dnes je 26.9.2022

Input:

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

12.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Ing. Michala Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • Část čtvrtá – Způsoby oceňování – § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3

  • Část pátá – Inventarizace majetku

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 16 – Rezervy

  • § 57 – Postup tvorby a použití rezerv

  • § 58 – Vzájemné zúčtování

 • ČÚS pro podnikatele č. 004 – Rezervy

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 23 odst. 3 písm. c) bod 10 – Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji lze snížit o částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ...

  • § 23 odst. 3 písm. a) bod 18 – Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ...

  • § 24 odst. 2 písm. i) – Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně jsou i rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby ...

  • § 30b – Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů

  • V roce 2020 nahrazen zákonem č. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 1, 2, 3, 4 – Definice rezerv a opravných položek

  • § 7 – Rezerva na opravy hmotného majetku

  • § 11 – Zůstatky rezerv ...

  • § 11a – Obecná ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

  • § 11b – Výše rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

  • § 11c – Zvláštní ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

Popis operace:

Tato rezerva je daňově uznatelná pouze pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), přijal s účinností od 1. 1. 2013 úpravu uvedenou v § 37p Financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (do té doby zákon toto financování neřešil) podle níž:

 • pro solární panely uvedené na trh do 1. 1. 2013 zajistí provozovatel (zákon mu uložil od 1. 1. 2014 platit pro tyto účely příspěvky),

 • pro solární panely uvedené na trh po 1. 1. 2013 zajistí financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění výrobce.

Toto členění bylo novým zákon č. 541/2020 Sb. zrušeno.

V roce 2013 tak byla zákonem o odpadech stanovena všem provozovatelům solárních (fotovoltaických) elektráren, které byly instalovány do 1. 1. 2013, povinnost zajistit financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů prostřednictvím provozovatele kolektivního systému. Financování mělo být zajištěno pomocí rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014 a to tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019 (tj. během 5 let). Výše příspěvků se stanovila zejména v závislosti na hmotnosti a složení elektroodpadu ze solárních panelů.

V roce 2014 byly provozovatelem kolektivního systému vystaveny zpravidla zálohové faktury na první část příspěvku, které provozovatelé solárních elektráren zaevidovali do svého účetnictví převážně jako dlouhodobou zálohu (případně někteří jako náklad – viz dále poznámka uvedená v příkladu). Tato záloha bude zúčtována až v okamžiku předložení finančního vypořádání likvidace provozovatelem kolektivního systému.

V srpnu 2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví, jejíž součástí byla také novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, která nově zavedla daňově uznatelnou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů, kterou bylo možné již vytvářet ve zdaňovacím období započatém v roce 2015. Zároveň bylo možné v roce 2015 nebo v roce 2016 uplatnit alikvotní část rezervy, která připadala na období započaté v roce 2014.

Podle § 11a odst. 3 ZoR:

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů se tvoří od prvního měsíce toho zdaňovacího období, ve kterém vznikla provozovateli solární elektrárny povinnost úhrady první platby příspěvku na zajištění financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů prováděné provozovatelem kolektivního systému, do okamžiku, kdy by bylo ukončeno odpisování hmotného majetku, jehož je solární panel součástí, pokud by jej odpisoval jeho první vlastník podle § 30b ZDP. Při technickém zhodnocení předmětného hmotného majetku se období tvorby rezervy neprodlužuje.

Podle § 30b ZDP:

Hmotný majetek v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Podle § 11c ZoR:

Zjistí-li poplatník skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje

Nahrávám...
Nahrávám...