezi příjmy ze samostatné činnosti nebo do ostatních příjmů, seznámíme se s možnostmi optimalizace dílčích daňových základů. V závěrečné čtvrté části se budeme věnovat vazbám daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí.

Pozor!
Zdůrazňujeme, že článek je zastřešujícím k této komplexní problematice, proto dále v textu naleznete odkazy na konkrétní velmi podrobné články k jednotlivým tématům.

1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Orientace v zákoně o daních z příjmů není jednoduchá a rozebíráme-li příjmy poplatníka, který nepodniká, resp. předmětem zdanění může být majetek „soukromý”, je nutné si uvést několik základních teoretických pravidel: k předmětu daně a osvobození (1.1), dílčím daňovým základům (1.2) a obchodnímu majetku (1.3).

1.1 Předmět daně a osvobození od daně

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob vykáže příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 3 ZDP, nemusí se touto daní více zajímat! Podle zaměření článku, pro realizované prodeje majetku však nenalezneme výjimky, vyjmutí z předmětu daně.

Rada
Přesto se velká většina „prodejů majetku” nezdaní, neboť se uplatní osvobození od daně z příjmů, ale toto osvobození není všeobecné a má celou řadu výjimek, které postupně zmíníme ve druhé kapitole.

Daňové přiznání a hlášení

Má-li poplatník daně z příjmů fyzických osob prokazatelně příjmy osvobozené od daně, nepodává daňové přiznání (§ 38g ZDP).

Pozor!
Musí však sledovat, jestli mu nevznikla povinnost podat tzv. hlášení, oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.

Příklad
Příklad 1.1

Pan Veselý řeší daně za rok 2021 a je s výsledkem velmi spokojen, prodeje akcií byly po časovém testu, jsou osvobozeny od daně. Jen mu kalí radost skutečnost, že je musí „nahlásit” správě daní v termínu pro podání daňového přiznání.

1.2 Dílčí daňové základy

Není-li příjem z prodeje majetku osvobozen od daně, zařadí se do dílčího daňového základu („DDZ”) § 7 jako příjmy ze samostatné činnosti („podnikání”) nebo § 10 jako ostatní příjmy (více viz třetí kapitola).

Podnikání

Zdanění v § 7 ZDP může být různé, neboť je jen na poplatníkovi, jaký systém si zvolí, výdaje prokázané (daňová evidence, účetnictví) nebo paušální výdaje.

Příklad
Příklad 1.2

Pan Neveselý podniká jako truhlář a prodal starší pilu. Částka příjmu je jasná a o optimalizaci, výdajích se rozhodne podle výše uvedené volby poplatníka:

 • u daňové evidence a účetnictví to může být daňová zůstatková cena („DZC”),

 • pro paušální výdaje platí okřídlené podle § 7 odst. 8 ZDP, že „…v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje…”.

Novela a paušální daň

Musíme si doplnit, že nic nebrání poplatníkovi, aby byl poplatníkem v paušálním režimu a v rámci podnikání vykazoval příjmy z prodeje majetku.

Příklad
Příklad 1.3

Pan Chytrý vstoupil do paušálního režimu již v roce 2021 a stále podniká, nakupuje a prodává chytré telefony. Příjmy patří do § 7 ZDP, výdaje „nemá” a je spokojen s částkou paušální daně.

1.3 Obchodní majetek

Způsob zdanění velmi výrazně ovlivňuje skutečnost, zda je nebo není předmět prodeje součástí obchodního majetku („OM”), který je definován u fyzické osoby pro účely daně z příjmů v § 4 odst. 4 ZDP odlišně od pojetí zákona o DPH. Je jím část majetku poplatníka:

 • o kterém je nebo bylo účtováno nebo

 • byl uveden v evidenci daňové.

V následující kapitole si potvrdíme pro osvobození příjmů z prodeje majetku, jak důležitý je to pojem.

Příklad
Příklad 1.4

Pokud poplatník testuje, jestli prodávaný majetek je (bude) osvobozen od daně, kritérium existence obchodního majetku, využije následující tabulku.

Majetek a způsob prokazování výdajů Komentář 
§ 2a a § 7a - Paušální režim Ne, není v obchodním majetku 
§ 7 - Prokazování daňovou evidencí nebo účetnictvím Ano, je v obchodním majetku 
§ 7 - Paušální výdaje Ne, není v obchodním majetku 
§ 9 - Prokazování (záznamy, účetnictví) nebo paušální výdaje Ne, není v obchodním majetku 

Rada
Časový test v § 4 ZDP pro osvobození je proto v několika případech jasně formulován „…do dvou (tří, pěti, deseti) let od jejich vyřazení z obchodního majetku…”.

Pozor!
V článku obchodní majetek je tato problematika velmi podrobně popsána, proto jen krátce upozorníme na častý omyl, kterého se poplatníci dopouští. Neplatí totiž zjednodušující, že prodávaná položka nezařazená podle teorie v obchodním majetku se vždy zdaní „jen” v § 10 ZDP.

Příklad
Příklad 1.5

Pan Chytrý správně zařadil do příjmů z § 7 ZDP v roce 2021 prodeje majetku, telefonních aparátů, neboť musí sledovat, jestli nepřekročil parametry pro paušální režim, ale také daň z přidané hodnoty (viz čtvrtá část).

Ve své činnosti pokračuje v roce 2022, ale používá paušální výdaje. Nakoupené a prodávané mobily nejsou podle teorie v obchodním majetku. Jedná se stále o příjmy z § 7 ZDP, nikoliv ostatní příjmy v § 10 zákona o daních z příjmů.

Rada
Důvodem pro zdanění případně v § 10 ZDP je často snížení daňové zátěže, kterou se rozumí též zákonné sociální a zdravotní pojištění.

Pozor!
Můžeme konstatovat, je-li „vyřazený majetek” nadále i „zčásti” používán pro podnikatelské aktivity, že se jedná často o fiktivní převod do soukromého majetku, poplatník může být v důkazní nouzi, další komentář uvádíme ve čtvrté kapitole.

2. OSVOBOZENÍ PRODEJŮ PODLE TYPU MAJETKU

V této kapitole si pouze shrneme v následující tabulce případy osvobozených prodejů (2.1) a doplníme si zásadní změny podle

Nahrávám...
Nahrávám...